געוולד !

אוי! געוולד! שחולפים ועוברים הימים והשנים, ואין אנחנו מצליחים לעבוד את השי"ת כאשר עם לבבנו בשלימות, ועכ"פ צריכים אנו לחזק את עצמינו לתפוס ולחטוף מה שנוכל. וטוב מאד לקבוע מעבר לסדרי הישיבה והכולל ג"כ שיעורים קטנים אבל קבועים, ובמסמרות נטועים, כי שני דברים אלו ביחד הם מתכון להצלחה.

דהיינו (א)שיעורים קטנים, אבל מ"מ (ב)קבועים יום יום, כגון עמוד יומי של ליקוטי מוהר"ן, פרק משניות, פרק נ"ך, חלק מפרשת השבוע עם פרש"י, ב' הלכות משו"ע יורה דעה [אם אפשר עם הטור והב"י, וש"ך וכו' ואם א"א אז מחבר רמ"א ובאה"ט], ג' הלכות משו"ע או"ח עם המשנ"ב [ואם א"א, עכ"פ לע"ע עם הבאה"ט], וכיוצא בלימודים האלו, כגון כמה פדים או סעיפים משיחות הר"ן ושאר ספרים הקטנים מספרי רבינו ז"ל וכיוצא, כגון ספרי מוסר, וראשית חכמה וכו'.

ואם א"א בכולם עכ"פ יש לעשות סדר במקצתם מהסדרים והלימודים הנ"ל. _ ואם מכח כּוֹרַח הנסיבות כמה ימים לא הספיק ללמוד ישתדל להשלימם, וכן אם באמצע השבוע עסוק מאד ואין לו זמן יוכל לקבוע ללמוד הכל ביחד בסוף השבוע דהיינו בערב שבת קודש, או בשבת קודש, או במוצש"ק, או בין כולם יחד ישלים את חוקו, כגון אם קבע לעצמו ללמוד הלימוד הקדוש והנפלא של עמוד ליקוטי מוהר"ן ליום ואין לו זמן מכורח הנסיבות ללמוד הלימוד הקדוש הנ"ל כמה ימים – מ"מ ישלימֵם בהזדמנות הראשונה, ואם רואה שבאופן קבוע לא מסתדר לו, אזי ידחה את כל הלימוד הנ"ל לסוף השבוע, וילמד שלשה וחצי דפים ליקוטי מוהר"ן (בקיאות עכ"פ) בסוף השבוע הכל ביחד. וכן במשניות ילמד אז שבעה פרקים ביחד, וה"ה בנ"ך, וכן בלימוד יו"ד ילמד י"ד הלכות ביחד, וכיוצא בזה בשאר הלימודים.

וכל זה במה שנוגע חלקית בלימוד בתורה, בענייני התאות והמידות ועבודת ה' צריכים אנו בכל שבוע ושבוע לעשות לעצמינו כעין מה שעושים לילדים קטנים בגן וכו', מבצעים. דהיינו שבכל שבוע צריכים לקבוע לעצמנו איזה תאוה ומידה ולהתמסר אליה בשב ואל תעשה גרידה, כגול לא להקפיד כל, לאכול פחות [ולמעשנים סיגריות להוריד סיגריה ליום במשך כל השבוע] וכמו שכתב רבינו הקדוש ז"ל בסוף השיר הנעים דיליה המודפס בתחילת ליקוטי מוהר"ן "נאכל לבד לקיום נפשותינו, ולמעט תאות טבעֵנו".

ועניין הזה של "למעט תאות טבענו" הוא יסוד גדול בעבודת ה', והכל בשב ואל תעשה כנ"ל. וכמו ששמעתי מפי מו"ר ר' לוי יצחק זצ"ל שרבינו ז"ל אמר שכל המצוות הקשורות עם תאות והנאת הגוף יש למעט ולקצר בהם. ועכ"פ להוריד מעט כל אחד יכול, וה"ה בענייני המידות הרעות והמגונות, והכל בלי עשייה כלל רק בשב ואל תעשה מתקדשים ומתעלים הפלא ופלא.

וכן בענייני קיום עבודת ה' ומידות טובות יש לקבל להוסיף כל שבוע איזה נקודה טובה, כגון מי שלא זוכה לקום בחצות לילה, ישתדל שעכ"פ פעם בשבוע יעשה כן. וכן מי שאינו זוכה לקום פאַר טאָגס ללמוד הלימוד הנפלא שאין כמוהו של פאַר טאָגס יעשה כן עכ"פ פעם בשבוע וירגיל א"ע בכך, וכן בעניין התבודדות מהודרת, וכן בעניין מרא דחושבנא, וכן בענייני מידות טובות כגון עין טובה שקורין 'פִירגון', ויתרגל בזה. גם בדיבור להוציא דיבורי פירגון עם כל הלב (ולא בחנופה וצביעות בעלמא), בנתינת עוד פרוטה לצדקה, בעשיית עוד חסד עם בני הבית ועם הזולת.

וככה יעשה יום יום במשך שבוע עד שיקבע הדבר בליבו, ובשבוע הבא ילך מחיל אל חיל ויוסיף עוד נקודה טובה, וכה יעשה לאלוקים וכה יוסיף מדי שבוע בשבוע, וזה יתן לך וזה יוסיף לך קדושה וטהרה וקירבת ה'. _ ודבר זה יוסיף דעת וימעט מכאב לב של חוסר התקדמות, וע"י תוספת מועטת ופתיחת לב כחודו של מחט, יפתח לנו השי"ת את אוצרו הטוב ויוסיף עלינו אלף פעמים, וחסידים תורתם משתמרת ומתברכת (ברכות לב ע"ב), אמן כי"ר.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה