אמונה | פרשת השבוע בא

ברסלב, צה"ל צבא השמחה לישראלאמונה | פרשת השבוע בא.

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע בא.

לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור ל פרשת השבוע,

וזהו (שמות י-א/ב) "ויאומר ה' אל משה בא אל פרעה… ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים… וידעתם כי אני ה'".

מבואר במפורש שמוטל עלינו לספר לבנינו ובני בנינו, כל מיני ישועות וניסים שקרו עִם עַם ישראל, (או אתנו באופן אישי, או עִם אחד מישראל) דברים המחזקים את ה אמונה הקדושה והתמימה, ומביאות לידי יראת שמים בבחינת "וידעתם כי אני ה'". ובכלל הנ"ל לספר להם סיפורי צדיקים (וכן לתת להם ספרים של סיפורי צדיקים),

ולדבר איתם כל מיני דיבורים של אמונה, ודיבורים המחזקים את היראת שמים. ואין לקמץ בדיבורים הנ"ל,

אלא בכל עת  ובכל שעה ובכל הזדמנות יש להחדיר ולדבר עם הילדים והנכדים דיבורי אמונה, וכל המוסיף הרי זה משובח (ובתנאי שלא יכביד עליהם, ויהיו באופן שירצו לשמוע), וכל הממעט – גורע,

וזה בחי' מ"ש חז"ל (שבת קיט.) לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, דיש לבאר שלא חרבה היראה – שלימה, המכונה ירושלים (כמ"ש חז"ל (בראשית רבא, פ' וירא, פ' נו. במדבר רבא פ"ב ע"פ נואה כירושלים, וע' לקוטי מוהר"ן ח"ב (א-ד)

כי ירושלים היא בחי' אמונה, כמ"ש (ישעיה א-כא) קריה נאמנה, וכמבואר בדברי רבינו ז"ל בכ"מ.) אלא בגלל שפסקו יהודים המכונים "אנשי אמנה" על שם שהיו מרבים ורגילים לדבר אמונה.

(ואעפ"כ לא אלמן ישראל, ואפילו בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו מהם בעלי אמונה, כמ"ש חז"ל (חגיגה יד.) ).

כי ה- אמונה היא היסוד הגדול שהכל עומד עליה, וכמ"ש חז"ל (מכות כד.) בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר (חבקוק ב-ד) וצדיק באמונתו יחיה.

וזה בחי' מ"ש חז"ל (תמיד כח.) איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? יחזיק באמונה יתירה.

ואמרו (ילקוט שמעוני, הושע סי' תקי"ט) את מוציא שאין הגלויות מתכנסות אלא בשכר האמונה, וכן אתה מוצא שלא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות האמונה, אף אברהם שלא ירש העוה"ז והעוה"ב אלא בזכות האמונה שהאמין.

בבעלי אמונה, מהו אומר? (ישעיה כו-ב) פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים. מי גרם לנו לבא לשמחה זו? אלא בשכר של אמונה שהאמינו אבותינו.

וכן יש להחדיר לבנים ולנערים שה- אמונה היא היא מביאה ומשפיעה ברכה (גם מעל הטבע), כי היא מקור הברכה וכדאיתא בזוה"ק (פ' מקץ, דף קצט:) ע"פ (משלי כח.) איש אמונות רב ברכות – דא הוא ברנש דמהימנותא דקב"ה ביה, כגון רבי ייסא סבא ע"ש. שזה ג"כ מה ששבת היא מקור הברכה (ראה בזמר לכה דודי), כי שבת היא יסוד ושורש האמונה הקדושה שיש בורא שברא את עולמו מאין ליש בבחי' (שמות לא-יז) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש.

וכמ"ש חז"ל (תענית ח.) אין הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמונה, ואמרו בזוה"ק (ריש פ' שופטים, דף נעד:) שהאמונה נותנת חיים להאדם, שזה בחינת (משלי י-כז) יראת ה' תוסיף ימים,

ובחי' (שם יט-כג) יראת ה' לחיים, (שם יד-כז) יראת ה' מקור חיים. והרי אמרו (זוה"ק תולדות. דף קמא.) יראת אלקים – דא מהימנותא (פ' אמונה),

וכן אמרו (הקדמת ספר הזוהר, דף יא:) שיראת ה' היא שער ליכנס ל… אמונה, עיי"ש. וכן להיפך אמונה מביאה לידי יראת שמים. והא בהא תליא. וכן אמרו (זוה"ק פ' בראשית, דף נט.) כל בר נש דדחיל ליה לקב"ה שריא עמיה מהימנותא.

ובכלל החדרת האמונה, החדרת החשק לעסק התורה, שהתורה הרי היא קיום כל ה- אמונה (ע' זוה"ק, סוף פרשת צו, דף לה.), ואמרו (זוה"ק ויקרא יב:) מאן אינון בני מהימנותא? אינון דמשתדלין באורייתא וידעין לייחדא שמא קדישא כדקא יאות.

וכן אמרו (זוה"ק תרומה, קלד: ברעיא מהימנא, וז"ל פקודא ללמוד תורה בכל יומא דאיהי רזא דמהימנותא עלאה.. דמאן דעסיק בה אתעסק במהימנותא עילאה.

 בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה