התבודדות | פרשת השבוע פקודי

מה זה התבודדות ? איך עושים את זה ? ראש ישיבת ברסלב מדבר על התבודדות ומלמד כמה עיצות איך מתבודדים… עלון שבועי של ישיבת ברסלב להורדה והדפסה >> ברסלב פרשת השבוע פקודי

התבודדות :

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פקודי.

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור ל- פרשת השבוע,

וזהו (שמות לח-כג) "למטה דן חרש וחושב ורוׂקם".

רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב) ז"ל הכריז (לקוטי מוהר"ן תנינא, סי' כה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל.

דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת,

ותפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו, שאזי קל וקרוב יותר לשבר לבו, כי הלב נמשך וקרוב יותר אל הנ"ל, מחמת שהוא מורגל בו, ע"כ יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר, והן בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה באמת, ויזהר מאד להרגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום שעה מיוחדת.

והנהגה זו היא גדולה במעלה מאד מאד והוא דרך עצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית שכולל הכל.

ודע שכמה וכמה צדיקים גדולים מפורסמים סיפרו שלא באו למדריגתם רק על ידי הנהגה זו העולה למעלה למעלה.

ורבינו ז"ל גילה לנו אשר אין שום עצה להנצל מגודל התגברות היצר שתמיד הוא משתוקק ומתאוה להכשיל את האדם, רק ע"י התבודדות אשר כל אדם באיזה מקום ובאיזה זמן שהוא ובאיזה מדריגה שהוא, כפי אשר כל אחד יודע את נגעי לבבו ומכאבי נפשו, יקבע לעצמו מקום מיוחד לשפוך שם לבבו לפניו יתברך מכל מה שעובר עליו ולבקשו שיקרבהו לעבודתו יתברך ויעזרהו שלא יתפס ברשת הבעל דבר חס ושלום.

ואפי' אם ח"ו כבר נכשל במה שנכשל, אם לא יתאייש עצמו מצעקה ותפילה להשם יתברך יזכה בודאי לקום מנפילתו (ע' בספר השתפכות הנפש בהקדמתו). ואיתא בספר שיחות הר"ן (סימן ז) שטוב מאד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השי"ת ברחמים ותחנונים כבן המתחטא לפני אביו. כי הלא השי"ת כבר קראנו בנים, כמ"ש (דברים יד-א) בנים אתם לה' אלקיכם.

על כן טוב מאד לפרש שיחתו וצערו לפניו יתברך כבן המתחטא וקובל לפני אביו בתנועות של חן ורחמים. ואף אם נדמה להאדם שלפי מעשיו אינו כבן לפניו יתברך, עם כל זה, הלא השי"ת קראנו בנים. כנ"ל. (כי בין כך ובין כך קראוים לך בנים, כמ"ש חז"ל קדושין לו.), ואם עתה הוא מגרש אותי ח"ו מבחינת בן, הטוב בעיניו יעשה, אבל עלי לעשות את שלי לעשות את עצמי כבן, ומה טוב כשיכול לעורר לבו בתחנונים עד שיבכה ויוריד דמעות, כבן לפני אביו.

ועוד איתא בשיחות הר"ן (סי' מז) שצריך לזה זכיה גדולה שיזכה ליישב עצמו שעה אחת ביום, ושיהי' לו חרטה, על מה שצריכים להתחרט, כי לא כל אדם זוכה לזה, כי היום חולף ועובר אצלו, ואין לו פנאי ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו, על כן צריכים להתגבר לראות ליחד לו פנאי ליישב עצמו היטב על כל מעשיו, אשר הוא עושה בעולם, אם כך ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאֵלו.

עוד מבואר בדברי רבינו ז"ל שטוב להאדם בשעה ששוכב על מיטתו לישון להרגיל עצמו לשפוך שיחו לפני השי"ת ולבקשו שיזכה להתקרב לעבודתו יתברך.

ואם אינו זוכה אז לדבר דיבורים לפניו יתברך מחמת התגברות לבו האבן, על כל פנים ירגיל עצמו להתאנח על שרחוק מהשי"ת. והנה אדם שצריך לדבר עם המלך! אינו מתחיל מיד לברבר דיבורים בלי מחשבה, אלא מקודם צריך לשתוק ליישב דעתו ולחשוב מה לדבר ואז לרקום את דבריו,

וזה בחי' מ"ש "חרש וחושב ורוקם" היינו שיתנהג כחרש שאינו שומע ואינו מדבר (תרומות פ"א מ"ב) כדי ליישב דעתו, ואז יעבור לבחי' חושב מה לדבר, ורק אז רוׂקֵם דבריו, ועצה הנ"ל היא אחיעזר ואחיסמך ותמיכה, למטה דן היינו לקבוצה של עובדי ה' הדנים א"ע על מעשיהם וחושבים חשבונו של עולם, ומתבודדים לפני קונם.

ויהי חלקנו עמהם.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן.

 

רוצה לדעת עוד על התבודדות ??? כנס לקישור הבא >> התבודדות

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה