שבח ארץ ישראל

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע כי תבוא

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע כי תבוא.

ארץ ישראל

וזהו (דברים כו, א) "והיה כי תבא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה, וירישת וישבת בה".

כי ארץ ישראל חשובה וקדושה מכל הארצות, וכמ"ש חז"ל (ברכות ה.) ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, תורה, וארץ ישראל והעולם הבא.

ואמרו (שם לו:) אין ארץ ישראל חסרה כלום שנאמר (דברים ח) ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה.

והיא ארץ זבת חלב ודבש (כדלקמן בפרשתנו פסוק ט) ואמרינן בירושלמי (פאה, פ"ז) מעשה שאמר ר"י לבנו בסכנין עלה והבא לנו גרוגרות מן החבית, עלה והושיט בה ידו, ומצאה של דבש ע"כ,

וכתיב ( דברים יא-יב ) תמיד עיני ה' אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, דהיינו יש בה כל השנה כולה ממש, מראש השנה עד ערב ראש השנה הבאה השגחה מיוחדת במינה, שלא קיימת בשום מקום אחר בעולם, ואמרו (ירושלמי שביעית פ"ד) ריב"ח מנשק לכיפתא דעכו ואמר "עד כה היא ארעא  דישראל".

רחב"ב מתעגל בהדא אלוסיס דטבריא לקיים מה שנאמר (תהלים קב -טו) כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו.

ואמרינן (ירושלמי כלאים פ"ט) (תהלים קמב-ו ) ארץ החיים – ארץ שמתיה חיים [בתחיית המתים] תחילה. ואמרינן (פסחים קיג.) שהדר בארץ ישראל הוא מנוחלי העולם הבא.

ואמרינן (תענית י:) ארץ ישראל משקה אותה הקב"ה בעצמו. ואמרו (כתובות קו:) לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו… ואל ידור בחוץ לארץ, ואפילו… שכל הדר בא"י – דומה כמי שיש לו אלו-ה, וכל הדור בחוץ לארץ – דומה כמי שאין לו אלו-ה.

ואמרו (שם קיא.) כל הדר בארץ ישראל – שרוי בלא עוון.

ואמרו (שם) כל הקבור בארץ ישראל – כאילו קבור תחת המזבח.

ואמרו (שם) כל המהלך ד' אמות בארץ ישראל – מובטח לו שהוא בן עוה"ב.

ואמרינן (ירושלמי נדרים פ"ו) אמר הקב"ה חביבה עלי כת קטנה שבארץ ישראל, מסנהדרין גדולה שבחו"ל.

ואמרינן (קדושין מט:) י' קבין חכמה ירדו לעולם, ט' נטלה ארץ ישראל.

ואמרינן (ב"ב דא.) אלימלך מחלון וכליון-גדולי הדור היו, ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ ישראל לחו"ל, שאפילו מי שיש לו זכות אבות – אינה עומדת לו בשעה שיוצא מא"י לחו"ל.

ואמרינן (שם קנח.) אוירא דארץ ישראל מחכים, ואמרינן (כלים, פ"א מ"ד) ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות.

ואמרינן (ב"ר ו) מלמד: שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל.

ואמרו (שם לט) מוטב ללון במדבריות של ארץ ישראל, ולא ללון בפלטריות של חו"ל,

ואמרינן (ויק"ר יג) מָדַד הקב"ה כל הארצות ולא מצא ארץ שראויה לינתן לישראל אלא ארץ ישראל,

ואמרינן (במדבר ז) בא"י שם השכינה חונה [שורה].

ואמרו (אסת"ר א) י' חלקים תורה בעולם, ט' בארץ ישראל.

ואמרינן (תנחומא ראה ח) חביבה ארץ ישראל, שבחר בה הקב"ה ואמרו (שם) אמר דוד לפני הקב"ה אפי' יש לי טרקלין בחו"ל ואין לי אלא הסף בארץ ישראל בחרתי הסתופף בא"י. אפילו לא יהי' לי לאכול בא"י אלא סיפוף של חורבין– בחרתי הסתופף בא"י.

ואמרו (ספרי דברים ח) פירות ארץ ישראל קלים לאכול מפירות של כל הארצות.

ואמרינן (שם, ראה פ) מעשה בריב"ב ור"מ בן חרש ור"ח שהיו יוצאים לחו"ל, והגיעו לפליטוס, וזכרו את א"י, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיה ואמרו: ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה וחזרו למקומם ע"כ.

[וניתן להאריך מאד. וכעת נסתפק בכך].

וא"כ אשרי מי שזוכה לשבת ולגור בארץ ישראל, ובודאי שצריך להיות שרוי כל הזמן בשמחה עצומה, ולהזהר להיות בשמחה כל הזמן בלי הפסקה.

וזהו שכתוב בפרשת השבוע "והיה כי תבוא את הארץ.. וישבת בה".

ואמרו חז"ל (פתיחתא דאסת"ר רבתי) אין והיה אלא לשון שמחה. היינו שצריכים להיות בארץ ישראל בשמחה כל הזמן.

ויהי' חלקי עמהם.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הודעה לתומכי אורייתא

בימינו אלו בעיצומו של רדיפת התורה בארץ ישראל

באים לישיבתנו בחורים צמאים לרוחניות ליהדות לשמוע דבר ה'

והיות ומצב הישיבה קשה מנשוא

אין באפשרותינו לקבל בחורים לישיבה ולהאכיל ארוחות צהריים ללומדים

על כן  – אוהבי התורה ולומדיה

כל אשר נטה ליבו לתרום אפי' סכום של 18ש"ח בהוראת קבע

זכות התורה ולומדיה יגן עליו ובני ביתו באלף המגן

ובכל ברכות התורה לו ולזרעו עד עולם

כי יכולה היא להגן ולפעול כל הישועות !!

שמות התורמים יוזכרו לברכה ע"י הרב שליט"א ראש הישיבה

ובתפילות בכותל ובקברות צדיקים

להצלחה וברכה זיווג הגון שפע ושמחת חיים !!

קח יוזמה ותראה ישועות – עבור לדף התרומות >>

לפרטים נוספים 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה