פרשת השבוע שופטים | חינוך עצמי

תקציר : צריך האדם לשפוט את עצמו בעצמו, ולעשות חשבון הנפש ליישר המסילה ודרכי הנהגותיו, וכן החושים ושאר כוחות הנפש, ושאר כוחות שהשי"ת חנן אותו. הן כח המיישב והמסדר את השכל, והן כוחות המשמעת עצמית וקנסות שאדם צריך להטיל על עצמו כדי שהתנהג בדרכי יושר.

פרשת השבוע שופטים

בס"ד, לכבוד …. אחדשה"ט!

אכתוב לך בעזרת ה' משהו הקשור לפרשת השבוע שופטים.

(דברים טז, יח) שופטים ושטרים תתן לך בכל שעריך. ידוע מהספרים הקדושים שלא רק הציבור הכללי (בכל שעריך) צריך שופטים ושוטרים, אלא גם כל אדם יחיד צריך "שופטים".

דהיינו צדיקים המיישרים את הדרך על פי רצון ה' ועל פי האמת והיושר, "שוטרים" – דהיינו משגיחים שבידם להדריך להכריח (ולפעמים גם לקנוס) את האדם להתנהג כדבעי.

ועכ"פ צריך האדם לשפוט את עצמו בעצמו, ולעשות חשבון הנפש ליישר המסילה ודרכי הנהגותיו. [ולפ"ז מש"כ בלשון רבים "שופטים", היינו המוחין חב"ד (חכמה, בינה ודעת), וכן החושים ושאר כוחות הנפש, ושאר כוחות שהשי"ת חנן אותו. הן כח המיישב והמסדר את השכל, והן כוחות המשמעת עצמית וקנסות שאדם צריך להטיל על עצמו כדי שהתנהג בדרכי יושר.

והנה "שופט" הוא ג"כ בחינת "משוגע", וכמו שאמרו חז"ל(ב"ק סה. ב"מ מז. ב"ב קכב.) אטו בשופטני עסקינן, דהיינו משוגע. ולפ"ז יש לבאר: שלפעמים צריך האדם להתנהג כשוטה וכמשוגע כדי לעשות רצון ה', וצריך ללכלך א"ע וללכת ברפש וטיט לעשות רצונו יתברך (ע' ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב ח"ב סי' ה בסופו ), וכן צריך לפעמים לעשות דברים מוזרים בעיני הבריות, משום עשיית רצונו יתברך [ומה שצוחקים עלינו, הרי בלאו הכי צוחקים עלינו והכל לפי הענין באופן שלא יהי' חילול השם],

וכן צריך לעשות א"ע כטיפש שאינו מבין, בבחי' (תהילים עג-כב) בהמות הייתי עמך (ע' בשיחות הר"ן סי' טו) שרבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל אמר שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כבהמה, וזה בחי' (שמות לו, א) כל אשר נתן ה' חכמה בהמה, וכמ"ש חז"ל (חולין ה: ) על פסוק (תהילים לו-ז) אדם ובהמה תושיע ה' – אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמן כבהמה.

והנה הרבה פעמים גבול דק יש בין שכל הישר לשכל העקום והמעוות, בין שופט לשופטני, וצריך לשקול בפלס דרכי אמת ויושר. ורוב רובם של המעוותים והעקומים חושבים את עצמם לישרים שבישרים, וכל משוגע חושב את עצמו לחכם גדול. וצריך רחמי שמיים לא לטעות ולא להיכשל.

"ושוטרים" יש לבאר לשון ספרים, וכמ"ש (ירמיה לב, י) ואכתוב בספר, ותרגם "וכתבית בשטרא", היינו שימלא את ביתו בספרים שלאן שיפנה ובכל שער ודלת ובכל חדר יהיו ספרי קודש, ספרי צדיקים, וכן שיפץ ספרי קודש בכל השערים אשר ישראל נמצאים בהם, למען הרבות דעת בקדושה בעם ישראל.

א"נ שוטר לשון שטר, כי אלו ואלו- תובעים את האדם, היינו שיקבע זמן לישוב הדעת ולחשבון הנפש, ויתבע מעצמו לעלות בסולם בית א-ל העולה השמימה , ויתבע את עצמו לעלות ולעלות שקורים שטייגן און שטייגן.

ובצירוף ב' הפירושים ביחד, דהיינו שוטרים = ספרים – שטרות, תביעות [מעצמו], ואין לך תביעה יותר טובה ויותר נכונה מאשר התביעה להתמיד בלימוד התורה, ולעשות שיעורים קבועים על ספרים שונים. [ואנן בדידן, נוכל לפרש "שופטים" היינו התבודדות וחשבון הנפש שאדם שופט את עצמו,

"ושוטרים" היינו ספרי ברסלב של רבי נחמן מברסלב ז"ל ותלמידיו, כי כל המתמיד בהם – יפתח לו אור השכל הישר וילך באורחות יושר, ויזכה להדבק בהשי"ת ובצדיק האמת המאלפינו בכל עת בונה ומתקן את נפשותינו].

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

קריאת קודש לקראת ראש השנה !

הוראת קבע – ישועות קבע

התורמים בהוראת קבע – יתברכו לשנה טובה ומבורכת בעשיית טוב ברכה הצלחה וישועה !

ויכנסו למערך התפילות השנתי של מוקד התפילות של חסידי ברסלב

במקומות הקדושים ובעיתות רצון כל השנה, ניתן להקדיש גם לעילוי נשמה ותיקון נפטרים

בלי להתרברב זה עובד – כי לתורה יש כוח שעל ידה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות !!!

לדף התרומות donate !!!

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה