חשבון הנפש | התבודדות | הדרך לעבודת השם

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר עקב | לכבוד.. אחדשה"ט ! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (דברים ז-יב) "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה".

חשבון הנפש | התבודדות | הדרך לעבודת השם

איתא במסילת ישרים (פ"ג ופ"ד) שההולך בעולמו בלי התבוננות אם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומא ההולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. והוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבעם לשמור את עצמם, ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם היות מזיק להם.

והנה ירמיהו הנביא היה מתאונן על רוע בני דורו מפני היותם נגועים מפני היותם נגועים בנגע המידה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם בלי שישימו לב מה הם, הלהעשות אם להעזב, ואמר עליהם (ירמיה ח) אין איש ניחם על רעתו.. כולה שב במרוצתם, כסוס שוטף במלחמה, והיינו שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם בלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על מעשיהם ודרכיהם, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי לראות אותה.

הדרך לעבודת השם

ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו להכביד עבודתו בתמידות על לבבות בני האדם עד שלא ישאיר להם רֶוַח (זמן) להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא שאם היו שמים לבם כמעט קל על דרכיהם – ודאי שמיד היו מתחילים להנחם ממעשיהם, והיתה החרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים את החטא לגמרי, והרי זו מעין עצת פרעה הרשע שאמר (שמות ה) תכבד העבודה על האנשים וכו'.. הוא מה שהנביא צווח ואומר (חגי א-) שימו לבבכם על דרכיכם.

ושלמה אמר בחכמתו (משלי ו) אל תתן שינה לעיניך, ותנומה לעפעפיך, הנצל כצבי מיד וגו'…
ואמרו חז"ל (בעירובין יג.) נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא – יפשפש במעשיו,
ואיכא דאמרי ימשמש במעשיו, היא החקירה אפילו במעשיהם הטובים, להסיר הפניות וכו' עד שיהיו זכים ונקיים.

והנני רואה צורך לאדם,

שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו עתים ושעות, כי רב התולדה, והוא מה שאמרו חז"ל (ב"ב עה) על כן יאומרו המושלים בואו חשבון (במדבר כא-יז) – על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונתחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסידה (וניזקה),

וחשבון הנפש הזה חז"ל כבר ניסו וראו וידעו, שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש,
וכמ"ש הכתוב (משלי ד) פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכונו. ואומר (איכה ג) נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'.

וזה בחי' "והיה עקב"

על ידי מעקב תמידי במעשיכם, דיבוריכם ומחשבותיכם, בעניני הלכות התורה, מידות תאוות והשקפות "תשמעון את המשפטים האלה". תזכו לקיים ולבצע רצון ה' כמו שצריך, ותקיימו את התורה ורצון ה' בשלימות.

הדרך לעבודת השם

כי בלי מעקב וחשבון הנפש תמידי נכשלים כל הזמן, לדוגמא בגזל ע"י שלוקחים ממאן דהו עט לרגעים בודדים ולבסוף שוכחים להחזיר והעט נשאר אצלינו, וכן שואלים ספרים וחפצים שונים ונשארים אצלינו. נכשלים בהלכות שבת כגון מוקצה, ואפי' באיסורי דאורייתא כבורר בישול וכו', נוטלים ידיים ולא מקפידים שאכן המים יגיעו לכל מקום שהם אמורים להגיע, נכשלים בהונאה – גם בהונאת דברים החמורים, כלפי נשותינו, בנינו ובנותינו, פועלינו מכרינו וכו' וכו',

ובעניני המידות, נכשלים בכעס וגאוה וחוסר אינטליגנציה רגשית, וחוסר סבלנות, חוסר שמחה וגרוע מזה תסכול ועצבות.
ובענין התאוות, הנפש יודעת מרת נפשה בתחומים שונים. ולכל הנ"ל ועוד כיוצ"ב אין עצה אחרת אלא מעקב וחשבון הנפש תמידי,

ויהי רצון שנזכה לכך בקביעות יום יום.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "מצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה