ברסלב, פרשת שופטים | שוחד

פרשת שופטים | תקציר : משל של שוחד, למה הוא דומה?

לאדם שהוא עומד על שפת הים, נטל שילשול [מין תולעת] ונתנה בחכה [וו ומחט שתופסים בו הדג] והשליכו בים, בא דג ובלעו ונתפס, אוי לו לדג שנתפס בלא כלום דהיינו "הרוויח" תולעת, והפסיד את חייו, כך הדיין 'הרוויח' ממון, אבל הפסיד את העולם הבא…

שוחד

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת שופטים

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע שופטים.

להורדה והדפסה >> עלון לשבת ברסלב, פרשת שופטים

וזהו (דברים טז, יח-יט) "שופטים ושוטרים תתן לך.. ולא תקח שוחד, כי השוחד יְעַוֵר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים".

אמרו חז"ל (חולין קה: מדרש תנאים-כאן) לא תקח שוחד, אין צריך לומר שאסור לקחת שוחד, כדי לזכות את החייב ולחייב את הזכאי,

אלא אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, כגון שהוא נוטלו משניהם…  שמא יאמר: הריני נוטל שוחד ואיני מטה את הדין, תלמוד לומר "כי השוחד יעור עיני חכמים".

והרי דברים קל וחומר, ומה הנוטל על מנת שלא להטות – אמרה תורה "כי השוחד יעור", קל וחומר הנוטל על מנת להטות.

משל של שוחד, למה הוא דומה?

לאדם שהוא עומד על שפת הים, נטל שילשול [מין תולעת] ונתנה בחכה [וו ומחט שתופסים בו הדג] והשליכו בים, בא דג ובלעו ונתפס, אוי לו לדג שנתפס בלא כלום דהיינו "הרוויח" תולעת, והפסיד את חייו, כך הדיין 'הרוויח' ממון, אבל הפסיד את העולם הבא. ע"כ. (וכיוצא בזה איתא בספרי קמד, וע' ברש"י).

ואמרו (מדרש תנחומא שופטים ז) אמר ר' ישמעאל בן אלישע בוא וראה כמה קשה השוחד, פעם אחת בא אדם אחד והביא לי ראשית הגֵז והיה לו דין לפני הדיין, ואני הייתי עומד שם בצד אחד, ואמרתי: אם יטעון לפני הדיין כך וכך יזכה בדין, והייתי מצפה לזכותו, אף על פי שלא נתן לי אלא משלי (מתנות כהונה) ולא שוחד היה, ונתקרב לבי עמו כל זמן שראיתיו. ואע"פ שהלך לבית דין הייתי שואל עליו אם זכה אם לאו, להודיעך כמה קשה השוחד שמעוור את העיניים. והרי דברים קל וחומר: ומה אני שהביא לי משלי, ומשלי נטלתי – הייתי מצפה לזכותו, הנוטל שוחד על אחת כמה וכמה. ע"כ.

והנה בפירוש "ויסלף דברי צדיקים" ישנם שני פירושים עיקריים,

האחד כדפרש"י דברים המצודקים (וכעין זה פירש רס"ג וז"ל הדברים הצודקים) ומקורו מהמכילתא דרבי ישמעאל (פיסקא כ) משנה הדברים המצודקים [האמיתיים] שנאמרו בסיני.

והשני פירוש מהר"ם מרוטנבורג ויסלף דברי צדיקים קל וחומר שהשוחד יסלף דברי הרשעים. ע"כ.

היינו שמצדיק את הרשע, או דן אותו לכף זכות (דבר שאסור לעשות ע"פ ההלכה, כי אין לדון לכף זכות כ"א למי שיש לו חזקת כשרות. ראה בשערי תשובה (שער שלישי-סי' ריח, הו"ד בס' חפץ חיים, פתיחה מ"ע, באר מים חיים אות ג)

ומה שכתב רבינו ז"ל מברסלב (ליקו"מ ח"א רפב) לדון גם הרשע לכף זכות – אין ענינו לכאן !

דשם אמרי לדון את המעשים טובים שעשה, ולא אותו בכלליות, ובמיוחד כשברור שאינו כן.

והנה שוחד – לאו דוקא, אלא כל נגיעה ואינטרס משבשים את האמת, ולאו דוקא בדיני ממונות ועניני חושן משפט, אלא בכל העניינים, כגון באיסור והיתר וכדאיתא בספרי (פיסקא קמד) אומר על אסור מותר, ועל מותר אסור.

וכן בעניני השקפות ודעות, לפעמים אינטרסים של כבוד ואינטרסים ילדותיים מכריעים את הכף, ומשבשים 'דברי צדיקים' ואומרים שחז"ל וצדיקי הדורות סוברים כמותם, וגם צדיקו של עולם (ע' זוה"ק הקדמה דף ב:) הלא הוא מלך מלכי המלכים הקב"ה סובר כמותם.

הלא תראה עולם שלם מרושע כולל העולם הנוצרי והעולם המוסלמי, שמכח נגיעות מרשיעים ורודפים אותנו ללא הרף.

וכן החילונים רודפים את שומרי תורה במדינת ישראל, וכן… וכו'.

ולפעמים הכל בגלל נגיעה בעניני כבוד גרידא. והכלל שדבר זה נוגע לנו תמיד בכל יום בכמה אופנים, שאנו מצדיקים זה ומרשיעים זה,

הכל על פי נגיעות (ולפעמים אפילו נגיעות ילדותיות).

ויהי רצון שנזכה להזהר ולהשמר מעוון זה.

פרשת שופטים >> פרשת השבוע לילדים

בברכת התורה ולומדיה

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

קריאת קודש לקראת ראש השנה !

הוראת קבע – ישועות קבע

התורמים בהוראת קבע – יתברכו לשנה טובה ומבורכת בעשיית טוב ברכה הצלחה וישועה !

ויכנסו למערך התפילות השנתי של מוקד התפילות של חסידי ברסלב

במקומות הקדושים ובעיתות רצון כל השנה, ניתן להקדיש גם לעילוי נשמה ותיקון נפטרים

בלי להתרברב זה עובד

כי לתורה יש כוח שעל ידה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות !!!

לדף התרומות >> donate

או צלצלו >> 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה