חשבון הנפש

חשבון הנפש

לכבוד… אחדשה"ט!

והנה ראש השנה בשער וסוף השנה צריכים לעשות חשבון הנפש וללמוד ולהפיק לקחים להבא, ולתקן את העבר, כדרך הסוחר שבסוף השנה עושה מאזן ובודק חשבונותיו ועניניו. והנה העבודה רבה, ויש להתמסר אליה, כי היא חיונית, גם כדי שלא להיות בת יענה הטומנת ראשה בחול ואומרת שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, וסופה ידוע.

והנה ההשגחה קבעה שאנו נעסוק בצאן קדשים נשמות מישראל לקרבם לאבינו שבשמים, ואם כי הם רוצים ולא רוצים והם מבולבלים מאד מאד, ויש להם עליות וירידות גם חריפות מאד בענין זה, מכל מקום תפקידינו לעודדם ולחזקם ולעוררם ולהשקותם שיגדלו ויצמחו ויעשו פרי כפי רצונו יתברך, וכפי רצון יראיו, שזהו רצונו האמיתי. ועל כן שומה עלינו להתמסר להנ"ל  ולא לעשות ח"ו מלאכתינו רמיה, ואע"פ שאין לנו מספיק ידיים עובדות וכו', וגם אנו חייבים עבודות נוספות כעבד אל רבו – מ"מ אסור להסיח דעתינו מזה, וחיוך ומילה טובה תמיד ניתן לתת, וזה מוסיף הרבה, וכבר כתוב בדברי רבינו ז"ל עיקר עבודתכם יהי' להשקות אילנות.

ויש לזכור בהקשר להנ"ל נקודה חשובה, וזוהי: רבינו הקדוש אמר (ליקוטי מוהר"ן סי' רכח) שכשהקב"ה מסתכל בנשמה שתוכל להחזיר בני אדם בתשובה אזי הוא יתברך בעצמו כביכול מבקש ורואה שיהי' מחלוקת עליו, כי אין מקבלים גרים לימות המשיח, ולא בימי שלמה משום שולחן מלכים, כי אז אינם מתגיירים לשם שמים מאהבה, רק מחמת שרואים גדולת ישראל, ועיקר הגיור האמיתי הוא כשמתגיירין בעת שישראל סחופים בעוני ודוחק כמ"ש מי גר אתך בעניותך. _ ועל כן בהכרח שיהיה מחלוקת על מי שמחזיר בני אדם למוטב ומגייר גרים כדי שלא יהא לו שום שלווה, כי אז מי שמתקרב אליו- הוא באמת עי"ש. _ וא"כ יש לנו להתחזק מהדיבורים הנ"ל על מה שעובר עלינו רדיפות מרדיפות שונות ומכיוונים שונים ללא סיבה וללא אמת, כי כל זה לטובתינו ולצורך קירוב אמיתי של נשמות ישראל, וטוב מעט לשם שמים מהמון… ומה גם שהנ"ל מציבים ומעמידים ומרוממים אותנו, וע"כ יענו 'אמן' מדי פעם ובמהרה דידן בשלימות.

וא"כ אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו, ואם הקושי גדול והתנאים קשים הן מצד המיקום הן מצד התנאים, אבל מאידך לפום צערא אגרא, ובשביל הרהור תשובה אחד מאחד הכל כדאי על אחת כמה וכמה.. ויהי רצון שתמיד נזכה לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו ולא נכשל ולא נכשיל.

והנה ידוע מרבינו ז"ל ומזוה"ק שהמקרב ישראל לאביהם שבשמים הברכות מסורים בידו, וא"כ לקראת השנה הבאה עלינו לטובה ולברכה נברך בשנת גאולה (עכ"פ פרטית ועכ"פ מכמה פרטים) וישועה, שנת הצלחה בעבודת ה', שנת מיעוט פגמים ועוונות בכלל ישראל ואצל כל אחד, שנת רצון, שנת שמחה, שנת חשק בעבודת ה', שנת המתקת הדינים, שנת בשורות טובות, שנת שלום (אף שמדברים על הרבה מלחמות בעולם וגם פה בארץ ישראל – מ"מ הברכה מועילה ולא מזיקה), שנת ריבוי לימוד בתורתנו הקדושה, שנת קירבה לה' שנת נחת מכל המשפחה.

בברכת כהן הדיוט

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה