פדיון

פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה…

לא זורם לכם בחיים ? כיצד נפטרים מגזירה קשה, פחד וחרדות ומחלות נפש ? איך פותחים את המזל ? אתם לפני ניתוח – צרכים המתקת הדין, וסייעתא דשמייא…?

מה זה בדיוק פדיון נפש ? מה היא הפעולה הרוחנית שמשחררת את האדם מגזירה או חסימה רוחנית, ומה ממתיק את הדינים והייסורים מעל נפש האדם, מי עושה זאת, ואיך עושים זאת ? התשובות תמצאו במאמרים הבאים על פדיון הנפש… 

אם אתם נמצאים בתקופה קשה לא הולך בשידוכים, לא מוצאים זיווג הגון, והפרנסה דחוקה ולא זורמים החיים.., או כשיש מחלה (בגוף או בנפש) או לפני ניתוח – רבינו נחמן מברסלב אמר : אנחנו צריכים בהתחלה לעשות מה שהעולם עושה בסוף !

ופירושו היא – העולם, בעת צרה עושים ומחפשים ריבוי השתדלות ורדיפה אחר רפואות ותרופות וקמיעות וטריקים וכו' וכו' ! אבל אנחנו (כל יהודי מאמין) צריכים להקדים תפילה ופדיון נפש לפני, כדי שההשתדלות והמזל והצינורות הרוחניים והסייעתא דשמייא הן לרופא לפני ניתוח, הן לשדכן/ת, הן במכירת הדירה ובעסקים – תהא קודמת ומבורכת בכל מעשינו, על כן טוב לבצע פדיון נפש – בכל עת, ולפני כל הנ"ל.

ידוע בספרי הקבלה שאחד התיקונים הגדולים ביותר שמסוגלים להועיל ולבטל מהאדם גזרות רעות, ולבטל דינים, ולפתוח את מזלו, לבריאות לרפואה להצלחה וכדומה – זה פדיון הנפש. היתרון בתיקון הזה שהוא לא דבר ספציפי, אלא הוא על כל גופו של האדם מכף רגל ועד ראש בגוף ונפש, ושאר המדריגות הרוחניות של הנשמה.

כמה סוגי פדיון נפש יש ?

בפדיון נפש ישנם כמה שיטות לפדיון הנפש

הראשונה המקובלת בעולם הגדול 160 מטבעות להרב החיד"א הרש"ש הוא פדיון עם מטבעות כסף, וכוונות על פי הקבלה, עיין בהרחבה במאמרים דלהלן.., שמענו שיש עוד שיטה שרב בא אליכם הביתה עושה הצגה ואתם מאד מתרגשים מההופעה, אבל זה לא דרכינו בקודש..,

השיטה הנוספת לפדיון נפש והיא עיקר, דברי רבינו נחמן מברסלב – שעיקר הפדיון נפש הוא המתקת הדינים הנעשה ע"י תפילה ולימוד של הרבנים על פי כוונות הקבלה, שרמז רבינו נחמן מברסלב, כמובא בספרים הקדושים ליודעי חן !

כשמחלטים לעשות פדיון – טוב להתקשר ולהתייעץ לפני הפדיון, כי ישנם אופנים לפדיון חד פעמי, וישנם מקרים כמו מחלות הנפש שצריך כמה וכמה פתרונות ושילוב קמיעות ותפילות לישועה והצלחה !

צלצלו עכשיו

לייעוץ והכוונה, חינם 050-4161022

בברכה לשמחת חיים וכל ההמתקות והנפלאות – ישיבת "ברסלב מאיר"

פדיון נפש לרבינו נחמן מברסלב ותפילות !!

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלב

ראש ישיבת "ברסלב מאיר"

אמר רבינו נחמן מברסלב : טוב מאד לתן בכל עת על פדיון נפש לצדיקים, אפילו שלא בעת צרה חס ושלום.

וסיפר מכמה אנשים ממדינת קיר"ה, שרגילים מאד להרבות בנתינת פדיונות תמיד.

ואמר: שאילו היה לו איש צדיק שיהיה ראוי לעשות לו פדיון נפש, [כי לא כל אחד ראוי לעשות פדיון, כי צריך צדיק ותלמיד חכם גדול מאד במעלה מאד לכך, כמבואר לקמן], היה נותן לו על פדיון בכל יום, ובכל עת.

ודבר מזה הרבה, כי פדיונות הם דבר גדול מאד [אם נותנים אותם להצדיקים התלמידי חכמים וחסידים הגדולים במעלה הראויים לכך באמת]. (חיי מוהר"ן, תקלט.)

ענייני פדיון נפש מספר המידות וליקוטי מוהר"ן:

צריך ליתן ממון על פדיון – ערך המתקת דין סו.  ברכת הצדיק הוא פדיון – ערך צדיק קכב.  ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' ג, בענייני רפואה צריך חכם גדול מאד, שידע לכוון רפואה לחולאת, דהיינו סם פלוני לאיש פלוני, בזמן פלוני, כי כפי הזמן שצריך שימשך החולאת, כך גוזרין הסיבות לרפואתו, כדי שלא יוכל להתרפאות עד שיזדמנו יחד סבות אלו: סם פלוני ואיש פלוני, באופן שלא יהיה לו רפואה כי אם ביום פלוני, עיין שם. 

אבל כשעושין פדיון וממתיקין הדין, ואזי נתבטל הגזרה, אזי קודם שגוזרין דין אחר, כי כשנמתק דין זה אזי גוזרין דין אחר, ובין כך ובין כך, דהינו אחר המתקת הדין הראשון קודם שגוזרין דין אחר, אזי יכול הרופא לרפאות החולה על ידי סמים, כי אזי אין דין, ואזי יוכל להתרפאות על ידי איזה סם שיהיה, כי אין צריך דוקא סם פלוני וכו' מאחר שאין דין כנ"ל.

נמצא שאי אפשר לרופא לרפאות – כי אם על ידי פדיון, כי צריכין לעשות פדיון תחלה לפני הרפואה – להמתיק הדין, ואז דייקא יש רשות לרופא לרפאות, כמשחז"ל (ברכות ס): 'מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות'.

מכאן דיקא, הינו אחר הפדיון, אז דיקא יש רשות להרופא לרפאות, כי קודם הפדיון אין רשות להרופא לרפאות, כי צריך להתרפאות על ידי סם פלוני בזמן פלוני ע"י כנ"ל…

פדיון נפש

כמה צריך לתת לפדיון נפש ?

אמר רבינו נחמן מברסלב : וצריך לראות שלא יהיה קמצן – כדי שלא ישאר אצלו דינים (ליקוטי מוהר"ן קפ).

ולזה צריך חכמה יתרה, לדעת כמה אדם זה צריך ליתן, כדי שלא ישארו אצלו דינין. והכלל הוא, כמה שחשב לתת שיוסיף עוד שקל שתיים כדי לשבר את היצר הרע – שזהו עיקר המתקת הדין וזיכוך הדמים העכורים !! וזהו "ורפא ירפא" (שמות כ"א) (עם שתי התבות) מספר "פדיון נפש". כי עיקר הרפואה – על ידי פדיון דווקא, על ידי שממתיקין הדין.

שם מבקש הפדיון (חובה) ומספר נייד ליצירת קשר

דואר אלקטרוני (חובה)

יש למלא שם פרטי ושם האמא, ויש לפרט את הבקשה
הערה: הבקשה מועברת לגדולי חסידות ברסלב שליט"א לעיון, ואם צריך אנחנו משתדלים להחזיר מהם - עיצה טוב לחיים !

הכנס מספר נייד, ליצירת קשר אם יהי' צורך !

 

(ראה זה מצאנו בכ"י רבינו ז"ל: והוא ראשי פרקים מענין פדיון נפש [ע' בלקוטי מוהר"ן סי' ק"פ] עם תפילה קצרה בסופו וראוי להציגה כאן)

מעות, ואת היקום אשר ברגליהם: 

צדק יקראהו לרגלו: צדק מלכותא קדישא: דינא דמלכותא דינא,

שורש הדינים בינה, אני בינה לי גבורה,

אין הדין נמתק אלא בשרשו. 

שלשה ידים בבינה: יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, 

ג' פעמים יד גימטריא שם של מ"ב,

 מ"ב שביצירה שם של אנא בכח, מ"ב שבבריאה שני פעמים אקי"ק, מ"ב שבאצילות הוי' פשוט במלואו ומילוי דמילוי:

יהי רצון מלפניך

שימתקו הדינים והגבורות הקשות

מעל (פלוני בן פלוני)

על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים

ורחמים גמורים ופשוטים

שאין בו תערובת דין כלל אמן:

<< עבור לדף התרומות – להעביר מעות פדיון נפש >>

התקשר עכשיו

למסור מעות לפדיון

ותמצא נחת ורפואה לנפשך !

ישיבת "ברסלב מאיר"

050-4161022

לקט תפילות לפדיון נפש !

תפילות לפדיון נפש – להורדה והדפסה

http://www.breslevmeir.com/פדיון-נפש-להרב החיד"א

מאמרים על פדיון נפש על פי הליקוטי-מוהר"ן לרבינו נחמן מברסלב ‎,

מאמר על פדיון הנפש – מליקוטי הלכות לרבי נתן

11 תגובות so far.

 1. מאת ***:

  בס"ד
  שלום, רצינו לשאול כמה עולה הפדיון נפש?
  תודה.

  • מאת מנהל האתר:

   פדיון נפש
   לפי החיד"א צריכים סכום מטבעות כסף (סכום גבוהה מאד) והיום נוהגים לפדות את המטבעות כסף בסכום של – 160ש"ח עבור נפש או להוסיף כמתנת ידו לפי יכולתו…
   http://www.breslevmeir.com/פדיון-נפש-להחידא, לפי המנהג בעולם לא פוחתים מ- 36ש"ח, ואת זה פודים על מעות כסף כנ"ל, ועושים את הפדיון לפי החיד"א.

   לפי רבינו נחמן מברסלב – כמו שכתוב במאמר עיין בפנים – "שלא יהי' קמצן" כי צריך לראות שלא ישארו עליו דינים, כלומר הסבר = אם אדם רוצה פדיון ומחליט בליבו סכום מסויים טוב שיעשה שיוסיף עוד כמה שקלים על מה שחפץ ליבו כדי לשבור ולהמתיק את הדין בזה ששבר את ייצרו, וזו המתקה גדולה של שבירת הייצר והעלת התפילות !! (דברים אלו מסוכמים בכלליות משיעור של הרב ויזנפלד שליט"א בישיבה)

   • מאת ***:

    בס"ד.
    תודה על התשובה. ומה עושים בעצם?
    בלי נדר להפקיד את הכסף בבנק הדואר ולרשום לכם את השם באתר או צריך לדבר איתכם?

    • מאת ברסלב מאיר:

     בענייני העברת כספים יש לכם את הקישורית בסרגל כלים העליון – בשם "תרומות" כל אפשרויות התרומה לישיבה!

     לאחר מכן יש לשלוח את השמות [למעלה בטופס המסומן בצבע צהוב], עם פירוט והסבר לבקשת הפדיון – כל מה שתכתבו נשאר שמור באופן מאובטח -ועובר לרבנים, הם קוראים את פירוט הבקשה לפדיון ועושים את הפדיון כפי הכללים המסורים ביד יודעי סוד וחן..,

     באם יש להם עיצה טובה או הכוונה להשיב, אנחנו נעביר לכם במייל או בטלפון את דברי הצדיקים.

     כמו כן אנו מעבירים את השמות [בלי הפירוט האישי] לשאר תלמידי חכמים שבישיבה להרבות בתפילה ותחנונים לברכה הצלחה וישועה.

     לפרטים נוספים תמיד ניתן להתקשר ל- 050-4161022

     מקווה שהובנו דברי כראוי.

 2. מאת אביב:

  תודה רבה , אנחנו נהנים מאד …
  שלחנו פדיון כפרות עם שמות לברכה !
  צרו עימנו קשר במייל

 3. מאת רונית .פ.:

  אני מעוניינת גם פדיון
  וגם שיתפללו עבורי כל השנה
  איך שלוחים תרומה אוהוראת קבע
  כמו שאחותי עשתה לכ?

  • מאת מנהל האתר:

   בסרגל הכלים השחור למעלה בדף – יש לחצן תרומות… שם ישנם אפשרויות תרומה וגם הורדה של טפסים להוראת קבע… תמלאי שמות לפדיון נפש ותפילות לכל השנה – בישיבה בכותל בקבר רחל באומן ועוד עוד…
   אם יש נפטרים קרובים וכו' הם יכנסו לתיקון נפטרים ולימוד לעילוי נשמתם הדלקת נר בקברות צדיקים ועוד… הנצחה בסיפרי רבי נחמן ברסלב המחולקים חינם…. ועוד עוד…
   ודרך אגב – תודה רבה לך על הרצון הטוב !!
   זכות התורה ולומדיה, ובזכות רבינו נחמן מברסלב ותלמידיו זיע"א – יעמדו לך להתברך בכל ברכות התורה וישמרך באלף המגן !!!

   מוסדות ברסלב מאיר

 4. מאת מנהל האתר:

  או שתתקשרי למנהל הישיבה 050-4161022

 5. מאת מנהל האתר:

  הודעה :

  הוספנו לאתר לקט תפילות לפדיון נפש, תפילה להדפסה והורדה בקבצי PDF או קריאה באתר בצורה יותר נוחה.

  בכתובת, בלינק, קישורית, בדף… הבא >> http://www.breslevmeir.com/wp-content/uploads/2014/09/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%A4%D7%A9.pdf

 6. מאת שאול הדר:

  אורה בת ג'ורג'יה לפדיון נפש לרפואה שלמה

  טלפון שלי- 0587876885

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות

פעילות הישיבה | צור...

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

תפילה ליום טוב וחול...

נכתב ב ט׳ בניסן ה׳תשע״ה (29 במרץ 2015)

2 תגובות

קמחא דפסחא

נכתב ב כ״ט באדר ה׳תשע״ה (20 במרץ 2015)

אין תגובות

תפילה לחג הפסח

נכתב ב ו׳ בניסן ה׳תשע״ד (6 באפריל 2014)

אין תגובות

תיקון הכללי | פסח

נכתב ב י״א בניסן ה׳תשע״ה (31 במרץ 2015)

אין תגובות

תפילה לפרנסה

נכתב ב ט׳ בניסן ה׳תשע״ה (29 במרץ 2015)

אין תגובות

פרשת צו | להתחזק...

נכתב ב ה׳ בניסן ה׳תשע״ה (25 במרץ 2015)

אין תגובות

חסד חינם

 • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
 • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
 • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
 • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.