איך לסדר את היום כדי להתקדם בעבודת השם | פרשת ויקהל

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויקהל | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(שמות לו-א) "וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בָּהֵמָה, לדעת לעשות את כל מלאכת הקודש, לכל אשר ציוה ה' ".

צריך הרבה יישוב הדעת וסייעתא דישמיא לדעת איך לסדר סדר היום בעבודת ה', כי המלאכה רבה מאד מאד, ויש בה הרבה מאד ענפים ופרטים, ולא כל אדם יש לו אותו חשק ואותה הבנה.

איך לסדר את היום כדי להתקדם בעבודת השם | פרשת ויקהל

ולמשל במצוות תלמוד תורה ועסק התורה, הרי צריכים ללמוד פרשת השבוע עם פרש"י ויתכן שגם עם פי' הרמב"ן, וספרי חסידות וכו' על פרשת השבוע, וצריכים ללמוד נביאים וכתובים, וששה סדרי משנה עם פירוש הרב, וזרעים וטהרות מומלץ ג"כ עם פירוש הר"ש הוא הרשב"א הקדמון ז"ל ופי' הרמב"ם, ויש ללמוד התוספתא, ספרא, ספרי מכילתא.

כל התלמוד בבלי עם רש"י ותוספות וכו' וראשונים, וגדולי אחרונים לרוב, ותלמוד ירושלמי, והרי"ף והרא"ש והרמב"ם. וטור ב"י ב"ח ושולחן ערוך עם גדולי נושאי כלים מג"א, ט"ז ש"ך וכו', ומדרשים לרוב, מדרש רבא, מדרש תנחומא, תנא דבי אליהו וכו' וכו'. וספרי מוסר וחסידות. וזוה"ק. ותיקוני זוהר, וזוהר חדש וכו', וכתבי האריז"ל, שמונה שערים, וספרי גורי האריז"ל וספרי רבינו הק' וכו' וכו'.

עד שלכאורה אין הזמן מספיק, ולא יודעים מה ללמוד באופן קבוע, ומה ארעי, ולעתים, וכמה זמן להשקיע על כל לימוד, וכמה זמן להשקיע על חזרה, ומה לחזור ומה לא, ואם ללמוד לפי השעון, או לפי הספק הדפים, ומה ללמוד בעיון בכל יום, שהרי צריכים ללמוד בעיון בכל יום, ובאיזה אופן ובאיזה שיטה לעיין, וכמה זמן ללמוד בעיון דק, ומה ללמוד בקצת עיון.

ואיך מסדרים סדר שיספיק ללמוד כל התורה כולה ולחזור עליה, ולזכור אותה. והרי לא כל אחד אברך, שכל הזמן עומד לרשותו, אלא ההכרח לא ישובח ולא יגונה, ורובם עוסקים ג"כ שעות רבות בצורך הפרנסה, וזמן הלימוד מצטמצם בהרבה, וכן לא כל אברך יכול ללמוד כל היום במקום שלבו חפץ, וכרצונו, אלא משועבד לסדרי הישיבה והכולל.

אשר על כן רבים רבים נבוכים מה ללמוד וכמה כל יום ובשבתות וחגים וזמנים, וכן הרי לא כל אחד יש לו החשק הנדרש ללימודים עמוקים וקשים ולא זה כהרי זה, אשר על כן צריך הרבה סייעתא דישמיא ויישוב הדעת לסדר על נכון סדר לימוד שמתאים לו.

וכן יש לשים לב שיש שינויים רבים בכל אדם, ויש עתים שהוא מלא מרץ וחשק לעבודת ה' ועסק התורה, ויש זמנים שלא כן, וכן יש זמנים שמן השמים שולחים לו טירדות שונות ומגוונות שאז אינו יכול להמשיך בסדר היום שקבע לו.

וצריך להרפות ונסיגה טאקטית, עד שהטירדות יעברו.

וכן בשאר עניני עבודת ה', כגון הזוכה להתבודד, והולך למקום מתאים וראוי להתבודדות, שעצם ההתבודדות לוקח זמן, וכן ההלוך וחזור, וצריך יישוב הדעת איך לסדר ולהשקיע הזמן.

וכן העוסק בחסדים וצורכי ציבור למיניהם, והרי גם צריך להתפרנס, ולעסוק בתורה, ולהשקיע זמן במשפחתו, כל אחד כראוי, וכו', וצריך יישוב הדעת איך לסדר היום והזמנים, ויש כאלה עסקנים שמופקרים 24 שעות ביום לצורך הזולת, ומצד אחד אשרי להם, ומצד שני הדברים צריכים עיון ויישוב הדעת, שלא יהא על חשבון אשתו והילדים.

וק"ו למי שכל היום עסוק בצורך פרנסתו, ולא נשאר לו זמן ללימוד ועבודת ה' שצריך יישוב הדעת לשנות את הדברים על פי רצון ה'. אשרי המשתמש עם זמנו כפי רצון ה'.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה