ואלה שמות בני ישראל

ואלה שמות בני ישראל

בכל דור ודור ישנם אחים טועים – חלשי אופי, ובעיקר חלשי אמונה, אשר מתייאשים מדרך אבותינו ורבותינו הקדושים דרך ישראל סבא ונמשכים אחרי הצלחת השעה של הגוים ונגררים לדרכיהם המשובשות והטועות, כי גדולה הצלחת הרשע לשעתו בבחינת (תהלים י-ה) כל צורריו יפיח בהם. כך היה בגלות מצרים, וכך גם היום והם הרודפים ומסכנים את כלל עם ישראל… עלון שבועי להורדה והדפסה, ישיבת ברסלב מאיר >> פרשת שמות

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת שמות

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע

(שמות א-א) "ואלה שמות בני ישראל".

בכל דור ודור ישנם אחים טועים – חלשי אופי, ובעיקר חלשי אמונה

אשר מתייאשים מדרך אבותינו ורבותינו הקדושים דרך ישראל סבא

ונמשכים אחרי הצלחת השעה של הגוים ונגררים לדרכיהם המשובשות והטועות,

כי גדולה הצלחת הרשע לשעתו בבחינת (תהלים י-ה) כל צורריו יפיח בהם.

כך היה בגלות מצרים, וכמ"ש חז"ל (מכילתא) על הפסוק (שמות יג-יח) וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים

ופרש"י אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי האפילה.

וזה לשון המכילתא: וחמשים עלו, אחד מחמישה ויש אומרים אחד מחמישים, ויש אומרים אחד מחמש מאות.

ואימתי מתו? בשלושת ימי אפילה שנאמר (שמות י-כג) לא ראו איש את אחיו, שהיו קוברים את מתיהם, והודו ושבחו שלא ראו אויביהם וששו במפלתם.

ובמדרש תנחומא (כתי' מהגניזה) איתא, אמר ר' ישמעאל אוי להם לרשעים אוי להם למוסרים, שאותם הרשעים והמוסרים שהיו במצרים בקשו לאבד שונאי ישראל, ה"ד (יחזקאל כ,ט) לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי בהם, עיי"ש.

כי הטועים הנ"ל התייאשו מהגאולה, וביקשו להצטרף לצד החזק בבגדם באמונתם ועמם.

וכן היה אח"כ בגלות בבל בימי מרדכי ואסתר שהיו בעלי השקפה עקומה ותלו כל הצרות במרדכי,

ואף שמחו להצטרף להוללות סעודות אחשורוש, וללכת בראש הגוים השולטים בהם.

וכן היה אח"כ בתקופת ההלניסטית כשהיוונים שלטו בעם ישראל קמה תנועה גדולה של מתיוונים שביקשו להיות כיוונים ותרבותם, לעשות עיקר מחינוך הגופני, וביקשו לכפור באלוקי ישראל ותורתו הקדושה,

וכן המשיך להיות במשך כל הדורות..,

וכן בדורות האחרונים קמו המשכילים וביקשו להיות ככל הגוים בחשבם שבכך ישיגו שקט מרדיפות הגוים, דבר שלא קרה,

ואף שחלקם נשברו מטעותם, מכל מקום לא חזרו למקור מחצבתם,

וכן קמו תנועות שונות ומשונות כגון הבונדיסטים והקומוניסטים, שחשבו שבכך תגיע הגאולה לעם ישראל, ונהפוך הוא,

וגם בזמן שילטון המרושע והעריץ ביחס לעם ישראל ודתו,

קמו להם תועי וטועי רוח שעזרו לגוים ומסרו את ישראל (הלא המה היבסקצי'ה הזכורה לשימצה).

וכן קמו הרפורמים (שעדיין מרימים ראש, וכעת ביתר שאת בארצינו הקדושה, בעזרת השילטון החילוני, בהווה ובעבר)

וכן הקונסרבטיבים (המכונים כאן "התנועה ליהדות המסורתית",

וכן שאר זיני בישין, כגון רבני צוהר החצי רפורמים ושאר דלי"ם למיניהם ונמשכים אחרי כל מיני בחינות עבודה זרה התורנית וגורמים צרות ושמות בעם ישראל.

וזה בחי' "ואלה שמות בני ישראל".

"אלה" – מרמז לעבודה זרה (שבתקופה ההיא), בבחינת (שמות לב-ד) אלה אלוקיך ישראל.

"שמות בני ישראל" – הגורמים שַמות בעם ישראל (אל תיקרי שֵמות אלה שַמות, כעין שמצינו בחז"ל (ברכות ז: מנא לן דשמא גרים, דאמר קרא (תהלים מו-ט) לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שַמות בארץ, אל תיקרי שַמות , אלה שֵמות. וה"ה לענינינו להיפך את שֵמות אלא שַמות וחורבנות). כי כל הנהירות אחרי אלילי הזמן התורני לאותה תקופה ועזיבת ה' ותורתו, הביאו שַמות וחורבנות.

וזהו ואלה – הנהירה אחרי האלילות והע"ז הביא שַמות לבני ישראל.

ותפקידנו הוא לעמוד איתנים בצד משה רבינו, ומרדכי הצדיק, והחשמונאים, וצדיקי הדורות.

למען לא נלך לאבדון כמותם, ונציל ככל שנוכל את עַם ישראל.

 

בברכת התורה וכטו"ס

הרב ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה