ישראל נושע בהשם תשועת עולמים

יה"ר שזכותו של הצדיקי אמת, הנחל נובע מקור חכמה – יגן עלינו ועל כל ישראל

ויקויים הכתוב "ישראל נושע בהשם תשועת עולמים" אמן סלע

ועתה נא חיזקו ויאמץ לבבכם

הנה כתיב: בטחו בו בכל את עם שפכו לפניו לבבכם

יש לומר הרצון שנזכה לבטוח בו יתברך שמו בכל עת

אף בעת צרה ומצוק כהיום, כי יש עתים לטובה עתים וכו', ולשפוך לפניו לבבנו בתפילה ותחנונים

דכתיב תפילה לעני כי יעטוף וכו' ולפני ה' ישפוך שיחו

ויש לפרש הכתוב (משלי לא) "בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר"

לו נזכה לבטוח בו יתברך שמו באמת מובטח לנו ש- וש'ל'ל' לא יחסר 

"שלל" נוטריקון ש'פכו ל'פניו ל'בבכם (תהלים סב) היינו תפילה, כי הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדקים, ועמך כולם צדיקים.

ויש לפרש עם שפכו וכו' הרצון אף שאתם בבחי' "עם" במדרגה פחותה, על כל פנים בטחו בו בכל עת -עם- שפכו לפניו לבבכם (תהלים סב) כדכתיב ואני בחסדך בטחתי, הרצון אף שאינני כדאי וראוי להיושע, עכ"ז בטחתי בחסדו ואהבתו אשר גבר עלינו עמו וצאן מרעיתו, עד הנה, ובודאי לא יחסר לנו תמיד מזון, וכל שאר ההצטרכויות בכלל, לעולם ועד..,

וקשה הרי שמצינו בגמרא איך יכול אדם כל כך בטוח ואולי ושמא יגרום החטא לעקב הישועה ?

יש לומר דמקודם דורות הקודמים שהיו שלימים וצדיקים, היה מקום לתלות במעשים טובים – שפיר יש לירא על להבא, שמא יגרום החטא,

אבל אנחנו שגם עד הנה – היה רק ברחמיו הגדולים, וידוע כי לא כלו רחמיו, ובודאי יעזרנו תמיד ולא נבוש בעוה"ז ולא נכלם לעוה"ב ונזכה לאמונה ובטחון ולשפוך לפניו לבבינו בתפילה ותחנונים, ולהיות בשמחה תמיד כדברי רבינו ז"ל מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד !

(ערוך ומלוקט מתוך הספר "עונג שבת" לרב אפרימל מחסידי ברסלב)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה