יש לי רב !

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וישלח | לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(בראשית לג-ט). "יש לי רב!"
איתא בדברי רבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן (קמא, סי'ח-ב) וזה לשונו:
דע שעיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיק והרב שבדור, כי עיקר רוח חיים הוא בתורה, כמו שכתוב (בראשית א) ורוח אלקים מרחפת על פני המים – הוא התורה (תיקוני זוהר-תי' לו, דף עז:, תי' ע-דף קכ.),

יש לי רב !

והצדיקים – דבקים בתורה, ועל כן עיקר הרוח חיים – הוא אצלם, וכשהוא מקושר לצדיק והרב שבדור.. ממשיך רוח חיים מהצדיק שבדור,
וזהו שנקרא הצדיק (במדבר כז) איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד (כמו שפרש"י שם), כי הצדיק ממשיך ומשלים הרוח חיים של כל אחד ואחד.

אך הרשעים, הדוברים על הצדיק עתק בגאוה ובוז, מאין מקבלים הם הרוח להשלים החסרון?
אך דע שיש רב דקליפה, שהוא בחי' עשו, כמו שכתוב בעשו יש לי רב, והוא בחי' (שם לו) אלופי עשו, וכמו שתרגם אונקלוס רברבי עשו, בחינת הרב דקליפה, ומהם מקבלים הרשעים הרוח, והוא בחי' רוח הטומאה, בחי' רוח סערה, אך הדבוק בצדיקים מקבל רוח חיים, שלימות החיסרון, מהצדיק והרב דקדושה. עיי"ש כל דבריו הנפלאים והמתוקים מדבש.

כי כל אדם צריך חיות, ובלי חיות אין חיים, וכל אחד מחפש חיות להחיות את נפשו, יש הזוכה ומוצא חיותו בתורה הקדושה ובצדיקים הדבקים בתורה, "כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה", וחיים הם למוצאיהם (משלי ד-כב), ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם (דברים ד-ד), ואמרו חז"ל (ברכות יח.) כי החיים יודעים שימותו (קהלת ט-ה), אלו הצדיקים שאף במיתתן נקראו חיים.

צדיק

ואצל הצדיקים לומדים לחיות באמת, וכמ"ש (שם כח:) כשחלה ר' אליעזר הגדול נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו: רבי, למדנו אורחות חיים.

וזה בחי' (ר"ה טז:) צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, ואמרו (תענית ז.) כל העוסק בתורה לשמה – תורתו נעשית לו סם חיים,
וכתיב (יחזקאל יח-ס) צדיק הוא חיה יחיה, אל תקרי יחִיֶה אלא יחַיֶה, כי הצדיק ממשיך רוח חיים לעולם ובפרט לדבקים בו.
ואמרו (שה"ש רבא-ט) אמר משה אני מתעסק בתורה שכולה חיים,
ואיתא (באבות דרבי נתן-פל"ד) עשרה נקראו חיים:
א) הקב"ה.
ב) תורה.
ג) ישראל.
ד) צדיק.
ה) גן עדן.
ו) עץ.
ז) ארץ ישראל.
ח) ירושלים.
ט) גמילות חסדים.
י) חכם..

תורה נקראת חיים שנאמר (משלי ג) עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.
צדיק נקרא חיים שנאמר (משלי יא) פרי צדיק עץ חיים.
ירושלים נקראת חיים, שנאמר (ישעיה ד) כל הכתוב לחיים בירושלים,
חכם נקרא חיים שנאמר (משלי יג) תורת חכם – מקור חיים.

ואמרו (ברכות ח.) לעולם ידור אדם במקום רבו. להיות תמיד בקשר עמו.
ואמרו (עירובין יג:) האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה, ואילו חזיתיה מקמיה – הוה מחדדנא טפי דכתיב (ישעיה ל-כ) והיו עיניך רואות את מוריך.
ואמרו (ירושלמי עירובין פ"א ה"א) כל המקבל פני רבו – כאילו מקבל פני השכינה,
ואמרו (יומא עה:) בְּדיל רבה, אכיל תלמידא, ואמרו (כתובות קיא.) אינו דומה לומד מעצמו, ללומד מרבו.
ואמרו (סוטה כב.) קרא ושנה ולא שימש ת"ח- הרי זה עם הארץ.

אבל יש מי שאינו זוכה, ולא רוצה לזכות לקבל חיות מהקדושה, ורחמנא ליצלן מקבל חיותו מהסיטרא אחרא, מתלמידי חכמים שדים יהודאים, ומצבועים, ומפורסמים של שקר, מסתם אינשי דלא מעלי, מהאייפון הטמא הוא וגרורותיו ועם סינון למחצה, לשליש ולרביע, ועם סינון עם פירצות ופרוץ לס"א ולזוהמא, ועם אתרֵי חדשות עם השקפות מהרחוב ואתרי פנאי, והתמכרות וביטול תורה אין סוף שהיא חמורה שבחמורות, וכמ"ש (ירושלמי פאה פ"א) כשם שתלמוד תורה כנגד כולם, כך ביטול תורה כנגד כולם.

ויהי רצון שנהי' דבוקים תמיד בהשי"ת ותוה"ק וצדיקי אמת.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחצו כאן להורדה והדפסה של העלון לשבת פרשת וישלח

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה