טבילת מקווה

טבילת מקווה :

(ויקרא ו, ב)" צו את אהרן ואת בניו… זאת תורת העולה הוא העולה על מוקדה".

'מוקדה' – היינו אותיות 'מקוה ד' , היינו ד' אותיות שם הויה ברוך הוא. אשר טוב לכוון בהם ולראותם במקוה. (ומי שזוכה לראותם בצבע לבן – אשרי ואשרי לו)

כי אין דבר בעולם שמטהר את הנשמה כמו טבילת מקווה וכנודע מכתבי האריז"ל וכן כוונת אותיות שם הוי"ה ב"ה מזכך ומטהר הנפש כנודע…

[מתוך פרשת השבוע צו של ראש ישיבת ברסלב.]

ובמיוחד בניקוד 'שמחה – יראה' (דהיינו חיריק – שוא – קמץ) וכמובא בספרי קבלה ובספרי הפוסקים. (עיין גם במשנ"ב סי' א, סק"ד). כי חיריק הוא ניקוד ספירת הנצח (כנודע) המרמז לצי"ע (צדיק יסוד עולם) מקור החכמה ומקור השמחה ובן שמחה וכנודע למחצדי חקלא. וניקוד שוא הוא כנגד ספירת הגבורה פחד יצחק יראת שמים יראה עילאה ותתאה.

וקמץ הוא כנגד ספירת הכתר המכוון כנגד שם הקדוש א-קיה בחי' אנא זמין למיהוי (כנודע מזוה"ק וליקו"מ) שזה בחינת מקוה שהאדם שם כעובר במעי אימו טרם היולדו טרם הויתו בחי' אנא זמין למיהוי בקדושה וטהרה וכנ"ל.

וזה בחינת 'זאת תורת העולה'. כי כן צריך להתנהג ולעשות האדם אשר רוצה לעלות ולהתעלות בעבודת ה' ולעלות בסולם העולה בית א-ל. 'היא העולה'. שנה עליו הכתוב לעכב ,להודיע שדבר זה לעיכובא, כי מי שרוצה להתקדש ולהטהר באמת ולהתקרב להשי"ת, עלייתו הרוחנית חייבת לעבור דרך המקוה וכנודע מכל הספרים הקדושים גודל מעלת המקוה אשר אין ערוך לה. וקאמר קרא שאהרן ובניו וכל מי שרוצה לעבוד עבודת הקודש חייב לעבור עבודתו דרך המקווה.

וזהו 'היא העולה' על [ידי] מקוה ד' וכנ"ל (והמ"ם זעירא דמוקדה לרמז על מ' סאה של מקוה שהיא המקוה הכי קטנה, וביחד עם האל"ף זעירא דויקרא הוה אם, כי המקוה היא כבטן האם טרם היולדו וכנ"ל.

ועוד רמיז לן קרא 'היא העולה על מוקדה'. שכמו שמי שזוכה למות על קידוש שמו הגדול יתברך, ועולה על מוקדה אש ממש, אין לך טהרה ומעלה עליונה גדולה מזו (ובכלל הנ"ל בבחינות מסוימות כל מי שעובד את ה' מתוך מסירות נפש בבחינת כי עליך הורגנו כל היום, כמו כן הזוכה שיתנפלו עליו ויבזו אותו על יהדותו ועל עבודת ה' מצד המלעיגים השאננים ועל כל הבחינות של בושות ובזיונות שמבזים אותו על לא עוול בכפו והוא מקבל באהבה בבחינת (שבת פח:) הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עליו הכתוב אומר (שופטים ה,לא) ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

וזה בחי' מ"ש רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן ח"א ו') עיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק והבזיונות הללו שהם בחי' מוקדה כנ"ל הם גם כן בחי' מי המקוה  המטהרים וכנ"ל.

וזה בחי' באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה (תהלים סו,יב)

בברכת התורה

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

יש לכם מעשרות / מתנות לאביונים / צדקה לתת בשמחה ולב טוב

גולשים יקרים הרימו תרומתכם למען חסידי ברסלב

הפועלים עבור הפצה חיזוק ושמחת עם ישראל ע"י ספרי ודעת רבינו נחמן מברסלב

0504161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה