תקציר : בפרשת השבוע מדבר ראש ישיבת ברסלב על מעלת וקדושת ארץ ישראל שמכפרת עוון ונושאת פשע ככתוב "וכיפר אדמתו עמו", וכדברי רבי נחמן מברסלב שהשם יתברך משלם לאדם מידה כנגד מידה ובפרט בארץ ישראל, ועל כן היושבים בא"י עוברים ייסורים וכפרה בכל מה שעובר עליהם וזוכים לחיי עולם הבא !

ארץ ישראל

ארץ ישראל.

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע האזינו *סגולה לפרנסהפרשת השבוע האזינו להדפסה.

לכבוד… אחדשה"ט ! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (דברים לב-מג) "וכפר אדמתו עמו". אמרו חז"ל (סיפרי-כאן) [וכי האדמה מכפרת על חטאים ועוונות? אלא] היה רבי מאיר אומר כל היושב בארץ ישראל – ארץ ישראל מכפרת עליו, שנאמר (ישעיה לג-כד) העם היושב בה נשוא עוון.

ועדיין הדבר תלוי ועומד בספק, אין אנו יודעים אם פורקים עוונותיהם עליה, ואם נושאים עוונותיהם עליה ? כשהוא אומר "וכפר אדמתו עמו", הוי שפורקים עוונותיהם עליה, ואין נושאים עוונותיהם עליה.

וכן היה רבי מאיר אומר כל הדר בארץ ישראל וקורא קריאת שמע שחרית וערבית (כלומר שמקבל עליו עול מלכות שמים, ולא אזיל בתר איפכא דהיינו שפורק חס ושלום ממנו עול מלכות שמים כדרך אחינו הטועים) וכו' – הרי הוא בן עולם הבא.

ומקודם איתא (שם פיסקא שלג) "וכפר אדמתו עמו". מנין אתה אומר שהריגתן של ישראל ביד אומות העולם [משמע בעיקר בארץ ישראל] כפרה היא להם לעולם הבא ? שנאמר (תהלים עט) מזמור לאסף, אלקים באו גוים בנחלתך, שפכו דמם כמים. ע"כ. הרי שארץ ישראל מכפרת בחייו ובמותו.

ועוד אמרו חז"ל (כתובות קיא:) שגם מי שלא זכה להתיישב ולחיות בה, וגם לא למות בה, מ"מ אם נקבר בה – ארץ ישראל מכפרת עליו !וכמ"ש (שם) אמר רב ענן כל הקבור בארץ ישראל (אפילו אם לא דר בה בחייו) הרי הוא כאילו קבור תחת המזבח, כתיב הכא (שמות כ כא) מזבח אדמה תעשה לי, וכתיב התם (דברים לב-מג) וכפר אדמתו עמו (כלומר שאדמת ארץ ישראל מכפרת על עם ישראל, ככפרת המזבח). וגם הרי האדם נברא מן האדמה שתחת המזבח, כדֵי שיכפר עליו המזבח (ע' רש"י בראשית ב-יז. וכאן במהרש"א).

וכתב בבינה לעתים (ח"א, דרוש ג) שהפסוק וכפר אדמתו עמו, לבדו לא מספיק, שכן אין הוכחה, האם הכפרה היא בחיי האדם או לאחר מיתתו, ולכן הביא רב ענן ראיה מהפסוק "מזבח אדמה", שכשם שכפרת המזבח היא לאחר מיתת הקרבן, כך כפרת אדמת ארץ ישראל, היא לאחר המיתה בקבורה.),

ועיי"ש בגמרא שאעפ"כ אינו דומה מי שקולטתו ארץ ישראל מחיים, וחי ומתקדש ומטהר ומזדכך בה, למי שקולטתו ארץ ישראל רק לאחר המיתה, בקבורה בה. ואפי' מי שרק מֵת בה כפרתו מרובה ממי שמת בחוץ לארץ, ורק נקבר בארץ ישראל (רש"י מהדורא קמא). עוד אמרינן התם, אמר רבי אלעזר כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון שנאמר (ישעיה לג-כד) ובל יאומר שכן חליתי, העם היושב בה נשוא עוון ע"כ.

ומה שמצינו שהיו שחטאו בארץ ישראל, וגם מצינו שנענשו ולכן גלו מאדמתם, יש לומר שמפשעים הנעשים במרד – אם ח"ו רוצה למרוד אינו ניצל, וכן מצינו שעיקר הגלות היה בשביל הפשעים שנעשו במרד, אי נמי י"ל ששרוי בלא עוון דוקא אם עוסקים בתורה ומקיימים מצוות התלויות בארץ, וכן אמרו חז"ל שגלו רק לאחר שלא קיימו מצוות אלו (עיון יעקב).

ומכיון שארץ ישראל מהותה לכפר עוונות, ע"כ היא נקנית ביסורים המכפרים עוונות וכמ"ש חז"ל (ברכות ה.) ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנם אלא ע"י יסורים, תורה, וארץ ישראל והעוה"ב.

ארץ ישראל דכתיב (דברים ח-ה) כי כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלקיך מייסרך, וכתיב בתריה (שם ז) כי ה' אלקיך מביאך אל ארץ טובה. וכן אמרו חז"ל (פסחים קיג.) ג' מנוחלי העוה"ב.. הדר בארץ ישראל.

ומבואר בדברי רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב) (ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' קפז) שהוא חסד גדול מה שהשי"ת משלם לאדם מידה כנגד מידה. שעי"ז הוא מבין לפשפש במעשיו ולידע החטא שפגם בו ולשוב בתשובה, אך דע שעיקר מה שמשלם מידה כנגד מידה הוא בארץ ישראל, וע"כ היושבים בא"י יש להם על הרוב ייסורים מחמת הנ"ל. ועי"ז מתעוררים לחזור בתשובה, ונוחַלִים חיי נצח ותמיד מידה טובה מרובה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

מוסדות ברסלב מאיר – בית התבשיל.

נ.ב אנחנו משפצים את החדר אוכל והמטבח ע"כ מי שיכול, ורוצה לעזור – תרומות יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש לע"נ ולהצלחה – תנור חדש, כיריים, שולחנות אוכל ועוד – לתרומות צלצלו 050-4161022 ; 054-8496548 יעקב סופר

 

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

ברכת המזון | חשיבות...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים –...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

ליקוטי עיצות | אמת...

נכתב ב כ׳ בסיון ה׳תשע״ז (14 ביוני 2017)

אין תגובות

למה ה' עושה לי...

נכתב ב כ׳ בסיון ה׳תשע״ז (14 ביוני 2017)

אין תגובות

חסד חינם

  • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
  • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
  • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
  • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.