השם יתברך בורא כל יום מחדש את העולם בשבילי

עלים לתרופה

גליון שבועי למבקשי התרופה והעצה
לעובדא למעשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א

השם יתברך בורא כל יום מחדש את העולם בשבילי

כי בכל יום נעשים שינויים רבים,
נפלאים ונוראים מאד, והכל לטובתנו הנצחית,

מה גדלו מעשיך ה', מאד עמקו מחשבותיך.

ובכל יום השי"ת מקבל התפארות חדש מכל אחד
מישראל בפרט, ובפרטי הפרטיות מכל אבר ואבר,
שעי"ז הוא יתברך מחדש מעשה בראשית בכל יום.

כי כמו שבתחילת הבריאה היה הכל בשביל ההתפארות בכלל ובפרט וכו',

כמו כן עתה, בכל יום ויום –

הכל כפי ההתפארות שמקבל מישראל בכלל ובפרט וכו'.
ועל כן תדע ותאמין, שבוודאי השי"ת מקבל ממך ג"כ התפארות בפרטיות בכל יום ויום, שמשם קיום העולם.

ועי"ז יהיה נמשך עליך שפע טובה וברכה וחיים ושלום וכל טוב בכל יום ויום. ותקיים
"ברוך השם יום יום" וכמו שאמרו רבותינו ז"ל" בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו" –

שצריכין לשום לב לכל הטובות והנפלאות, שהשי"ת עושה עם האדם בכל יום ויום.

ואם לפעמים אינם זוכים לראות בעיני שכלו מחמת גשמיות החומר, צריכים עכ"פ להאמין בזה
היטב, כמו שאומרים שלשה פעמים בכל יום "על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך
שבכל עת", כי לולא הנסים והנפלאות הנגלות והנסתרות שהשי"ת עושה עמנו בכל יום ובכל עת
וכו' – לא היה אפשר להתקיים אפילו במעט דמעט הנקודות טובות שהשי"ת מזכנו בכל יום לחיותנו
כהיום הזה.

מה אומר לך בני חביבי,

בכל זה יש הרבה מאד לדבר, אך כבר דברנו הרבה, וראוי לך להבין מזה
הרבה איך להתחזק להתחדש בכל יום, והכל בכח הזקן שבזקנים דקדושה, שזכה להתחיל לחיות
בכל פעם, גדולים מעשה ה' אשר זיכה אותנו בצוק העתים הללו להתקרב ולינוק מאור קדוש וכו' כזה.

אשרנו מה טוב חלקנו וכו'!
נתן מברסלב

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה