וידוי ותשובה | תיקון הכללי

וידוי ותשובה

כי יומם ולילה, תכבד עלי ידך. (תהלים ד)

לפי רש"י אתי שפיר, שבלי וידוי ותשובה – יהי´ קשה לי בחיים, וכבד עלי ממורא ידך וגזירותיך.

נמצא שכל הפסוקים עד הנה וכן הסמוכים הבאים, מדברים מגודל מעלת התשובה והוידוי.

נהפך לשדי בחרבוני קיץ – סלה. היינו מפחד המות, כאדם שהלשד והלחלוחית שבו הולכת ונעלמת,

כעין מה שקורה שאנשים מתייבשים בשרב וחמסינים, ויש המתעלפים, ויש גם המתים מכך.

סלה. היינו סבל זה נמשך ונמשך תמיד, עד התשובה השלימה והוידוי, וכנ"ל.

ולכן: כי יומם ולילה תכבד עלי ידך. 

פירש רד"ק, כי ביום ובלילה אני דואג ממכותיך על עווני שלא תענישני עונש גדול כגודל עווני.

כי כל מי שיש לו יראת שמים, יודע שאין הקב"ה מוותר כלל על העוונות,

וכמ"ש חז"ל (ב"ק נ, א) כל האומר הקב"ה וותרן וכו´.

נהפך לשדי כבחרבני קיץ סלה. 

ולרוב דאגת עוונותיו, כחש בשרו ונהפך השָׁמֵן לחורב וליובש.

ומכאן רואים איך הי´ ראוי שאדם יפחד מיום הדין.

והנה בימינו אם יומם ולילה – יחשוב כן, יהי´ משותק לגמרי מעבודת ה´ ויזיק לו.

לכן מצווה להיות בשמחה תמיד…

אבל עכ"פ מדי פעם או בזמן התבודדות וחשבון הנפש – ראוי לחשוב כך על עוונותיו, כדי שיתעורר לתשובה יותר אמיתית.

המאמר… מתוך הספר "שי למורא",

ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה' – אשרי המאמצם.

מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר" לתורה ותפילה, מידות טובות ושמחת חיים

 אמירת תיקון הכללי

תיקון הכללי לקריאה מעולה לניידים, נוח ונעים לקריאה.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה