חדשות ברסלב | משפצים את הציון באומן | הודעה #751

בס"ד

פרשת מטות מסעי

כ"ב תמוז תשע"ז • הודעה #751
קרעדיט צילומים וכתבות: ברסלב גלובל, ברסלב live, לוח ברסלב, מתחדשים, JDN.
ברסלב גלובל – info@breslevglobal.com
קישור ג'מבו מייל להוריד כל הקובצים המצורפים בהודעה זו, מיוחד לאלו שחסומים.
קריאה נרגשת לכלל אנשי שלומינו
מאת מכון נחלת צבי לקראת סיום עריכת והדפסת הספר הנפלא
"אין פייער און אין וואסער"
(באש ובמים – באידיש)
כבר נודע בשער בת רבים את אשר פעל ועשה גדול תלמידי רבינו הק' ה"ה גאון עוזינו מוהרנ"ת זיע"א וכל אשר עבר עליו בכל ימי חייו עלי אדמות ובפרט בענין התקרבותו לרבינו הק' ודבקותו העצומה בו והעברת השארתו לדורות עד ימינו אלה מפיו אנו חיים כאשר אמר עליו רביה"ק ז"ל שהוא אצלו כעט אצל סופר, ושאר הפלגות ושבחים עד אשר קבע כי בלעדו לא היה נשאר ממנו אפילו דף אחד של שמות.
וכל מעשה תקפו וגבורתו, ופרשת חייו, הלא הם כתובים ומפוזרים בין דפי ספריו הק' וספרי תלמידיו, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, כי יש הרבה סיפורי דברים אשר נכתבו ונדפסו ויש אשר לא עברו כי אם מפה לאוזן, שאבותינו ספרו לנו, או בקונטרסים וכתבים אשר לא יימצאו בכל ארונות הספרים.
הן על כל אלה נאספו וכולם נקבצו באו בכרך אחד זה עשרות שנים ע"י מכון 'נחלת צבי' ונקרא בשם 'באש ובמים' ונתקבל בשמחה אצל כל אשר דרך על מפתן רבינו ז"ל, וכולם יעידון יגידון את גודל התעוררותם והתחזקותם בדרך הקודש, וזה אשר נתן להם עוז ותעצומות לעבור על כל גלי אש ומים, לעלות וליראות ולהתקרב לאור האורות.
והנה קול התור נשמע בארצנו, ובכל עת מתקרבים ובאים חדשים מקרוב באו, אחינו הקדושים הנאהבים והנעימים האמונים עלי תולע, ושפה אחת לכולם, הלא הוא לשון רבינו הק' שפת אידיש, ורבים אומרים מי יראנו טוב, שיוכלו גם הם ונשיהם ובניהם לדעת את כל אשר קרהו, ויחזק את לבבם בתורה ותפלה ועבודת ה', ובעוז והדר להתקרב לצדיק ולחשוב על תכליתם, ככל אשר יסופר בספר הנ"ל על גאון עוזינו ז"ל.
אי לזאת לקח על עצמו 'מכון נחלת צבי' לתרגם ולערוך מחדש את כל הספר הנפלא הזה בשפת אידיש המדוברת, ולא חסכנו כל מאמץ וטרחא והגהה מדוקדקת, למען יצא מתחת ידינו דבר נעים ואדיר ומתוקן, נאה ומתקבל לעין כל רואיו.
על כן, הננו בזה בקריאה לכל אנשי שלומינו היקרים הע"י, ולכל אשר דבר גאון עוזינו מוהרנ"ת ז"ל ומורשתו יקר בעיניו, ליטול חלק בהוצאות העריכה וההדפסה אשר גדולים מאוד, ובכן נוכל להזדרז להדפיסו במהרה, לתועלת כלל אנ"ש די בכל אתר ואתר.
וזכות מצוה רבה זו תעמוד לכם שתתברכו בכל מילי דמיטב, וזכותו של מוהרנ"ת ז"ל תגן בעדכם שתזכו לכל טוב סלה בגשמיות וברוחניות, אך טוב וחסד ירדפוכם, עדי נזכה במהרה לגאולה השלימה בב"א.
לתרומות ופרטים:  support@breslov.co.il
הכ"ד מכון נחלת צבי
– באידיש –
קריאה נרגשת לכלל אנשי שלומינו מאת מכון נחלת צבי
שטייענדיג ביים ענדיגן גרייטן און אריינגעבן צום דרוק דעם וואונדערליכן ספר הנפלא "אין פייער און אין וואסער" (באש ובמים – אין אידיש)
ברוך ה' שהחיינו וקיימנו והגיענו, געלויבט איז דער באשעפער וואס האט אונז מזכה געווען צו הערן אביסל פון דערווייטנס די גרויסקייט און די געוואלדיגקייט פון דעם הייליגן גרויסן תלמיד גאון עוזינו מורינו ר' נתן זיע"א און אלע איבערלעבענישן וואס איז אריבער אויף איהם אין אלע עניני עבודת ה' און בפרט בענין זיין התקרבות צום הייליגן רבי'ן זיע"א, זיין גרויסע ליבשאפט און דבקות וואס ער האט געהאט צו איהם, און זיין איבערגעבן דעם רבי'נס זאך לדורות, ווי דער רבי אליין האט מעיד געווען אויף איהם עטליכע מאל, בכמה לשונות והפלגות, עד כדי כך אז דער רבי האט באשטימט אז ווען נישט ר' נתן וואלט אפילו קיין בלעטל שמות נישט געבליבן פון איהם.
דאס אלעס, זיין לעבן און גרויסקייט און נאך און נאך, איז פארציילט און צושפרייט צווישן די הייליגע בלעטער פון זיינע ספרים און ספרים פון תלמידים, אזוי ארום, אז כדי צו וויסן אביסל איבער דעם הייליגן גרויסן ר' נתן דארף מען וואנדערן צווישן ספרים און קונטרסים, און פונדעסטוועגן קען מען נישט צו קומען צו אלעס, ווייל אסאך זאכן איז איבער געגאנגען מפה לאוזן אדער געדרוקט געווארן אין קונטרסים א.ד.ג. וואס נישט יעדער קען דערגרייכן.
איבערדעם, איז מיט יארן צוריק געדרוקט געווארן דורך 'מכון נחלת צבי' דער וואונדערליכן ספר 'באש ובמים' בלשון הקודש, דארט איז צוזאמען געקליבן די גאנצע מסכת חייו הק' פון הייליגן ר' נתן, אלע נסיונות און אלעס וואס עס איז איבערגעגאנגען אויף איהם, און זיין געוואלדיגע געטריישאפט און איבערגעגעבנקייט צום הייליגן רבי'ן ז"ל, און ברוך ה' דער ספר איז אנגענומען געווארן צווישן אלע אונזערע לייט שיחי' מיט גרויס פרייד, און איז שוין געדרוקט געווארן עטליכע מאל, און האט מחזק געווען אסאך יודען צו גיין און זיך אנהאלטן פעסט אין דעם הייליג'ן רבי'נס וועג, זיך צו שטארקן איבער אלע כוואליעס פון פייער און פון וואסער.
און יעצט ב"ה, ווען מיר הערן יעדן טאג איבער נייע מקורבים, וואס קומען און דערנענטערן זיך צום הייליגן דרך הקודש, היימישע אידישע שטיבער, וואס ווילן אריינברענגען דעם ליכט אין שטוב, ביי זיך ביי די פרויען און קינדער, אלע זאלן קענען הערן און וויסן, כדי זיך צו שטארקן אין תורה ותפילה ועבודת ה', און זיך האלטן שטאלץ, אזוי ווי אלעס וואס איז באשריבן אין דעם ספר אויף דעם גרויסן תלמיד ז"ל.
אי לזאת, האט גענומען אויף זיך 'מכון נחלת צבי' צו איבער טייטשן דעם גאנצן ספר אויפן אידישן שפראך, און מיר האבן נישט געקארגט אויף קיין שום אנשטרעגונג און זיך געלאזט קאסטן בממון ברצון ובטרחא, איבערגעגאנגען און איבערגעזופט מיט א קלארע הגהה מדוקדקת, כדי ארויס צו געבן דבר נאה ומתקבל, עס זאל געפעלן און אנגענומען ווערן לעיני כל.
רופן מיר דא בקריאה של חיבה צו כלל אנשי שלומינו היקרים הע"י, און צו יעדן וואס דעם רבי'נס זאך איז ביי איהם טייער און חשוב, זאל זיך אונטער גארטלען און נעמען א אייביגן חלק אין די הוצאות ההדפסה וואס זענען זייער גרויס, כדי מיר זאלן זיך קענען צו יאגן און ארויסגעבן דעם ספר ווי שנעלער, און דער זכות פון די גרויסע מצוה זאל אייך ביישטיין איהר זאלט געהאלפן ווערן מיט אלעם גוט, די זכות פון מורינו רבי נתן ז"ל זאל באשיצן אויף אייך אך טוב וחסד ירדפוכם, עדי נזכה במהרה לגאולה השלימה בב"א.
צו ביישטייערן און פאר פרטים:  support@breslov.co.il
הכ"ד מכון נחלת צבי
וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל
הופיע גליון לבשר ענווים – גליון ח'
מבית "מאור הנחל" שע"י "שיח השדה" | מרתק, מפתיע ופותח שערי הלב
תוכן הענינים:
לבשר טוב:
אבנים שחקו מים.
כבוד הלבנון ניתן לה:
עפ"י מאמר להמשיך שלום | תורה י"ד.
תיקון העולם:
פרשת גדולת הצדיק הגדול ותיקוניו בשרשי הבריאה מתוך שיחת הגה”ח רבי גדליהו אהרן קעניג זצ”ל.
מעייני הישועה:
שיחת חברים במאמר “אור הגנוז” הנדבר בחבורה בישיבת מוהר”ן בכלליות עם חבורת “התורה הזמנית” העולמי.
איינגעבאקן אין הארצן:
חזו מפעלות ה' אשר שם שמות החסיד האמיתי רבי לוי יצחק בנדר ז”ל והחסיד האמיתי רבי גדליהו אהרן קעניג ז”ל, אשר מהם נבנו מוסדיעולםלפלס אורח לצדיק מישריםההולך ואור עד נכון היום.
היובל הגדול:
ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו להבהר הקודש'.
הקובצים לצפייה ולהורדה המצורפים בהודעה זו:
• שאל בני –לימי בין המצרים עם תיקון חצות.
המשך הגליונות לפרשת פנחס:
קרני אור מקהילת ברסלב קרן אור בראשות הרה"צ ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א.
אשי ישראל מהשיעורים של הרה"ח ר' יצחק לעזער שליט"א.
שיחת חברים נכתב ע"י הרה"ח ר' יעקב נתן אנשין שליט"א.
היום כ"ב תמוז חל היארצייט של הרב החסיד

רבי לוי יצחק ב"ר אברהם נח בנדר זצ"ל

מגדולי אנ"ש מדור הקודם
הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, שריד לדור דעה של חסידי ברסלב מדור הקודם, מחבורת עובדי השי"ת שנתאספו סביב הציון הקדוש של רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א בעיר אומאן. היה מחשובי חסידי ברסלב בדור האחרון ומקים עולה של חסידות ברסלב מחדש בארץ ישראל לאחר השואה, חסידי ברסלב רבים קיבלו אותו כמדריכם הרוחני, הוא הוכר כראש עדת חסידי ברסלב בירושלים עד לפטירתו.
מצורף מודעה מסעודת הילולא שמתקיים היום בירושלים.
לרגל ההילולא מצורף גליון על פעולת חייו מלווה עם תמונות היסטוריים.
מופע אומנות ציור (ארט שוי) בסאוט פאולסבורג ניו יארק
ע"י האומן הברסלבאי הידוע בציוריו האומנתיים חובקי העולם, ומורה מקצועי לאומנות השירה והנגינה, הרב יואל גליק הי"ו
אין די קעטסקילס אין ניו יארק וועט היינט זונטאג נאכמיטאג פארקומען א ארט שוי דורכן בארימטן מעלער ר' יואל גליק. די שוי וועט פארקומען אין א שוהל אין סאוט פאלסבורג פון 3:00 ביז 8:00. (מודעה בייגעלייגט).
בייגעלייגט בילדער פונעם מעלער ר' יואל גליק וואו ער לערנט אויס פאר קינדער די טאלאנט פון מאלן, אין ביהמ"ד ברסלב אין קרית יואל
משלחת מקייב הגיעה לביקור בציון רביה"ק
בשבוע שעבר (שלישי) הגיעה משלחת מקייב לביקור בציון רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א באומאן, בין המבקרים סמנכ"לית משרד החוץ, נציגי משרד המשפטים האוקראיני ושגריר מדינת ישראל, המשלחת נתלווה ע"י יו"ר 'איחוד ברסלב באומאן' הרב נתן בן נון, והעסקן המקשר הרב לוי אדרעי.
בתום הסיור נפגשו חברי המשלחת לפגישה ידידותית שהתקיימה במשרדי 'איחוד ברסלב באומאן' בקלויז, בפגישה דנו בבעיות והקשיים של השנים האחרונות הבאים מצידו של ראש העיר אומאן וגורמים אנטישמיים המצרים את צעדיהם של העסקנים והתיירים הבאים לבקר במקום – בסיום הפגישה סוכם כי יחוזק שיתוף הפעולה עם חסידי ברסלב באומאן, במטרה להקל על הפעילות הנעשית לטובת התיירים הרבים הבאים להתפלל בציונו של רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א באומאן. (צילומים: איחוד ברסלב באומאן).

=======   מפארים את בית רבינו הק'  באומן =========

ממשיכים בעבודות השיפוץ הנרחב בציון רבינו הק' ע"י פועלי 'איחוד ברסלב באומאן'.
(צילומים: פאיכלה, ברסלב live, איחוד ברסלב באומאן)
ריפוד חדש לספסלים בהיכל הפנימי של ציון רביה"ק לרווחת המתפללים
פורקו החלונות הישנים מעל מצבת הציון הק' והורכבו חלונות חדשים בחיפוי מסגרות עץ
הריצוף ממשיך גם בהיכל הציון החיצוני
במסגרת ההכנות לראש השנה הוזז עמדת המשטרה בכיכר פושקינה לטובת הרחבת המדרכה להולכי רגל ושדרוג ושיפור הכיכר.
=======   מתפללים בציון רביה"ק באומאן   =========
(צילום: ברסלב live)
הרה"ח ר' אליהו נהרי שליט"א
הרה"ח ר' יעקב נתן אנשין שליט"א
בנו של הצדיק מרעננה באומאן
בנו של המקובל רבי רפאל אדרי הוברמן, המוכר כ"צדיק מרעננה" הגיע לציון הק' של רבי נחמן מברסלב בעיר אומאן שבאוקראינה מלווה בבניו ותלמידיו להתפלל.
הרה"ח ר' יצחק פריעדמאן שליט"א
הרה"ח ר' אלימלך זילביגער שליט"א
הרה"ח ר' ישראל דגן שליט"א

50 קבצים מצורפים

הראה עוד

מאמר מקושר