דף יומי בליקו"מ

 

הדף היומי – בספר ליקוטי מוהר"ן

 

כידוע לך היום הוא סיום מחזור של ספר הק' ליקוטי מוהר"ן ע"י לימוד עמוד יומי, והנה גודל התועלת של לימוד ספרי רבינו ז"ל א"א לתאר, וכל אחד ואחד כל חד כפום דמשער בליביה מרגיש קדושה וטהרה והתעלות וקירבת ה' ע"י ספריו הקדושים, ובפרט ע"י לימוד הליקוטי מוהר"ן עצמו, וכמו שאמר לי מו"ר ר' יצחק גלבך ז"ל שהוא מרגיש הבדל עצום בין תפילה רגילה לתפילה שעומד להתפלל מתוך לימוד הליקוטי מוהר"ן. וכידוע ר' יצחק גלבך היה בעל רגש גדול ובמיוחד מדברים דקים ורוחניים.

והנה אנן בדידן ידעינן שכל דיבור שיצא מפי רבינו ז"ל הוא אמת אבסולוטית וטוטלית וחייבים אנו להתבטל אליו לטוב לנו כל הימים וזהו רצון ה' שאין להרהר אחריו, לכן תמה אני למה לא מצייתים כ"כ לדברי רבינו ז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סי' שמו) אני חפץ מאד שילמדו את הליקוטי מוהר"ן, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהי' שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד לשם יתברך, אשר אין ערוך אליו.

אח"כ אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה בב"א (וגאולה וישועה פרטית לבטח מתחילה מיד עם לימוד ספריו, כנראה בחוש ובמציאות).
ואמר שטוב לקבוע לעצמו שני שיעורים ללמוד ספריו הק', שיעור אחד פשוט, ללמוד במהירות הרבה מאד כדי שיהי' שגור על פה, ושיעור אחד בעיון גדול, כי יש עמקות גדול ונפלא [כידוע לכל מי שזכה לבוא בשערי ספרו הקדוש].

כעת בהתחלת המחזור החדש של עמוד היומי בליקוטי מוהר"ן הנני להמליץ לך בכל לב להצטרף לכל ימי חייך ללימוד הקדוש הלזה, ומי שיכול מומלץ ללמוד פעמיים ביום העמוד היומי, אחד בלי חברותא, ואחד עם חברותא ; אחד במהירות גדול מאד, ואחד בעיון כפי היכולת בעת ההיא. ואפי' אם ע"י טירדות הזמן דילגו הלימוד הקדוש הנ"ל כמה ימים יש להתאמץ להשלימו, ולכתחילה יש להשתדל עד מאד לא ללכת לישון בלי להשלימו, ועכ"פ ישלימו למחרת, או בעש"ק שאין לימודים בכולל,או בשבת קודש, או במוצאי שבת, אבל.. להשלים !!

ואם רואה שקשה לו למצוא זמן מסודר להשלים, מ"מ יחטוף וישלים, דהיינו להתיישב חד פעמים ללמוד במהירות רבה כל הדפים החסרים. ויש בזה כמה ענינים וגם הרגשה טובה מרגיעת נפש, בבחי' תורת ה' תמימה – משיבת נפש.

וכבר מילתי אמורה כמה פעמים שהמציאות מורה בהן צדק, שאלה שקבעו את עצמם ללימודים קבועים אפי' קטנים, כגון דף יומי בגמרא, והלכה יומית, ומשנה יומית, וכן לימוד פוסקים, וכן שאר לימודים הקדושים במידה קצובה יום יום, יום יום, הצליחו ועשו פרי הרבה יותר מאלה שלמדו בכל דרך אחרת, והיו כאלה שלמדו במהומה רבה הרבה מאד, אבל בפועל מאומא לא ישאו בעמלם כי רובו נאבד ע"י חוסר העיקביות (ואיני מדבר על שכרו בשמים, שזה בודאי לא יקופח ואין טוב נאבד, אפי' טוב כל שהוא, וק"ו בלימוד תוה"קשהיא כנגד כולם, אלא דיברתי על אגירת ידיעת התורה ותלמודו בידו), ומקרא מלא כתיב (משלי יג, יא) הוׂן מהבל – יִמעָט, וקובֶץ על יד – ירבה.

והנה בראשית לימוד תחילת ספר ליקוטי מוהר"ן טוב לקבל על עצמו בקבלה אמיתית וחזקה להצטרף ללומדי לימוד הקדוש הזה אשר אין ערוך לו, ואם לא תמצא חברותא תוכל לעשות שיעור עם בני ביתך (ולא רחוק מהפסוק הנ"ל קובץ על יד ירבה כתבי חכמת נשים בנת ביתה), וטוב בכל אופן שתתכנן זמן קבוע ללימוד הנ"ל עם או בלי חברותא, ובאותו זמן תנטרל כל הטלפונים ופלאפונים למיניהם, ואל יעצור אותך שלג ושרב.

ואם תוכל תצייר בדמיונך כאילו רבינו הק' יושב אתך ולומד אתך, וכדאיתא בירולמי (שקלים פ"ב ה"ה) האומר שמועה בשם אומרה – יראה בעל השמועה כאילו עומד לנגדו, ועיין בליקוטי מוהר"ן (ח"א סי' קצב) דברים נפלאים בהקשר להנהגה קדושה זו.

        

 

♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה