תפילה

תפילה לפדיון נפש

תפילה לפדיון נפש ולהמתקת הדינים

פדיון נפש

 

שימו לב : תפילה לפדיון נפש שלפניכם, היא לא התפילה והפדיון נפש הרבנים, ולא סדר פדיון נפש, וגם דעו כי פדיון נפש לא קשור לכך, והוא סוד שניתן לצדיקי אמת גדולי הדור ! כנסו למסירת שמות עבור פדיון נפש !

תפילה לפדיון נפש מהספר "ליקוטי תפילות" לרבי נתן מברסלב.

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתרחם עלי ותזכני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להיות שמח תמיד בשמחה של מצוה, ואגיל ואשמח בך ובישועתך תמיד, על כל החסדים אשר עשית עמנו, אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת.

ואזכה ברחמיך לזכור הטובה והחסד הגדול הזה תמיד, ולשמוח בזה מאד תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה, וביותר בשבתות וימים טובים. כי אין שעור וערך לרבוי החסדים והטובות אשר אתה גומל עמי בכל עת. מה רב טובך אשר עשית עמי. "מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי". אלו כל הימים דיו וכל אגמים קולמוסין, ובני אדם לבלרים ולשונות מקלסים, לא יספיקו לבאר ולספר אחת מני אלף ורבבות, ריבוי הטובות והחסדים וההצלות והישועות הגדולות והנוראות, נסים רבים ונפלאות, פלאי פלאי פלאות, אשר הפליא חסדו עמנו אדון הצבאות, אשר הציל נפשנו מכל התלאות וההרפתקאות. "רבות עשית אתה ה' אלקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר". על כן בודאי חובה עלי בכל עת לזכר טובותיך וחסדיך התמידיות והמתחדשות עלי בכל עת תמיד, ולשמוח בישועתך תמיד.

(תפילה זו גם שייכת לתפילה לפדיון נפש, לפי הסוד למרות שלא כולכם מבינים איך, ומה הקשר שלה עם פדיון נפש, בכל אופן תאמינו לנו שטוב לומר אותה !!)

ותצילני משכרות תמיד, ותשמרני ותצילני ברחמיך מיין המשכר ומהתלהבות הלב ורקודין הנמשכין מהסטרא אחרא חס ושלום. ולא יהיה לי שום התלהבות היצר לשום תאוה כלל. ותזכני ליין "המשמח אלקים ואנשים". ובכל עת שיהיה ההכרח לשתות יין ושכר בשבתות וימים טובים ובכוס של ברכה, תזכני שתהיה שתיתי בצמצום גדול רק כדי להרחיב דעתי בקדושה גדולה, ולבוא לשמחה של מצוה, לשמחה אמתיית דקדושה על ידי זה, להתלהבות הלב דקדושה, שיתלהב לבי בקדשה גדולה לשמך ולעבודתך באמת כרצונך הטוב. ותשמרני ותצילני ברחמיך משתיה מרובה ולא אבוא לידי שכרות לעולם.

חוס ורחם עלי, וזכני שיהיה לי כח לעורר שורש יין המשמח. כמו שכתוב: "ויין ישמח לבב אנוש". ותשמח את לבבי תמיד בקדושה גדולה באמת, עד שאזכה לרקודין דקדושה. ועל ידי הרקודין בהתלהבות הלב דקדשה על ידי יין המשמח. אזכה ברחמיך להמתיק ולבטל כל הדינים הנאחזין בעקבים וברגלין. ותתן לנו כח לבטלם ולשברם ולהמתיקם ויתבטלו כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם.

ותמשיך עלינו ברחמיך שרש הבכורה והברכה, ויקים בנו מקרא שכתוב: "בני בכורי ישראל". ונאמר: "אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ". ותמשיך עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב תמיד. ותמשיך שלום בעולם. ותבטל כל מיני מחלקת מן העולם.

ותזכני ליתן תמיד מעות על פדיון נפש ונפש בני ביתי לצדיקי הדור האמתיים שיש בידם לעשות פדיון נפש באמת ולכפר על נפשותינו ולהסיר ולהמתיק מעלינו הדינים הקשים… ותעורר ברחמיך שורש הידיים הקדושים שבבינה שהם יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה. ויתעורר ברחמיך שם של מ"ב [מם בית], שהוא:

"אנא בכח גדלת ימינך תתיר צרורה.

קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא.

נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם.

ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם.

חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך.

יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדשתך.

שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות".

ובזכות כל השבעה שמות שכל אחד של ששה אותיות המצורפים בתפלה זו בראשי תבות שהוא שם של מ"ב, על ידי זה ימתקו הדינים בשרשן. ותעורר ברחמיך רחמים העליונים מאור הפנים, ותעורר ש"ע [שין עין] נהורין של הפנים העליונים "וחית חורתא" שהם מספר בשלו"ם.

ועל ידי זה תמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל תמיד לעולם ועד, ותמשיך ותחבר ותקשר הווי"ן של השבעה שמות אלו עם העמודים. ויתחברו ויתקשרו יחד בסוד "וו"י העמודים וחשקיהם כסף". ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו החסד העליון שהוא סוד הכסף הטהור והקדוש, ועל ידי זה יתבטלו כל הדינים מעלינו ומעל זרענו ומעל כל זרע עמך ישראל לעולם.

ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך, (ובפרט לפלוני בן פלוני וכו' אל נא רפא נא לו) והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואיהם ולכל מכאוביהם, ותשיבם לאיתניהם בקרוב. ותשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף. כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה…

ותמשיך עלי השמירה העליונה הנמשך מחשמ"ל העליון. ותטהר אותי ואת לבושי ובגדי בגשמיות וברוחניות. ותשמר צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם:

ותזכני ברחמיך שאזכה למלאת גרונם של תלמידי חכמים אמתיים יין המשמח, ואזכה שיבואו לשמחה גדולה על ידי. ותעזור לי ותושיעני ותרחיב את ידי שאזכה לתן לתלמידי חכמים וצדיקים אמתיים מעות הרבה (מבלי להיות קמצן כדברי רבי נחמן מברסלב) על פדיון נפש ונפש בני ובנותי וכל יוצאי חלצי בתוך נפשות כלליות עמך ישראל. עד שנזכה ברחמיך שיהיו נמתקין כל הדינים בשורשן. ויתגבר מדת החסד על מדת הדין.

ותעורר ברחמיך החסד העליון עלינו. ומשם יהיו נמשכין עלינו חסדים טובים תמיד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב. ויתרבה השלום בעולם, ויקים מקרא שכתוב: "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית ה' אלקינו אבקשה טוב לך. ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום":

תפילה על פדיון נפש

(ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב, וסידור "שערי ציון").

יהי רצון מלפניך, שימתקו הדינין והגבורות הקשות מעל (פלוני בן פלוני) על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים, שאין בו תערובת דין כלל.

מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, רחם על החולה (פלוני בן פלוני) ופדהו מהרה מכל הצרות ומכל מיני חולאים וייסורין ומכאובים ומחושים, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעליו בזכות המעות (שנתנו לתלמידי חכמים) על פדיון נפשו/י.

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלב
הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלב

ואח"כ יתפלל תפלה זו בכונה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעשה למען קדושת שמותיך הקדושים והטהורים הנזכרים ונעשים פה על ידי פדיון זה, ותצרף מחשבה טובה למעשה, כי לך ה' החסד ותגביר חסדיך על דיניך ויומתקו הגבורות הקשות על ידי פלא העליון אשר הוא חסדים גדולים ורחמים פשוטים שאין בהם תערובת דין כלל, ויכבשו רחמיך את כעסך מעל (פלוני בן פלוני) שעשה פדיון נפשו והפריש מממונו לצדקה (לעניים הגונים – לומדי תורתך הקדושה, ועובדי שמך, ועושי רצונך). 

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיעלה לרצון לפניך ולפני כיסא כבודך פדיון נפש אדם זה, וילך לפניו צִדקו למליץ טוב ויושר להמליץ טוב בעדו וללמד סנגוריא עליו, ויסתמו פי המקטרגים עליו ולא תעשינה ידיהם תושיה, ותחתור חתירה מתחת כיסא כבודך לקבל עתירתנו ועתירת (פב"ב). ויקויים בנו מקרא שכתוב: וצדקה תציל ממות.

תפילה לפדיון נפש זו היא כעין תפילה של פדיון כפרות.

ובכן תציל נפשו ממוות ולחיותו בערב, ותצילהו מכל חולי ומכל כאב ומכל מחוש, ואל תתנהו בנפש אויביו, אויב פנימי ואויב חיצון, ומכל נגע ומחלה תפלטהו, ותבריאהו ותחלימהו ותרפאהו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף, ותחוננהו ותפדהו מרדת שחת, ותאמר מצאתי כופר, ותבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ותקיים בו מקרא שכתוב: ה' יסעדנו על ער"ש דו"י (יכוין שיהיה עש"ר יו"ד, בסוד החכמה תחיה את בעליה)

אנא עשה למען רחמיך, ולמען אברהם אבינו עליו השלום איש החסד, ולמען יצחק אבינו עליו השלום נאזר בגבורה, ולמען יעקב אבינו עליו השלום, כליל תפארת, ולמען משה רעיא מהימנא אחוז בנצח, ולמען אהרון כהנא רבא אחוז בהוד, ולמען יוסף הצדיק אחוז ביסוד, ולמען דוד המלך עליו השלום אחוז במלכות, ותרחם על (פלוני בן פלוני) ותרפאהו רפואה שלמה ואורך ימים ושנות חיים ושלום לעבודתך וליראתך, אמן כן יהי רצון:

אחר כך טוב ללמוד מזמור מ"א, ויחלק המעות להרבה עניים הגונים, ובפרט לומדי התורה שעל ידה נמתקין כל הדינים !

מסירת שמות ועריכת סדר פדיון נפש – פדיון נפש ברסלב !  

<< למסירת מעות פדיון נפש – כנסו לדף התרומות >>

לבירורים וייעוץ 050-4161022

ע"י הרב עמיאל פדהצור ישיבת ברסלב מאיר

שם מבקש הפדיון (חובה) ומספר נייד ליצירת קשר

דואר אלקטרוני (חובה)

יש למלא שם פרטי ושם האמא, ויש לפרט את הבקשה
הערה: הבקשה מועברת לגדולי חסידות ברסלב שליט"א לעיון, ואם צריך אנחנו משתדלים להחזיר מהם - עיצה טוב לחיים !

הכנס מספר נייד, ליצירת קשר אם יהי' צורך !

תגים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *