הרהורים ומחשבות – הראש לא מפסיק לעבוד ?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר קדושים. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

תקציר : בעניין הרהורים ומחשבות עבירה וניאוף – הנה הנושא של שמירת הברית הוא רחב מיני ים, ויש בו הרבה בחינות הקשורים עם המחשבה. ישנה בחינה של הרהורי עבירה קשים מעבירה עצמה. ואשרי הזוכה לטהרת המחשבה, כי זה עיקר הקדושה. השאלה איך עושים את זה ?

הרהורים ומחשבות

וזהו (ויקרא יט-ב) "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם".

ופרש"י קדושים תהיו, הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. (ויק"ר כד.ו) ע"כ.

ואמרו חז"ל (ירושלמי יבמות פ"ב ה"ד) אמר רבי יהודה בן פזי, למה סמך הכתוב פרשת עריות לפרשת קדושים? ללמדך שכל מי שהוא פורש מן העריות נקרא "קדוש".

שכן שונמית אומרת לאישָה (מלכים ב, ד-ט) הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש הוא. ומנין ידעה זאת? רבי אבין אמר שלא הביט בה. [כלומר שאלישע לא הביט אפי' הבטה בעלמא בשונמית]. ורבנן אמרין בבגד ובסדין שישן בו לא ראתה טיפת קרי מימיו. (וכעין זה, ובפרטים נוספים ראה במס' ברכות דף י ע"ב). ואיתא בלקוטי מוהר"ן (קמא, סי' ב, בסופו), בשם הזוה"ק (פ' פקודי דף רסג. רסד. ופ' ויקרא דף טו:) שעיקרא דיצרא בישא הוא עריין (היינו עריות, ועניני קדושה) והיא עיקרא דמסאבותא.

ואיתא בקיצור ליקו"מ (שם-אות ח) שעל כן צריכים לידע שעיקר הניסיון של כל אדם בזה העולם הוא בתאוה הזאת, אשרי הזוכה לנצח את המלחמה. ע"כ. ואמרו (ירושלמי יבמות פ"ב ה"ד) כל מי שפורש מן העריות נקרא "קדוש". ואמרו (ויק"ר כד-ו) כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה – שם אתה מוצא קדושה.

והנה הנושא הוא רחב מיני ים, ויש בו הרבה בחינות הקשורים עם המחשבה. וע"י שמקדש מחשבתו ומתרחק מכל דבר הרהור בכל מה שקשור לנושא הזה, זוכה למה שזוכה. וכבר אמרו חז"ל (יומא כט.) שישנה בחינה של הרהורי עבירה קשים מעבירה עצמה. ואשרי הזוכה לטהרת המחשבה, כי זה עיקר הקדושה.

ויש ענינים הקשורים לשמירת העיניים וכמ"ש (איוב לא) ברית כרתי לעיני, ומה אתבונן על בתולה, וק"ו בן בנו של ק"ו על אשת איש. ואיסור ההסתכלות היא היא איסור דאורייתא, וכמ"ש (במדבר טו-לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ואמרו (סוטה ח.) גמירי דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. וכמ"ש הרמב"ם (ה' תשובה פ"ד ה"ד) המסתכל בעריות – מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה?! והוא אינו יודע שראיית העיניים עוון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות, שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ע"כ.

ואמרו (עירובין יח:) ת"ר המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו, בשביל שיסתכל בה, אפילו דומה למשה רבינו לא ינצל – מדינה של גיהנם. ובזוה"ק ישנם הרבה מאמרים המדברים מחומר האיסור, וכמה צריך האדם להזהר ולהתרחק מכך.

וישנה בחינת של שמירת הפה לא לדבר ניבול פה, ולא הדומה לדומה, ולא לדבר עם נשים, כ"א המוכרח ממש, וכן עם ילדות וק"ו נערות, אפי' קרובים, וכו' וכן כנ"ל בשמיעת האוזניים להתרחק מלשמוע בדיחות מלוכלכות וכל דבר המתקרב לניבול פה. וכו'.

ואשריהן חסידי ברסלב המקוריים והאמיתיים שכולם קדושים וטהורים, וכו' ואם כי כולם קדושים, מ"מ יש לציין במיוחד את יוסף צדיקא ופרישא שהוא מפורסם בכך ה"ה רבי שמואל שפירא זצ"ל, וכן יבדל לח"ט, ידידי ר"ב רח"ש שליט"א, כזה ראה וקדש. ואיני בא לגרוע ולמעט אף אחד, אלא שהנ"ל מפורסמים, אשרי להם, ולכיוצא בהם. ואם כי עיקר הקדושה היא שב ואל תעשה, דהיינו לא להרהר, לא לדבר, לא לשמוע, לא להסתכל, מ"מ אשרי היודע להפעיל הרסן והברק'ס. כי זה עיקר הקדושה.

בברכת התורה וכטו"ס הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלדישיבת נצח מאיר

ליקוטי תפילות עח | תפילה להינצל ממחשבות רעות והרהורי ניאוף

לצפייה סרטון מאמר על שמירת הברית ושמירת העיניים

רוצים הדרכה והתחזקות בשמירת הברית ? צרו איתנו קשר בוואטסאפ

10 מזמורי תהילים המסוגלים לתיקון הברית – תיקון הכללי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה