הכנה למצוה

הכנה לפני עשיית המצות

פן תשכח את ה´ אלוקיך… מתורתו של רבי נחמן מברסלב… והנה מה טוב ומה נעים שלפני עשיית מצוה לדבר שבקדושה להזמין את גופו בדיבור, לקדושה שעומד להתעסק בקדשים, כגון: לפני לימוד התורה הקדושה, ולפני התפילה, וההתבודדות יאמר בפה מלא "הריני מכין ומזמין את פי להתפלל ולהודות ולהלל לבוראי" או "הריני מכין ומזמן את פי ללמוד תורת ה´ ולעשות נחת רוח לפניו יתברך"..,

וכן כשהולך לבית הכנסת או לבית המדרש או למקווה יאמר "הריני מכין ומזמין רגלי ללכת עכשיו לעשות רצון קוני",

וכן באוזניו, עיניו, וכל גופו.

וכן טוב לומר "לשם יחוד" לפני עשית כל מצוה ודבר שבקדושה, וכמו שרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב הי´ עושה אפילו בילדותו קודם כל פרוטה ופרוטה שהי´ נותן לצדקה.

וכל ההנהגות הקדושות הנ"ל יש להם שורש בזוה"ק ובשל"ה הק´ והם מועילים מאד לקדושה, הן לזכך הגוף, הן לטהר המחשבה והנשמה ע"י הוצאת הרצונות וההזמנות הנ"ל בפה מלא.

כההיא עובדא של היהודי הקדוש ה"ה רבי יעקב יצחק מפשיסחא ז"ל פגש את הצדיק מלובלין ה"ה רבי יעקב יצחק הורוויץ מלובלין ז"ל שנתן הסכמה על ספר רבינו ז"ל הליקוטי מוהר"ן והיא נדפסה בתחילת הספר, ומצאו לרב מלובלין מתאנח ומצטער, והיהודי הק´ שאלו מה זה ועל מה זה, וענהו שחושש שעבר על הלאו "השמר לך פן תשכח את ה´ אלוקיך" שכנראה ששכחו רגע אחת בהיסח הדעת, וניחמו וחיזקו היהודי באומרו הלא קיי"ל (מס´ פאה פו´ מו´) העומר שיש בו סאתיים ושכחו – אינו שטי כחה, אע"פ שבמציאות שכחו הואיל ועתיד לזכרו לאחר זמן, וה"ה הלא רבינו אומר כל הזמן להזכר בה´, וא"כ אין כאן דין שיכחה, ענו הרב מולבלין "החייתני".

(מתוך הספר יש מאין פירושים הערות והארות על הליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב)

מאת ראש מוסדות ברסלב

ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה