אעשך לגוי גדול – אל תתנו למדינה לחנך אתכם כמו גויים!

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר לך לך | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(בראשית יב – א, ב) "לך…אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול". ידוע ומפורסם בתולדות עם ישראל שההשכלה הארורה עשתה שַמות וחורבן גדול בעם ישראל, וכן תלמידיהם וצאצאיהם, הרפורמה והציונות. וההיסטוריה הארוכה עם תנועות הטמאות הנ"ל, נמשכים עד עצם היום הזה, שלא מרפים כלל,

אעשך לגוי גדול – אל תתנו למדינה לחנך אתכם כמו גויים!

וכל הזמן חותרים ולוחמים נגד התורה הקדושה, ונגד שומרי התורה, ושומרי גחלתה, ובפרט לוחמים וצר עינם, עם עוסקי התורה, אבל לא רק, וכל מה שיכולים לעשות כדי להרחיק עם ישראל מהשקפה התורנית, ולהביאם ולקרבם לזוהמתם וגועל מחשבתם והתנהגותם, עושים, ומשקיעים על זה כוחות וכספים אין סופיים.

ומשתמשים עם פיתויים כספיים (כסף גדול מאד) כדי להרוס טוהר המחנה שלב אחר שלב, וזוממים בשיטת סלמי להביא את הציבור אליהם רח"ל, היו לא תהיה.

והנה ההסבר הרשמי הוא, הפוך על הפוך דהיינו שהם ימש"ו, מרוב רחמנותם כלפינו. ומרוב דאגה שנוכל להתפרנס בכבוד כראוי, ולהוציא אותנו מהחושך אל האור (על פי לשונם הקלוקלת) להיות נאורים ונורמטיבים כמותם, שהם ממש ככל הגוים וגרועים מהם (עיין בהצלחת גידולם, במכתבים של שנים עברו),

כי מילא בהמה שנולדה בהמה, וגוי שנולד גוי, הרי זו הוויתו, אבל יהודי שיהפוך להתנהג כבהמה וכגוי רח"ל בבחינת (ירמיה ב-יג) אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים. והמירו את כבודו יתברך בדמויות הבל וריק ודרכים נפסדים ורשעות וטיפשות. היתכן?!

והנה בזמן האחרון נותנים עליונות ודריסה ברגל גאוה, לגוים ולמסיונרים, ואף גם ערבים דוחפים כלפי מעלה להיות מנהלי בתי חולים ופרופסורים, ואף למחבלים הופכים לאנשי אקדמיה עם תוארים, ומעודדים נשואי תערובת, להוציא בנות ישראל מכלל ישראל, ולגדל משומדים, ושהידים הרוצחים אחיהם בני ישראל. והרבה בנות ישראל מתנדבות בבתי חולים ושם פוגשים ערבים בתפקידים שונים, היודעים אומנות החנופה והשקר בתכלית, והרבה רח"ל נופלות בידיהם הטמאות עד שכשפוגשים את המציאות המרה גם מבחינה גשמית, זה כבר מאוחר מדי, ומסובך מדי (ואעפ"כ אין שום יאוש בעולם כלל).

והנה במשך השנים, אחרי שבחוץ לארץ התרבו הנשואים עם גויי הארץ, (נשואי תערובת) ורבתה האסימילציה, רבים חשבו שהכי טוב יהי' לעלות עם משפחתם למדינת ישראל, או עכ"פ לשלוח את הבן או הבת לארץ, כדי להנצל מהנ"ל. אבל לא במעט מקרים כאן התחתנו עם גוים, אם בקיבוצים, אם בכלל.

וגם הרבה משפחות דתיות ומסורתיות (ואפי' חלק מהחרדים) בהגיעם למדינה – לא נזהרו מהרבה דברים שיש להזהר כאן, והם ונשיהם ובניהם ובנותיהם, ירדו ממדריגתם ומאמונתם, והתקלקלו מאד כצברים הרחוקים מתורה ומצוות ודרך ארץ וכו'. וזה קרמיז לן קרא שישנה בחינה של לך אל הארץ (היא המדינה) ואעשך לגוי גדול. דהיינו א גרויסער גוי, אגרויסער שייגעץ, כאחד הצברים שנוהג כגוי גדול.

ה' ישמרנו ויצילנו.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה