בלעם היה מוכשר אבל… נהפך לקליפה

בפרשת השבוע בלק – ראש הישיבה מוכיח שבלעם היה מוכשר ביותר אבל בכוח תאוותיו והשקפותיו הרעות לבני תורה ועם ישראל נהפך לקליפה רעה, שאין לה חלק לעולם הבא… ויש לנו ללמוד מכך מוסר ולהזהר להחזיק בהשקפות ישרות ומידות טובות !

בלעם היה מוכשר אבל… | פרשת השבוע בלק

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת בלק.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרהי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (במדבר כב, ב-ה) "וירא בלק… וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור".

היינו שפנה ל 'צדיק הקדוש ולגדול הדור ולבעל היכולות' שלהם [של הגויים], בתקוה שיוכל לעזור לו לרשעותו,

הבה נתבונן קצת מה טבעו ומהותו ואישיותו של אותו "צדיק וקדוש.." אשר מרוב רשעותו וזוהמתו – נהפך להיות קליפה,

וכשם שיש קליפת עמלק, והמן, שאנחנו צריכים להזהר ולהתרחק ממנה, כך ישנה קליפת בלעם, שבעז"ה בהמשך נעמוד קצת על טבעה, ואנחנו מחוייבים להזהר מאד ולהתרחק מאד ממנה.

והנה אמרו חז"ל (סנהדרין צ.) כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב. ואלו שאין להם חלק לעוה"ב..

אפיקורס. רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרי חיצונים (וק"ו בן בנו של ק"ו. המסתכל וכו' באינטרנט אשר לא כדת!)

שלשה מלכים וארבע הדיוטות אין להם חלק לעוה"ב.. בלעם ודואג ואחיתופל וגיחזי.

ואמרינן (שם קו:) אמר ליה מר בריה דרבינא לבריה, בכולהו (מלכים והדיוטות דמתניתין הנ"ל) לא תפיש (אל תרבה) למידרש, לבר מבלעם הרשע דכמה דמשכחת ביה (פרש"י לגנאי) דרוש ביה.

והנה בלעם אע"פ שהיה בעל כשרון, וכמ"ש חז"ל (ב"ר סה-כ) לא עמדו פילוסופים בעולם כבלעם בן בעור, ובבחינה מסויימת נולד בעמדת פתיחה טובה, כמ"ש חז"ל (אבות דרבי נתן ב-ה) בלעם הרשע יצא מהול, ואיתא בדברי רבינו ז"ל מברסלב (ספר המידות, ערך בנים ח"ב-ל, וערך מוהל ה') מי שנולד מהול – בידוע שכח המדמה שלו טוב ויפה, ע"כ.

מכל מקום ע"י מעשיו המזוהמים והמכוערים הצליח להרוס את הנ"ל [דהיינו כל הכישרונות שלו והמעלות הטובות שלו לרע גמור] ונהפוך הוא מטוב לרע.

(אלא שנשאר לו בחינת פותר חלומות), וכמ"ש חז"ל (תרגום יונתן במדבר כב-ה) "פתורה" על שם פותר חלומות, ואמרו (במדבר כ-ז) בתחילה פותר חלומות היה, חזר להיות קוסם).

והנה בלעם נמשך אחרי מידות רעות, וכמ"ש חז"ל (אבות פ"ה מכ"ב) כל מי שיש בו שלשה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו (ונדבק בו קליפתו) של בלעם הרשע.

תלמידיו של אברהם אבינו, 1- עין טובה 2 – ורוח נמוכה 3 – ונפש שפלה,

תלמידיו של בלעם הרשע, 1 – עין רעה, 2 – ורוח גבוה 3 – ונפש רחבה.

תלמידיו של א"א – אוכלים בעוה"ז ונוחלים לעוה"ב,

אבל תלמידיו של בלעם הרשע – יורשין גיהנום ויורדים לבאר שחת. וכדאיתא בזוה"ק (סוף פ' בלק ריא.) בשעה שנעץ בלעם עיניו להטיל עין הרע בישראל, אלמלא פרס הקב"ה על ישראל רוח קדוש להסתירם מפניו היו נאבדים.

ומקודם (שם רב:) איתא: שהתייצבה מאמע רחל לנגדו ופרשה כנפיה וכיסתה על בניה. ובפרשה אחרי (שם סג:) איתא, שכל מקום שהסתכל המשיך עליו רוח מחבל.

ואמרו (שם ריב.) בלעם התחיל לשבח את ישראל ואמר (במדבר כד, ה) מה טובו אהליך יעקב, ולבסוף אמר בעין הרע (שם-ז) יזל מים מדליו, שאלו הבני תורה יהיו עניים.

ואמרו (שם ריא:) לא היה בעולם רע עין כבלעם שבכל מקום שהיה מסתכל – נתקלל.

ואמרו (זוהר פ' אחרי, סג:) כל מה שקילל בלעם נתקיים ברגע אחד. ואמרו (שם ח"ג רו:) שעיניו היו כשלהבת אש מכלה. וגם גאותו שחקים כדכתיבי קראי, ואמרו (שם קצג:) ששיבח עצמו בלשון סתום, ולהשומעים הי' נדמה שהם דברים גדולים ונעלים.

ואמרו (סוטה ט:) שבלעם היה מאלה שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, מה שביקשו לא ניתן להם ומה שבידם ניטל מהם. והיו לו דמיונות שעל ידו ישראל נגאלים ממצרים ועל ידו תנתן התורה לישראל (בתי מדרשות, א-רסח).

ובענין התאות, בלעם הוא זה שהתחיל עם הימורים ומשחקי מזל ובנבלות פה, כמ"ש חז"ל (מדרש הגדול ג-לב), והיה פגום בפגם הברית באופן מבהיל, כדכתיבי קראי (במדבר כב, ל) ותאמר האתון אל בלעם הלא אנכי אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה. ואמרו חז"ל (ע"ז ד:) שאמרה: אני עושה לך רכיבו – ביום, ואישות – בלילה, וכתיב (מלכים א, א-ב) ותהי לו סוכנת. ואמרו (סנהדרין קה:) בלעם קוסם באמתו היה. ואמרו (זוה"ק וישלח קסז:) שלא היה לו שום ידיעה בקדושה. והשקפותיו עקומות ועקושות, וכמ"ש (נדה לא.) ומספר את רובע ישראל (במדבר כד-טו), שעל דבר זה ניסמית עינו של בלעם הרשע, אמר מי שהוא טהור ומשרתיו טהורים וקדושים יציץ בדבר זה? מיד ניסמית עינו. ויש להאריך הרבה ואכמ"ל.

ועכ"פ גם בדור הזה ישנם דרשנים ומששניקי'ם שהם מדברים גבוה גבוה, והם בעצמם מונחים בשאול תחתיות. ה' ישמרנו מהם ומדיבוריהם המטעין. ומכל בחינות של קליפת בלעם הרשע. אמן.

פרשת השבוע בלק | התקרבות לרבי נחמן מברסלב

שלום עליכם | אהבת ישראל | פרשת השבוע בלק

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה