חטאת נעורים | פרשת ויגש

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויגש. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

חטאת נעורים | פרשת ויגש

(בראשית מה-לד) "כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו אתי".

נפסק בשולחן ערוך [באין חולק] (אבן העזר סי' כג ס"א) וז"ל: אסור להוציא ש"ז לבטלה. ועוון זה חמור מכל עבירות שבתורה. ע"כ.

ובבית יוסף הוסיף וז"ל "ולכן צריך ליזהר ממנו מאד". ע"כ.

וכדאיתא בזוה"ק (פ' וישב. דף קפח.) ות"ח בכל אינון חובין דאסתאב בהו בר נש בהאי עלמא. דא איהו חובא דאסתאב ביה בר נש יתיר בהאי עלמא ובעלמא דאתי, מאן דאשיד זרעיה בריקניא, ואפיק זרעא למגנא בידא או ברגלא ואסתאב ביה. כד"א (תהלים ה,ה) כי לא א-ל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע, בגין דא לא עאל לפרגודא ולא חמי סבר אפי עתיק יומין, כמה דתנינן, כתוב הכא לא יגורך רע, וכתיב ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' (בראשית לח-א), ובגין כך כתיב (ישעיה א-טו) ידיכם דמים מלאו.

וכדאיתא במס' נידה (דף יג.) כל האוחז באמה ומשתין – כאילו מביא מבול לעולם (ופרש"י שעבירה זו היתה בידם) דכתיב (בראשית ו) כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. א"ר יוחנן כל המוציא ש"ז לבטלה חייב מיתה שנאמר (בראשית לח-י) וירע בעיני ה' אשר עשה, ויָמֶת גם אותו. ר' יצחק אמר כאילו שופך דמים.. אל תקרא שוחטי הילדים (ישעיה נז-ה) אלא סוחטי הילדים. ועיי"ש (ע"ב) אמר רב המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי. אמר ר' אמי כל המביא עצמו לידי הרהור – אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה.

ומסיים הזוה"ק זכאה חולקיה דבר נש דדחיל למאריה, ויהא נטיר מאורח בישא, וידכא גרמיה לאשתדלא בדחילו דמאריה. עכ"ל. ואיתא בזוה"ק (ויחי, ריט:) חייבא – כרוזא קרי עליה גיהנם תלתין יומין, כולהו פתחין "וי דהא דינא חדתא אתער השתא.. ווי אוי לרשע אוי לשכנו, וכולהו פתחין ואמרין אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו (ישעי' ג-יא) אמר ר' יצחק לאכללא מאן דזני בידיה לאפקא ולחבלא זרעיה בריקניא.. וכולהו סלקין, והאי לא סליק, ואיתימא שאר חייבין דקטלו בני נשא? ת"ח כולהו סלקין, והאי לא סליק, מ"ט? אינון קטילו בני נשא אחרא, והאי קטיל בנוי ממש, אושיד דמין סגיאין.

ת"ח בשאר חייבי עלמא לא כתיב "וירע בעיני ה'", וכאן כתיב וירע ה' אשר עשה. מ"ט? משום דכתיב "ושיחת ארצה"- תנן אמר ר' יהודה לית לך חובא בעלמא, דלא אית ליה תשובה, בר מהאי, ולית לך חייביא דלא חמאן אפי שכינתא בר מהאי דכתיב "לא יגורך רע" כלל. ע"כ.

והנה חטא זה מפורסם בכל ספרי קודש בשם "חטאת נעורים". ואין להאריך ולהסביר למה, כי הדבר פשוט וידוע. וכדכתיב (תהלים כה-ו) חטאות נעורי, ופשעי אל תזכור. וכל ימיו צריך האדם לעמול ולתקן את מה שעוות וקילקל בפג"ה בימי הנעורים. וכולי האי ואולי, דהיינו אחרי הרבה בכיות ותיקונים וכו' ותשובה שלימה, מי יודע אם עשה תשובה מעליא המתקנת כדבעי.

וזה בחי' "כי איך אעלה אל אבי", דהיינו אבינו שבשמים, "והנער איננו אתי". כלומר איך אעלה לפני שאתקן חטאת נעורים. וכ"ה בחי' הר"מ: וזה בחי' משחז"ל במשנה (סוכה נא. ואילך) מי שלא ראה שמחת בית השואבה – לא ראה שמחה מימיו. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. ואומרים בברייתא (דף נג.) ת"ר יש מהן אומרים אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו – אלו חסידים ואנשי מעשה, ויש מהן אומרים אשרי זקנותינו שכפרה את ילדותינו – אלו בעלי תשובה.

אלו ואלו אומרים "אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא – ישוב וימחול לו". ע"כ. ויש לכוון פירוש מאמרי הנ"ל ביחוד לענין "חטאת נעורים". והנה הבחורים הנקיים נקיים שבכל דור – זעירין אינון נער יספרם. ואשרי חלקם ואשרי להם, אשרי יולדתו ואשרי אבותיו.

ואיך שלא יהי' אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו.

להורדה והדפסה של העלון לשבת פרשת ויגש לחץ כאן

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

אז איך מתחילים לחזור בתשובה ?

תתחילו עם תפילה לתיקון הבריתשאלות ותשובות על אמירת עשרה מזמורי תהילים + תיקון הכללי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה