ברית שלום

מה היא ברית שלום

[hide-this-part morelink="המשך לקרוא את המאמר"]

 על פי התורה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו' (בסימן ל"ד ליקוטי א') עיין שם כל התורה. מבואר שם ענין התפילה שהוא לקשר הנקודה שהוא בחינת צדיק מושל אל הלב שזהו ענין מה שצריכין לדבר בינו לבין קונו לפרש שיחתו לפניו יתברך לעורר לבו לעבודתו יתברך. וכן צריכין לדבר עם חבירו ביראת שמים וכו'. וכן צריכין לדבר עם הצדיק בעצמו. הכל כדי לקבל אור הנקודה הקדושה שהוא בחינת צדיק מושל.

 ועיקר הממשלה בחינת צדיק מושל הוא להאיר ולהתעורר הלב להשם יתברך וכו' כמו שכתוב שם. וזה נעשה על ידי הדיבור של התפילה והתבודדות שהוא שיחה בינו לבין קונו שעל ידי זה מאיר הנקודה בחינת פי ידבר חכמות לתוך הלב לבחינת והגות לבי תבונות. שעל ידי זה נתבטלין כל החרפות לב שהם כל התאוות שהם אהבות הנפולין. כי שם אצל הנקודה טובה שורה אור האהבה הקדושה.

 כי הנקודה טובה הנ"ל הוא בחינת ברית שלום כמו שכתוב שם. ושם שורה אהבה הקדושה. ובשביל זה עיקר התפילה להאיר ולקשר הנקודה הזאת אל הלב כדי לבטל חרפת לב על ידי אור האהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה הזאת כנ"ל. ובשביל זה צריכין להתפלל בכל לבו כי התפילה הוא עבודה שבלב כמו שאמרו רז"ל (תענית ב') איזהו עבודה שבלב זו תפילה. כי זהו עיקר עבודת התפילה לטהר ולזכך הלב מכל החרפות לב ערלת לב על ידי הדיבור של התפלה שהוא בחינת צדיק מושל שהוא בחינת הנקודה הקדושה ששם שורה אהבה הקדושה וכו' כנ"ל. כי האהבה בחינת כהן שורה אצל הנקודה שהוא בחינת ברית שלום כמו שכתוב בכהונה של פינחס הנני נותן לו את בריתי שלום .

[/hide-this-part]
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה