הכל לטובה

ותן בלבנו חכמה בינה ודעת

שנזכה להאמין תמיד בהשגחה הפרטית

שהכל מתנהג בהשגחתך הפרטית לבד. ליקוטי הלכות קמג.

הכל לטובה, 

ליקוטי תפילות קמג (מיוסד ע"פ תורה ר"נ)

"יחיד "המשגיח "ומנהיג "העולם בחסד וברחמים גדולים, וכל אשר אתה עושה עמנו בכלל ובפרט הכל לטובה, ואפילו כל הגליות והצרות וכל ההרפתקאות העוברים עלינו בכלליות ישראל ובפרטיות עם כל אחד ואחד הכל לטובה גדולה, כי כוונתך הקדושה לטובה תמיד,

אבל בעונותינו הרבים מעצם חשכת הגלות אשר אנו שרויים בין העכו"ם, נתערבב ונתבלבל דעתנו עד אשר אין בנו דעת להבין ולידע שכל מה שעובר עלינו הכל בא בהשגחה פרטית מאתך לטובתנו. ועל ידי זה אנו מרגישין מאד כאב ומכאוב עצם ריבוי צרותינו וגלותנו.

ומה נעשה מרא דעלמא כלא, כי אחד תלוי בחברו. כי הגלות גורם הסתלקות הדעת, והסתלקות הדעת גורם הגלות. כי עיקר הגלות ועיקר הצרות והצער שמרגישין מרירות הגלות הכל הוא מחמת הסתלקות הדעת. מה שאין אנו מבינין ויודעין שהכל בהשגחתך לבד לטובותינו הנצחית, ולכלה הרשע ולהתם חטאות ולהביא צדק עולמים.

כי אם היינו שלמים בדעתנו לדעת תמיד בדעת שלם שהכל בהשגחתך מאתך, לא היינו מרגישים כלל צער הגלות, ואז היינו שבים אליך והיינו ממהרים לצאת לחרות מהגלות. אבל מחמת חשכת הגלות נלכדו כמה מבני ישראל עמך, שנדמה להם כאלו יש טבע חס ושלום ותולין בטבע. ומחמת זה מרגישין מרירות הגלות, ועל ידי זה מתארך הגלות כל כך.

ועתה מה נעשה אבינו שבשמים כי ארך עלינו הגלות ומשך עלינו השעבוד מאד מאד. יום יום נאמר מה יהיה בסופנו ועד מתי ועד מתי ועד מתי, קץ הפלאות. מתי תמלוך בציון. מתי תשוב המלוכה לבית דוד. מתי תשיב ישראל אליך. מתי תשוב לארצנו ולבית מקדשנו. עד אנה בכייה בציון ומספד בירושלים. מתי תרחם על כל צרות נפשנו ומרירותנו.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה