השבח של עם ישראל שעושים בלי חכמות את רצון השם וצדיקיו | פרשת צו

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר צו | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

עלון לשבת – פרשת השבוע צו להורדה והדפסה.

וזהו (ויקרא ח-לו) "ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר ציוה ה' ביד משה".

השבח של עם ישראל שעושים בלי חכמות את רצון השם וצדיקיו | פרשת צו

ופרש"י להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל. ע"כ.

ואמרינן בתורת כהנים (סוף פרשת צו, הו"ד באוצר המדרשים) וזה לשונו: ויעש לאהרן ובניו, ששים ושמחים, ששומעים דברים לקבל מפי משה , כשומעים מפי הקב"ה [דדייק ממה דכתיב "אשר ציוה ה'" הלא משה רבינו ציוה אותם, והיה לו לומר "כאשר ציוה משה על פי ה'", אלא שהיו ששים ושמחים לקבל מפי משה כשומעים מפי הקב"ה, לכן נאמר "ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר ציוה ה' ביד משה] כדאי השליח לשולחיו [משה רבינו איש האלקים הגון וראוי הוא להיות שלוחו של מקום] כדאי המצוה למי שנצטוה [אף האיש שנצטוה, והוא אהרן קדוש ה', כדאי למצוות אלו שהוסיפו עליו]. ע"כ.

ובשפתי כהן מפרש ע"פ המדרש, שציום שישמרו ז' ימים של אבילות, וזה הי' שבחן של אהרן ובניו, אע"פ שידעו שימות מהם ולא ידעו מי הוא, עם כל זה קיבלו עליהם דינו של מקום בשמחה.

ובמדרש הגדול איתא וז"ל וכשם שעשה הקב"ה לאהרן ולבניו מלואים עד שכשרו לעבודה, כך עתיד הקב"ה לעשות להן בימות המלך המשיח ואח"כ יוכשרו לעבודה, וכן הוא אומר (יחזקאל מג-זך) ורציתי אתכם, נאום ה'. וכן אמר בעל הרחמים, וכן יהי רצון. ע"כ.

והנה לפנינו יהלומים יקרים מאד, בואו נלקט אותם,

א) דברי רש"י "להגיד שבחן שלא היטו ימין ושמאל. ע"כ. וכיוצא בזה פרש"י (בפ' בהעלותך, במדבר ח-ג) ויעש כן אהרן. להגיד שבחו של אהרן שלא שינה (והוא מחז"ל בסיפרי). וכיו"ב פרש"י (בפ' אחר, ויקרא טז-לד) ויעש כאשר ציוה, להגיד שבחו של אהרן שלא היה לובשן (לבגדי זהב, ולבן, וכה"ג) לגדולתו, אלא כמקיים גזירת המלך (והוא מחז"ל בת"כ). כי אע"פ שמצד אחד הדבר פשוט מאד שצריכים לעשות רצון ה' כפשוטו, ואיך יעלה על הדעת אחרת. אעפ"כ.. אעפ"כ.. אעפ"כ.. כמה חוכמולוגיה וחוסר תמימות ופשיטות יש אצל כל אחד ואחד, שמדי פעם מתחכם בדבר זה ומדי פעם במשהו אחר ומרשה לעצמו לסטות לכאן ולשם, ולהמנע, ממה שמחייב ומתבקש ע"פ רצון ה' ואף גם לעבור בקום עשה על רצון ה'.

וכן כמה אנו מתחכמים על דברי צדיקי אמת, ולא ממש שומעים באמת תמיד בקולם. וחוסר השלימות שבנו תעיד עלינו.

ב) שששים ושמחים כששומעים דברים לקבל מפי משה כשומעים מפי הקב"ה – וכאן יש ב' יהלומים יקרים ונפלאים, הראשון הוא עשיית רצון ה' וצדיקיו בשמחה וששון. ולא גוררים רגלים כמי שעושה בדלית ברירה, וחוסר חשק " אלא להיפך קופצים ורוקדים בשמחה ומוכנים לעשות כל מטלה שיוטל עליהם, אשריהם ואשרי חלקם. והשני – הוא גודל אמונת חכמים בבחי' (שמות יד-לא) ויאמינו בה' ובמשה עבדו. שלא ראו שום הבדל כלל, בין רצון ה' לרצון משה רבינו, ובין ציווי משה לבין ציווי ה', כי הכל חדא ממש, כזה כן זה. והדבר היה מאד מאד ברור בהשקפותיהם ובתודעתם, אשריהם.

ג) בדברי הש"ך – ישנם דברים ומדריגות עצומות ונפלאות בענין קבלת הדין ורצון ה' באהבה.

ויהי רצון שיהא חלקינו בין עובדי ה' בשמחה ובאמונה תמימה ושלימה. ונזכה להתבטל לגמרי לעשיית תמיד רצון ה' וצדיקין בשלימות.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022 או בדף התרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה