כדי לזכות לאור התורה צריך לתקן תיקון הכללי | פרשת מקץ

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת מקץ | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(בראשית מא-לט) "אין נבון וחכם כמוך". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא סי' לו-ב) דע שכללות של שבעים לשון, של מידותיהם ותאוותיהם הרעות – היא "תאוות ניאוף". ושבירת תאוה זאת הוא "תיקון הכללי", שמי שמשבר התאוה הזאת – אזי בנקל יכול לשבר כל התאוות.

כדי לזכות לאור התורה צריך לתקן תיקון הכללי | פרשת מקץ

ובשביל זה משה רבינו, לפי שהוא כלל של התגלות התורה שהוא בחינת דעת, כי התורה נקרא "ראשית דעת" (משלי יא). גם איתא (ספר הקנה יב, רוקח סי' רצו, מגלה עמוקות – אופן קיג) ש"משה רבינו" עולה בגימטריא תרי"ג [613=268,345], שהוא כללות כל התורה, ובשביל זה היה צריך לפרוש את עצמו מכל וכל, כמו שכתוב (דברים ה) ואתה – פה עמוד עמדי.

ובלעם שהיה כנגד משה בקליפה, כמו שכתוב (במדבר כד) ויודע דעת עליון. גם אותיות 'בלעם', מרמזין שהוא בקליפה כנגד התורה, כי ב – היא התחלת התורה. ול – היא סוף התורה. וע – כנגד שבעים פנים שבתורה. ומ – כנגד ארבעים שניתנה התורה, ומחמת שהוא בקליפה, לפיכך הוא היה משוקע בתאוה הזאת ביותר. כמו שכתוב (שם כב) ההסכן הסכנתי שהוא לשון ותהי לו סוכנת (מ"א א-ב), וכמ"ש חז"ל (ע"ז דף ד:) ולא עוד שהאתון שימשה לו למעשה אישות בלילה.

גם יוסף קודם שהיתה לו התגלות בתורה, היינו חכמה ובינה, כמ"ש (תהלים קיא) ראשית חכמה, וכתיב (משלי ב) כי אם לבינה תקרא, וקודם שזכה להתגלות בתורה – הוצרך לבוא בנסיון בצירוף בתוך התאוה הכללית של שבעים לשון הנ"ל, ועל ידי שעמד בניסיון ושבר הקליפה שקדמה לפרי זכה לפרי, היינו להתגלות התורה, שהיא חכמה ובינה, כמו שכתוב (בראשית מא) אין נבון וחכם כמוך". ע"כ.

והנה מבואר בזוה"ק (פ' ויקרא דף טו: פ' פקודי דף רסג-רסד) ומובא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא-סי' ב) שעיקר הניסיון בעוה"ז הוא בענייני קדושה, בתאווה זו, ואביזרייהו,

ויש בדבר ניסיון במחשבה כמה וכמה אופנים, ובראיית העיניים, וכמ"ש (במדבר טו-לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, ויש בזה ניסיון בשמיעת האוזניים, שיש שרח"ל נהנים בשמיעת קול אישה בפרט מאלו שיש להן קול מאד מסויים, ויש שנהנים לשמוע ניבול פה במפורש וברמז, ועל הרוב מתוך 'בדיחה' האסורה.

ויש מפורסמים בתורה שנכשלו קשה מאד ונהנו משמיעת קול אישה כנודע, ואם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה.. עשה תשובה (ברכות דף יט.), וכנודע הווארט של העולם על כך. ויש אלפים ורבבות פרטים בדברים אלו.

וגם בעוונות הדור יש ג"כ נסיונות למעשה בדברים אלו אפי' בבחינות והמעשים החמורים שבחמורים, המחייבים הריגתם במיתת בית דין, בחנק.

והנה בעוונות רבים נכשלים יום יום בדברים החמורים האלו, העיניים בורחות, המחשבות מתבלבלות וכו' וכו', והדבר חוזר לעצמו יום יום (וישנם הרבה שנכשלים כמה וכמה פעמים בכל יום ויום).

ובפרטי פרטיות לאלו שיש להם אייפון, ונגנים הפרוצים למחצה לשליש ולרביע, וכנודע לכל אלו שהתחילו עם "אייפון כשר" עם חצי היתר (שהרבה פעמים יש בזה איסור מלא שלם וגמור), ואח"כ בלי להרגיש נהיו מכורים לכך, (חדשות, סירטונים, וסרטים, ו'פנאי') עם ריבוי ביטול תורה, וכל יום ירידה ביראת שמים, והשקפות פסולות והברע"ן ואש ההתלהבות מעבודת התפילה ועבודת ה' בכלל נעלמת ומסתלקת לגמרי (לאט ובטוח), ואח"כ נכשלים עוד ועוד, והוא בור בלי תחתית.

והשי"ת יצילנו מכל מרעין בישין הנ"ל, ונתרחק אלף פרסאות מהנגנים והאייפונים הנ"ל,
ונזכה לשמירת העיניים ולהיות קדושים כרצון ה' אמן.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחץ כאן להורדה והדפסה של העלון לשבת פרשת מקץ

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה