איזה דברים גורמים לאדם לצאת לגלות ? פרשת השבוע ויחי

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת ויחי. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

איזה דברים גורמים לאדם לצאת לגלות ? פרשת השבוע ויחי.

(בראשית מז-כח) "ויחי עקב בארץ מצרים, שבע עשרה".

כי גלות הוא גלות. ובמשך כאלפיים שנים שעם ישראל בגלות סבלו מהגוים ומעצם הגלות סבל רב מאד וקשה מאד, רציחות, רדיפות, השפלות בכל התחומים, וכמה צער יש לשכינה שמעשינו גרמו את הגלות ועדיין לא תיקנו את מה שעיוותנו וגורם את הגלות.

וכמ"ש חז"ל (ברכות ג.) שכביכול קב"ה ושכינתיה צועקים "אוי לבנים שבעוונותיהם, החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות". ומרוב קושי הגלות כביכול הקב"ה מתחרט עליו שבראו, כמ"ש חז"ל (סוכה נב:),
ואמרו (ב"ר סג) כל מי שהוא יודע לחשוב ימי הגלות, ימצא שיום אחד ישב יעקב (כלומר עַם ישראל) בשלוה בצילו של עשו,
ואמרו (במדב"ר ט) כל מה שאוכלים בארץ נכריה – אוכלים בעצבון,
ואמרו (ספרי, פ' עקב-מג) קשה היא הגלות, שהיא שקולה כנגד כל הקללות שבתורה.
ואמרו (ילקו"ש ירמיה סי' רפג) כשגלו עשרת השבטים התחיל הקב"ה אומר "אוי להם כי נדדו ממני" וכיון שגלו שבט יהודה ובנימין אמר הקב"ה אוי לי על שברי,
ואמרו (שו"ט תהלים קמו) מיום שגלו ישראל מירושלים לחו"ל – לא זקפו קומתם.

והנה ישנם הרבה בחינות שהם בחי' גלות, המכפרת, וכמ"ש חז"ל (פסיקתא דרב כהנא – פסקא אחריתא) שלפעמים ע"י קיום מצוות סוכה, שגולים מבתיהם לסוכה – מעלה הקב"ה עליהם כאילו יצא לגלות. וכ"כ השל"ה הקדוש (פ' מסעי-יא) על הפסוק אלה מסעי בני ישראל (במדבר לג-א) וז"ל – בערך המסעות הם כמו גלויות והם מכפרים. גם מי שמכתת רגליו [לבית המדרש] למקום תורה והולך ללמוד, כן הוא. לכן היו הראשונים מתגרשים מביתם לילך ללמוד תורה, ובפרט רשב"י וחבריו ותלמידיו. וסימנך "צא ולמד". ע"כ.

וזה בחי' מ"ש חז"ל (אבות פ"ד מי"ד) הוי גולה למקום תורה. ואמרו (סנהדרין לב:) אחר ר' יהושע לגולה.
וכן כל פעם שעוברים דירה הוא בכלל הנ"ל, ואמרו (כתובות כח.) טילטול דגברא קשין מדאיתתא.
וכן לפעמים כשמתארחים אצל מארחים – הוא בכלל הנ"ל, ואפילו אצל קרובים.

ויש הרבה פגמים ועבירות הגורמים גלות ובחינותיה,
וכמ"ש (אבות דרבי נתן י"א) שפגם הפרשת תרומות ומעשרות גורמים גלות.
ואמרו (יומא יד.) כל המשכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו,
ואמרו (סנהדרין קד.) כל המזמין גוי לתוך ביתו ומשמש לפניו – גורם גלות לבניו.
ואמרו (ב"ר לו) שעשרת השבטים לא גלו אלא מפני שתיית היין, וכן שבט יהודה ובנימין. עיי"ש.
וה"ה שיש להזהר מכל משקאות החריפים, וק"ו שלא יעלה על הדעת לצרוך סמים, אפילו קלי קלים, אפילו באופן ארעי, אפי' חד פעמי. (שכל אלה סופם רע ומר).

ובאופן כללי כל העבירות והעוונות גורמים גלות כמ"ש חז"ל (ב"ר יט, במדב"ר כג)
ואמרו (אבות פ"א מי"א) חכמים הזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום המים הרעים,
וביארו (אבות דרבי נתן יא) איזהו מים הרעים? הוי אומר "ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם" (תהלים קו-לה).
ויש עוד דברים הגורמים גלות – ראה ברכות סב: וגלו בראש גולים (עמוס ו-ז) – משום.. עיי"ש.
וראה בפסחים מט. אי לא נסיבי.. כל הנהנה.. וראה בגיטין נו: ענוותנותו (שלא במקום, ושלא בזמן).. החריבה את ביתינו והגליתנו מארצינו.
ואמרו (סוטה מט.) ב' ת"ח הדרים בעיר אחת.. עיי"ש.
ומובא בדברי רבינו הקדוש (ליקו"מ קמ"א ז-א) עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון האמונה.

וזה בחי' "ויחי יעקב בארץ מצרים י"ז שנה", היינו וַי – חי יעקב בארץ מצרים יז שנה. בארץ מזוהמת וטמאה. (ואפי' בזמנים הטובים טרם הציקו והשתעבדו בבני ישראל, עדיין הפרש תהומי הי' בין קדושת ארץ ישראל לטומאת וזוהמת מצרים. ומצרים לאו דוקא, וכמ"ש רבינו הק' (ליקו"מ שם) שכל הגלויות מכונים בשם מצרים (ראה ב"ר טז).

והנה אע"פ שיש לעשות כל שניתן לא להגיע לחו"ל, וק"ו להתיישב בה, מ"מ אם מן השמים רצו בכך – יש להתחזק גם שם, כי גם שם אפשר לעבוד את ה' ולהתקרב ולהתדבק בו, וגם ישנה בחי' של גלות מכפרת כמ"ש חז"ל (ברכות נו. וראה עוד תענית טז. וראה עוד בסנהדרין לז:), וישנה בחינה של : לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. (פסחים פז.).

ובדורינו נתוספה בחי' קירוב רחוקים כולל ישראלים יורדים המתחזקים יותר בגולה יותר מאשר במדינה כנודע מהמציאות. וישנה גם בחי' של (מגילה כט) בכל מקום שגלו – שכינה עמהם. עיי"ש.

ובכל מקום שאדם מתקרב לה' ולתורתו – יכול להחזיק מעמד, ולהתדבק בה' ולהחיות את נפשו, שזה ג"כ בחי' "ויחי יעקב בארץ מצרים", היינו שהחי' את נפשו ממש, וכמבואר בדברינו במקום אחר (ראה בספר שי עולמות ח"א, דף פט. ודף צא).

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחץ כאן – להורדה והדפסה של העלון לפרשת ויחי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה