הלכות מזוזה בחדרים שונים

חדר או מרפסת החייבים במזוזה

שהכניסה אליהם היא דרך אמבטיה או בית הכסא

א] אמבטיה או בית הכסא בעצמם פטורים ממזוזה, ויותר מזה, שאסור לקבוע שם מזוזה מפני הכבוד. אמנם בנדון דידן הרי הם משמשים מעבר לחדר החייב במזוזה, ולפי המבואר בהלכות מזוזה כל מעבר לבית דירה ['בית שער'] מחויב במזוזה. וא"כ באנו לשאלה בשתיים:

(א) האם יש לחייב במזוזה את הכניסה לאמבטיה וביהכ"ס.

(ב) אף אם נאמר שהכניסה לשם פטורה ממזוזה, מכל מקום נחייב במזוזה את המעבר בין האמבטיה או ביהכ"ס לחדר או המרפסת.

ב] לגבי הכניסה של האמבטיה או ביהכ"ס – כתבו הפוסקים שאין

לקבוע שם מזוזה אע"פ שהוא משמש מעבר למקום החייב במזוזה, כיון שהפתח מתייחס למקום שאינו של כבוד. [פרמ"ג סימן פד משב"ז סק"א ד"ה יראה, משנ"ב סו"ס פד, חובת הדר פ"ה ס"ג, קונטרס המזוזה רפו, צד].

ג] אמנם לגבי הפתח שבין האמבטיה או ביהכ"ס לחדר המחויב במזוזה, כגון: חדר רגיל, מרפסת, או חדר שירות האמור במאמרנו הקודם – כתבו הפוסקים שחייב במזוזה, כיון שהפתח מתייחס רק לחדר הרגיל. [ראה פרמ"ג שם, קוה"מ שם צה, שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סימן תקמח. וראה גם חזו"א יו"ד סימן קסט, ב].

ד] אך עדיין צריך בירור היכן לקבוע את המזוזה, והיינו אף אם תהיה המזוזה בחלל האמבטיה וביהכ"ס:

[א] אם חלל המשקוף הוא בצד החדר או המרפסת – אזי יקבענה שם בצד ימין הכניסה לחדר.

[ב] אבל אם חלל המשקוף הוא לצד האמבטיה או ביהכ"ס – י"א שיקבענה שם אע"פ שהמזוזה מצאת במקום שאינו של כבוד, אך יעשה עליה עוד כיסוי חוץ משפופרת המזוזה לשֵ ם 'כלי בתוך כלי' [קו"ה שם]. אך למעשה נראה שיקבענה על מזוזת הפתח שבצד החדר או המרפסת, והיינו על מסגרת העץ או המתכת של הדלת, ולא על הקיר עצמו. ואע"פ שאז אין המזוזה נמצאת בחלל הפתח אלא על הצד ['אחורי הדלת'] שלדעת רוב הפוסקים הוא פסול, מכל מקום עדיף לסמוך על מקצת פוסקים מכשירים בדיעבד מלקבוע אותה במקום מטונף [ראה ש"ך יו"ד סימן רפו סק"י וערוך השלחן שם סי"ד].

ה] בכל אופן לא יברך על קביעת המזוזה במקומות האמורים, מפני כמה טעמים.

ו] זהירות! כשמורידים את המזוזות על מנת לבודקם או כשרוצים לצבוע וכדומה – יש לציין על כל מזוזה מאיזה דלת נטל אותה על מנת שיוכל לקבוע אותה שוב באותה דלת. כי יש דרגות שונות בחיוב הפתח במזוזה, ולכן כאשר יערבב את המזוזות, יתכן מאד שיניח את המזוזה שהיתה מקודם על מקום שחיובו מן התורה על מקום שחיובו רק מדרבנן, או שיניח מזוזה שהיתה במקום שחיובו לכל הדיעות על מקום שאינו מחויב לכל הדיעות, ואזי עובר על איסור 'אין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה'. ואם ערבב כבר ואינו יודע להבחין באיזה דלת היתה – יעשה שאלת חכם. וכמו כן כאשר מורידים את המזוזות על מנת לקבוע אותם בדירה אחרת – יש להזהר לקבוע אותם באופן שלא יהיה בו משום איסור אין מורידין וכו'.

מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א מו"צ דביהכנ"ס ברסלב נחלת חן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה