והיית משוגע ממראה עינייך – זה הפוגם בראיית העיניים

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר כי תבא לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

והיית משוגע ממראה עינייך – כל הנאמר במאמר זה נוגע גם בבחינות מסויימות לנשים!

והיית משוגע ממראה עינייך – זה הפוגם בראיית העיניים

וזהו (דברים כח-לד) "והיית משוגע ממראה עינייך אשר תראה". כתב הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ד ה"ד) המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה, והוא אינו יודע שראיית העיניים – עוון גדול הוא שהיא גורמת לגופן של עריות שנאמר (במדבר טו) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וכן נפסק בשו"ע (אבהע"ז סי' כ"א).

עוד כתב הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פכ"א ה"ב) אסור להביט ביפיה של אשה, והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות הוא כמי שנסתכל במקום התורף. ובהמשך (שם הכ"א) וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה, אפילו להסתכל בבגדי צבע של אשה שהוא מכירה אסור, שלא יבא לידי הרהור. ע"כ.

ןאיתא בספר חרדים (פרק כב) וז"ל נאמר על חוש הראות ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הוזהרנו בזה שלא יסתכל האדם באשת איש ובשאר עריות פן ינקש בם, ורבינו יונה (שע"ת, שער ג – אות סד) הו"ד באורחות חיים (ח"ב, ביאות אסורות סימן יג) והו"ד בב"י אבהע"ז סי כא כתב, וז"ל אסור להסתכל בא"א מן התורה, ואסור להסתכל בפנויה מדברי קבלה שנאמר (איוב לא) ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה, וכל המסתכל בא"א מכשיל ומכחיש כח יצרו הטוב והודו נהפך עליו למשחית שכך אמרו חז"ל (סנהדרין צב.) כל המסתכל בעריות קשתו נוערת.., ואסור מה"ת להרהר באשה, ואפי' פנויה. ע"כ.

ועוד כתב רבינו יונה (שם), המסתכל בנשים מומר הוא. ואמרו חז"ל (סוטה ח.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות, ואמרו (ע"ז כח:) עין רואה ולב חומד, ואמרו (נדרים כ.) כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה, ואמרו (עירובין יח:) המרצה מעות לאשה מידו לידה – או מידה לידו בשביל שיסתכל בה, אפילו דומה למשה רבינו – לא ינקה מדינה של גיהנום. ואמרו (ברכות סא.) לא יהלך אדם אחורי אשה, וכל העובר אחורי אשה בנהר – אין לו חלק לעוה"ב. ואמרו בזוה"ק (פ' קדושים פג:) אסיר ליה לב"נ לאסתכלא בשפירו דאנתתא בגין דלא ייתי להרהורא בישא. וכתיב (קהלת יא) שמח בחור בילדותיך, ויטיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט. וכתיב (משלי כג) תנה בני לבך לי, ועיניך דרכי תצורנה. וכתיב (ישעיה לג) ועוצם עיניו מראות ברע – הוא מרומים ישכון.

ואמרו חז"ל (ב"ב נז:) גבי שמירת העיניים "אי איכא אחרינא – רשע הוא". ואיתא בס' דרך פקודיך (מצוה לה- חלק הדיבור סי' ז) שמרבית מהמון עם חושבים שהסתכלות בנשים אסור רק ממידת החסידות ולכן לא נזהרים אבל תדע ידידי שזה איסור גמור דאורייתא.

והנה רבינו הקדוש ז"ל כתב (ליקוטי מוהר"ן סי' לו-ו) שכתבו חכמי הרפואות (ראה בספר מעשה טוביה, מאמר מעין חתום פ"א) שהסרוס – רפואה למשוגע. וזה הוא (דאיתא בזוה"ק) סילוקא דיסודא עד אבא ואמא. ע"כ. כי אבא ואמא – הם המוחין, חכמה ובינה, וקדושת הברית מקדש ומגדיל המוחין, ולהיפך פגם העיניים ופגם הברית הורסים את המוח עד שמשתגע.

וזה בחי' מ"ש חז"ל גבי סוטה ופגם הברית (ע"פ שבבמדבר ה-יא, תנחמוא נשא ה) כי תשטה אשתו – אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות, כי שטות ושגעון ופג"ה הולכים ביחד. וזהו (דברים כח-לד) "והיית משוגע ממראה עינייך אשר תראה". היינו כפשוטו, שע"י שפוגם בעיניו ומסתכל בנשים פוגם במוחין ונעשה רח"ל בחי' משוגע. והשומר את העיניים גורם לעיניים עליונים שישגיחו עליו בהשגחה פרטית מיוחדת, ולכל הקדושות והברכות בגשמיות ורוחניות. ויזכה לראות זיו פני השכינה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לצפייה סרטון מאמר על שמירת הברית ושמירת העיניים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה