אמן יהא שמיה רבא

אמן יהא שמיה רבא :

היום בדורנו מחפשים הרבה סגולות, ולמה לוותר על סגולה אדירה זו שמקורה בדברי חז"ל הקדושים, וידוע לכל כוחה האדיר

"ויאמר קדישים ויתפלל עבור מנוחת אביו ואמו, ולא יעשה כן בי"ב חדש ויום יאהרציי"ט לבד, כי מי הוא זה בדור יתום זה שנקה האיש מעון במשפט י"ב חדש"

והיום בדורנו מחפשים הרבה סגולות, ולמה לוותר על סגולה אדירה זו שמקורה בדברי חז"ל הקדושים, וידוע לכל כוחה האדיר

הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

הנה מצוי בבית הכנסת בתפילה, בשחרית, וכן במנחה ומעריב, שאע"פ שיש אנשים שיכולים לומר קדיש יתום עבור נפש הוריהם, ז"ל, בסוף התפילה, אחרי אמירת היום יום וכו', ואין כאלוקינו, ועלינו, ובמקום זה הם מעדיפים לקיים "שב ואל תעשה", ואחרי תפילת שחרית, במקום שירוויחו המתפללים עוד כמה אמנים, ואמן יהא שמיה רבא, שקורעים גזר דין של שבעים שנה, (ראה שבת קי"ט, ע"ב, ובטור או"ח סימן נ"ו), וחלילה לחשוב שזה גוזמא בעלמא, שהרי דברי חז"ל קודש קודשים, וזה פשוטו כמשמעו, קורעים גזר דין של האדם,

והיום בדורנו מחפשים הרבה סגולות, ולמה לוותר על סגולה אדירה זו שמקורה בדברי חז"ל הקדושים, וידוע לכל כוח האדיר והעצום שיש בעניית אמן, ואמן יהא שמיה רבא, שיכולים בזה לבטל הרבה גזירות קשות, ולהשפיע שפע עצום של ברכה והצלחה, ואכמ"ל. (ראה בהרחבה בספרים הנפלאים שליקטו בעניני המעלות הנפלאות בעניית אמן, כגון "כתר מלוכה" "נוטרי אמן", ובעלון השבועי המפורסם "וכל מאמינים" מבית "בני אמונים". ועוד)

וזה נובע שחושבים שרק בשנה של האבלות, וביארצייט, יש ענין לומר קדיש, וכדאי מאד לכל אחד ואחד לראות מה שכתב הפלא יועץ (ערך כיבוד אב ואם) דברים נוראים ומרגשים עד מאד, וז"ל: "ויאמר קדישים ויתפלל עבור מנוחת אביו ואמו, ולא יעשה כן בי"ב חדש ויום יאהרציי"ט לבד, כי מי הוא זה בדור יתום זה שנקה האיש מעון במשפט י"ב חדש, ואחר כך ינוח ויעמוד לגורלו, ולמיחש בעי,

ומה גם שאמירת קדישים אינו כדי להציל מעונש בלבד, אלא גם כן גורם עילוי לנפש המת, הנה כי כן ראוי לבן שכל ימי חייו תהא דיוקנו של אביו חקוקה בפניו, וידמה כאלו צועק מרה מתוך אש להבה, ואומר בני ידידי חונוני חונוני הצילו מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, ואף אם חושב שאביו צדיק גמור ותתענג בדשן נפשו, ידמה כאלו נותן לו מטעמים כאשר אהב אביו, בעבור תברכהו נפשו, לא יגרע אפילו יום אחד כל ימי חייו מלומר קדיש, וליתן צדקה עבור נפש הוריו, ומה טוב שיהא שגור בפיו לומר מדי יום יום יהי רצון מלפניך ה' אלקינ"ו ואלק"י אבותינו שתקבל ברחמים וברצון כל מעשה הטוב אשר אני עושה בין במחשבה בין בדבור בין במעשה ויהיה הכל לזכות ולמנוחת ולעילוי נפש רוח ונשמה של אבי ואמי וחמי וחמותי וכו' יהי רצון שתהא נפשו צרורה בצרור החיים ובזה ישא ברכה מאת ה' ומנפש הוריו". עכ"ל.

והנה מצוי בשנה של אבלות ל"ע, או ביום היארצייט, שמתקוטטים להיות חזן, וכדומה, וכאן אפשר כל יום ויום לעשות נחת רוח להוריו, בלי שום מחלוקת, ובפרט במנין שאין מי שאומר קדיש, בסוף התפילה, מי פתי שיוותר על זכות אדיר ועצום זה, וכנ"ל,

ומצוה לפרסם דבר זה בכל תפוצות ישראל, ובוודאי שזה יציל הרבה צרות מישראל רח"ל, וישפיע על כל ישראל שפע אדיר ועצום של רחמים וברכות וישועות, ויקרב הגאולה במהרה בימינו אכי"ר.

אמירת קדיש

אתר קדיש

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה