השם אוהב אותנו את עמו ישראל | פרשת וארא

אהבתי אתכם אמר ה'. והנה גודל אהבת ה' את עמו ישראל אי אפשר לתאר ולשער וכמ"ש חז"ל (יומא נד.) אמר ר' קטינא בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להם "ראו חיבתכם לפני המקום וכו', כנסו תשמעו כמה השם יתרך אוהב אותנו !

השם אוהב אותנו את עמו ישראל | פרשת וארא

בס"ד
ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת וארא
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (שמות ו-ב) "ולקחתי אתכם לי לעם [והייתי לכם לאלקים, וידעתם כי אני אלקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים]".
ולקחתי אתכם לי לעם – זה בחינת קידושין ולקוחין, וכדאמרינן (קדושין ב.) גמר קיחה קיחה משדה עפרון,
כתיב הכא (דברים כד-א) כי יקח איש אשה, וכתיב התם (בראשית כג-יא) נתתי כסף השדה קח ממני ע"ש.

וזה בחי' הרי את מקודשת 'לי', בחי' ( הושע ב-כא ) וארשתיך 'לי' לעולם. וארשתיך 'לי' בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים,
וארשתיך 'לי' באמונה, וידעת את ה', בחי' מש"כ בסיפיה דקרא "וידעתם כי אני ה' אלקיכם".

וכל זה מגודל האהבה שהשי"ת אוהב אותנו עמו ישראל, בחי' (דברים ה-לז) ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים,
בחי' (שם ז-יב,יג) והיה עקב תשמעון.. ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך, וברכך והרבך וגו'.

וכתיב (שם י-טו) רק באבותיך חשק ה', לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, בכם מכל העמים כיום הזה.
וכתיב (שם ז-ז,ח,ט) לא מרובכם מכל העמים, חשק ה' בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת ה' אתכם, ומשמרו את השבועה, אשר נשבע לאבותיכם הוציא ה' אתכם ביד חזקה, ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים, וידעת כי ה' אלקיך הוא האלקים הקל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצותיו,
וכתיב (הושע ג-א) כאהבת ה' את בני ישראל, הם.. וכתיב (ירמיה לא-ג) מרחוק (פרש"י בזכות האבות, והמצודות פירש מזמן רחוק כשעוד היינו במצרים) ה' נראה לי, (הנביא, לא"ל להגיד לעם ישראל) ואהבת עולם אהבתיך. על כן משכתיך חסד וכתיב (שם ב, א-ב) ויהי דבר ה' אלי לאמור, הלוך וקראת באזני ירושלים לאמור: כה אמר ה', זכרתי חסד נעוריך אהבת כלולותיך.. (ופ"י המצודות האהבה שהיה לי אליך בעת שהיית ככלה בזמן חופתה)

וכתיב (שה"ש ז-ח) מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה (שהשי"ת אוהב את עם ישראל),
וכתיב (הושע יא-ד) בחבלי אדם אמשכם, בעבותות אהבה,
וכתיב (תהלים קמה-ה) שומר ה' את כל אוהביו. וכתיב (משלי ח-כא) להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם אמלא. וכתיב (תהלים קמו-ח) ה' אוהב צדיקים.
וכתיב (מלאכי א-ב) אהבתי אתכם אמר ה'. והנה גודל אהבת ה' את עמו ישראל אי אפשר לתאר ולשער וכמ"ש חז"ל (יומא נד.) אמר ר' קטינא בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להם "ראו חיבתכם לפני המקום וכו',

ואמרו (תענית כ.) חזר [נקדימון בן גוריון] ונכנס לבית המקדש, נתעטף ועמד בתפילה ואמר "רבש"ע, הודע שיש לך אהובים (הם עם ישראל) בעולמך, ועיי"ש שמיד עשה השי"ת את כל רצונו.
ואמרו (מגילה כט.) תניא רשב"י אומר בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו – שכינה עמהם עיי"ש.
ואמרו (חגיגה כו:) אמר ר"ל מלמד שמגביהין אותו ומראים בו לעולי רגלים, לחם הפנים, ואומרים להם "ראו חיבתכם לפני המקום, סילוקו כסידורו. שנאמר (בב"א כא-ז) לשלם לחם חם ביום הלקחו. ואמרו ( חולין פט.) לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם (דברים ז- ז) אמר להם הקב"ה לישראל "חושקני בכם" שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני.
ואמרו (ב"ר פ-ז) ר"ל אמר בשלושה לשונות של חיבה חיבב הקב"ה את ישראל. בדביקה, בחשיקה ובחפיצה, עיי"ש.
ואמרו (שמו"ר מט ) אם מתכנסים כל האומות לבטל את אהבה שבין הקב"ה לישראל אינם יכולים.
ואמרו (ויק"ר ז) על כל פשעים תכסה האהבה, שאוהב המקום את ישראל,
ואמרו (במדב"ר ד) בשביל חיבתם של ישראל שניתי סדרו של עולם.

ויהי רצון שנזכה לאהוב את ה' בכל לבבנו נפשינו ומאדנו, ונזכה להיות ראויים לאהבתו ית' הא"ס.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב מאיר
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה