אמור

פרשת השבוע אמור :

וזהו (ויקרא כא-א)"ויאמר הוי"ה אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרן". כי מצוה גדולה לאהוב תלמידי חכמים אמיתים וצדיקים, ולדבוק בהם ובדרכיהם, כדאיתא בפרשת עקב (דברים יא-כב) כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה, לאהבה את ה' אלקיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו.

ואיתא בספרי (פיסקא מט) וכי היאך אפשר לו לאדם לעלות למרום ולהידבק בו, והלא כבר נאמר (שם ד-כד) כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא. ואומר (דויאל ז-ט) כורסיה שביבים דנור, וגלגלוהי נור דליק?! אלא: הידבק בחכמים ובתלמידיהם, ומעלה אני, כאילו עלית וְאומר (תהלים סח-יט) עלית למרום שבית שבי, לקחת מתנות באדם.

ובכלה רבתי (פ"ד) מוסיף במפורש "צדיקים", וז"ל אהוב את השמים, ירא מן השמים, ולא תימא אהבה אלא רדיפה. דכתיב (דברים יג) אחרי ה' אלקיכם תלכו. וכי יש לך אדם שיכול להלוך אחר הקב"ה, והכתיב (שם) אש אוכלה הוא?! אלא למהני תלמידי חכמים ולצדיקים.

וכהאי גוונא אמרינן במס' כתובות (דף קרא:) ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום (דברים ד, ד) וכי אפשר לדבוק בשכינה וכו', אלא: כל המשיא בתו לת"ח והעושה פרקמטיא לת"ח, והמהנה ת"ח מנכסיו – מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה.

כיוצא בדבר אתה אומר (דברים ל-כ) לאהבה את ה' אלקיכם וכו' וכי אפשר לאדם וכו' אלא (הכל כנ"ל). וביאר המהרש"א זצ"ל שיש כאן ג' בחינות, א) הדבקת הגוף – ע"י שמשיא בתו לת"ח. ב) דביקות בממון – שמהנהו מנכסיו, ג) דביקות במעשה – שעושה לו פרקמטיא ומסחר.

ואמרו (תנא דבי אליהו רבא פר"ח) כשם שהקב"ה אוהב את ישראל ואת  התלמידי חכמים ביותר, כך יהא אדם אוהב את ישראל, ויהא אוהב את התלמידי חכמים ביותר. ואמרו (שבת כג:) המכבד ת"ח – יזכה לחתנים ת"ח, והאוהב תלמידי חכמים (דמוקיר רבנן) – הויין ליה בנין רבנן. ואמרינן (פסחים כב:) תניא שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה, כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא (דברים ו-יג) פירש אמרו לו תלמידיו, רבי כל אתין שדרשת, מה תהא עליהן ? אמר להם כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה, עד שבא רבי עקיבא ולימד/ ודרש את ה' אלקיך תירא- לרבות תלמידי חכמים. ע"כ.

וביאר המהרש"א זצ"ל ולעיל מיניה בההוא פרשתא, כשהגיע לואהבת את ה' אלקיך (שם ו-ה) לרבות תלמידי חכמים, לא פירש, דאיכא להשוות אהבת ת"ח למקום, משא"כ מורא המקום, הרי שביאר לענין יראת שכר ועונש.

ואמרו (כתובות קג:) שיהושפט מלך יהודה, כשהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו, וקורא לו רבי, רבי, מרי מרי. ואמרינן בזוה"ק (פרשת האזינו, דף רפח.) קוב"ה בעי ביקריהון דצדיקיא, יתיר מיקרא דיליה. הפלא ופלא.

וזה בחי' פרשת השבוע "אמור אל הכהנים בני אהרן", אל תקרי אמור אלא אמור שכן אמור (amor) בלועזית (דהיינו בלטינית, ספרדית, צרפתית, רומנית, פורטוגזית וכו' ) היינו אהבה, דהיינו דקרמיז לן קרא לאהוב את הצדיקים עובדי ה' בחי' ת"ח כמ"ש כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא. (מלאכי ב-ז).

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

לכל אוהבי התורה ולומדיה

עקב הגזירות על עולם התורה

למרות שהישיבה אינה מתוקצבת ע"י הממשלה

בכל אופן כבר מרגישים את רדיפת התורה

על כן כל אשר פתוחה ידו וליבו נכון לתורת השם ולומדי התורה

ישתדל לתרום [עדיף סכומים קטנים וקבועים]

להחזקת הבחורים בלימוד ותפילות למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים

אשר צמאה נפשם ללמוד יהדות ברוח החסידות

וזכות התורה תגן עליכם באלף המגן ותראו ברכה במידה טובה מרובה 

אמן נצח סלע ועד !

לחץ כאן לעמוד התרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה