מהי המעלה של הדלקת נרות ביהדות?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר תצוה | לכבוד.. .אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

פרשת השבוע על גודל מעלת וקדושת הדלקת נרות. כי בודאי סוד גדול למה היה חיוב להדליק נר תמיד? בשביל לזכות את ישראל "ולכפר על נשמתן, שהיא משולה לנר" שנאמר (משלי כ-כז) נר ה' נשמת אדם וגו'. וזהו ג"כ סוד הדלקת הנר לנפטר, שהיא מכפרת…

הדלקת נרות | נר השם נשמת אדם | פרשת תצוה

וזהו (שמות כז-כ) "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו".

והנה התורה וההלכה מחייבת אותנו בכמה וכמה הזדמנויות להדליק נרות, כגון לכבוד שבת ויו"ט, שצריך שיהי' אור בליל שבת ויו"ט בביתו, להאיר בבית, משום שלום ביתו ושמחת ביתו.

וכדאמרינן במס' שבת (כג:) אמר רבא פשיטא לי, נר ביתו ונר חנוכה – נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. ופרש"י נר ביתו בשבת והוא עני, ואין לו כדי לקנות שמן לשתי נרות (א' לשבת, וא' לחנוכה, שמדינא יוצא בנר אחד גם בשבת וגם בחנוכה), שלום ביתו. פרש"י הכי אמרינן לקמן (דף כה:) ותזנח משלום נפשי (איכה – יז) – זו הדלקת נר שבת, שבני ביתו מצטערין לישב בחושך.

ויש לדון ולהסתפק האם הדלקת נר שבת הוא משום כבוד, או מדין עונג. והנה רש"י (שם ד"ה חובה) כתב שההדלקה היא כבוד שבת שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כעין יממא. (ע' יומא עה.). אולם תוספות (ד"ה הדלקת) כתבו שהדלקת נר שבת במקום סעודה הוא משום עונג. ויש כמה וכמה נפקא מינא בין הטעמים, ראה בשו"ת בית הלוי (ח"א סי' יא), ובדברי הגרי"ז (כמובא בחידושי הגר"ח אות יא, בענין כבוד ועונג שבת. וע' קהלות יעקב סי' פ). ויש מצוה בהדלקת נרות חנוכה, שהוא משום פירסומי ניסא, כמ"ש חז"ל (שבת כג:) נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא.

אבל יש עוד נרות שחייבים להדליק, כגון (נר נשמה) בשבע ימי אבילות עבור הנפטר, לעילוי נשמתו. משעת הפטירה עד כלות השבעה (כמובא בפוסקים), וראה כתובות קג: נר יהא דלוק במקומו. ומהדרין בנר זית כמרומז בתיקונים (תיקוני זוהר, ת"י יט) וראה מעבר יבוק מ"ב פט"ו, סודות ע"פ הקבלה בענין הנר לנפטר.

וכן בכל עת פקידה מקפידין להדליק נרות כגון בלידת תינוק, בברית מילה, בפדיון הבן, בסעודת בר מצוה, בסעודת נשואים ושבע ברכות ובכל שמחה של מצוה. וכן בציון רבינו הקדוש ז"ל מאד הקפידו ומקפידים עד היום הזה, שיהא נר תמיד על ציונו הקדוש שיש בזה דברים נשגבים והצלה לדור משמד, וכפירה. וכדאיתא בס' המידות: בזכות נר תמיד הדולקים בשמן זית ניצולים מגזירת שמד (ערך נר תמיד).

וזמן הדלקת נר שבת ויו"ט ובפרט בשמן זית הוא עת רצון להתפלל על הבנים והבנות שילכו בדרך צדיקים וישרים. וכמובא. והנה במשכן ובבית המקדש ג"כ נצטווינו להדליק בהיכל ה' נר תמיד של שמן זית זך, ואמרינן (מנחות פו) 'ויקחו אליך' הל"ל 'ויקחו לי' 'למה אליך', אלא אליך ולא לי, כי לא לאורה אני צריך, וכיוצא בו (מ"א ו-ד) ויעש לבית חלוני שקופים אטומים, שהי' צרים בצד הפנימי ורחבים בצדם החיצוני, היפך כל החלונות. כי עשויים היו להוציא האור החוצה.

ובודאי סוד גדול הי' בחיוב הדלקת נר תמיד, ואיתא במדרש חדש (כאן) ואתה תצוה וגו'. למה? בשביל לזכות את ישראל "ולכפר על נשמתן, שהיא משולה לנר" שנאמר (משלי כ-כז) נר ה' נשמת אדם וגו'. ע"כ. וזהו ג"כ סוד הדלקת הנר לנפטר, שהיא מכפרת לנשמתו. נמצא שכל מי שמדליק נרות הנ"ל – צריך להתעורר מאד בתשובה, כי הם מכפרים ומטהרים את הנשמה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה