אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו, שאע"פ שאנחנו כמו שאנחנו, אעפ"כ השי"ת בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, ואכן אנו עם הנבחר, וכשמתבוננים בהתנהגות כל העולם, ההבדל הוא תהומי. העדינות החסד הרחמים השכל ויישוב הדעת, האמונה, האמת וההתמסרות אליה.., אבל ההבדל הלזה בודאי שעדיין לא מצדיק את כל מעשינו, ועלינו לתקן את מעשינו ע"פ התורה הקדושה.., בואו וראו חביבותינו אצל השם יתברך..,

פרשת השבוע

פרשת השבוע האזינו | אשרינו שאנחנו העם הנבחר

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת האזינו.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (דברים לב-ט) "כי חלק הוי"ה עמו, יעקב חבל נחלתו".

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו, שאע"פ שאנחנו כמו שאנחנו, אעפ"כ השי"ת בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו,

ואכן אנו עם הנבחר, וכשמתבוננים בהתנהגות כל העולם, אכן תמיד אנו מצדיקים להיותנו עם המובחר והנבחר, אע"פ שאנו כמו שאנו, עדיין ההבדל הוא תהומי.

אבל ההבדל הלזה בודאי שעדיין לא מצדיק את כל מעשינו, ועלינו לתקן את מעשינו ע"פ התורה הקדושה,

דהיינו על פי רצונו יתברך באופן שנוכל לומר בלב שקט "ברוך אלקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכינו, הוא יפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה". וכו' וכו'.

בואו וראו חביבותינו אצל השם יתברך,

כמ"ש חז"ל (ברכות ו.) הני תפילין דמרי עלמא, מה כתיב בהו? אמר ליה (דבה"י א, יז-כא) ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ (עם כל המשתמע מכך).

ומי משתבח קוב"ה בשבחייהו דישראל? אִין, דכתיב (דברים כו, יז-יח) את ה' האמרת היום, וה' האמירך היום. אמר להם הקב"ה לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר (דברים ו-ד) שמע ישראל ה' אלקינו, ה' אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל וגו'.

ואמרו חכמינו ז"ל (פסחים פה:) אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים.

ואשרינו שאנו מברכים בכל מוצאי שבת ברכה בשם ומלכות "ברוך המבדיל בין קודש לחול בין ישראל לעמים".

ואמרו (יומא נד.) ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זו"ן.

ואמרו (מגילה כט:) חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם. וכביכול הקב"ה נקט נורא קמי ישראל דכתיב (שמות יג-כא) וה' הולך לפניהם יומם, ואין זה אלא מרוב אהבתו וחמלתו וחביבותו של ישראל בעיניו.

ואמרו (אבות פ"ג מיח) חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר (דברים יד-א) בנים אתם לה' אלקיכם.

ואמרו (חוליין פט.) אמר הקב"ה לישראל חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה – אתם ממעיטים עמכם.

ואמרו (שם צא:) חביבים ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת, ואין מה"ש אומרים שירה למעלה עד שיאומרו ישראל שירה למטה.

ואמרו (ב"ר יח) כביכול לא יחול שמו יתברך אלא על ישראל בלבד.

ואמרו (שם מח) על כל שבח ושבח שישראל משבחים להקב"ה – משרה שכינתו עליהם.

ואמרו (שם פ-ז) בג' לשונות של חיבה חיבב הקב"ה את ישראל, בדביקה, בחשיקה ובחפיצה, בדביקה (דברים ד,ד) ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, בחשיקה (שם ז-ז) לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם, ובחפיצה (מלאכי ג-יב) ואישרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ חפץ, ואמרו (שמו"ר ל) חביבין ישראל כבבת עין עליונה.

ואמרו (שם לא) אפילו אני מחריב עולמי איני מגרש ישראל,

ואמרו (ויק"ר ב) כמה חיבב הקב"ה את ישראל שמזכירן ה' פעמים בפסוק אחד,

ואמרו (שם) אמר הקב"ה למשה: כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל שבח, לגדלן ולפארן.

ואמרו (שם ז) על כל פשעים תכסה אהבה (משלי-יב) שאוהב הקב"ה את ישראל.

ואמרו (במדב"ר יד) כף אחת – מכולם לא בחר הקב"ה אלא בישראל שנאמר (שה"ש ו-ט) אחת היא יונתי.

והם מאושרים מכל האומות.

ואמרו (אסתר ז) כתיב על ישראל, כי הנוגע בכם נוגע בבבת עינו, ואמרו (איכ"ר א) ישראל נקראו עינו של הקב"ה.

ואמרו (תנחומא, יתרו ה) הקב"ה קרא לישראל אחים ורעים.

ואמרו (שם, תשא ח) הקב"ה מתאוה להזכיר את ישראל בכל שעה.

ואמר (שם, קדושים ה') כל שם חביב שהיה להקב"ה – קרא את ישראל.

ויהי רצון שנקיים אני לדודי, וממילא יתקיים ודודי לי. (שה"ש ו-ג).

רוצים לסיפור לילדים על פרשת השבוע ? כנסו תהנו כל המשפחה >> פרשת השבוע לילדים

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת נצח מאיר

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

את הישועה שלך תגלה...

נכתב ב כ״ט בסיון ה׳תשע״ז (23 ביוני 2017)

אין תגובות

תפילה לקל חיי |...

נכתב ב כ״ט בסיון ה׳תשע״ז (23 ביוני 2017)

אין תגובות

ברכת המזון | חשיבות...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים –...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

חסד חינם

  • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
  • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
  • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
  • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.