כוח הבחירה בידיים שלך !

כוח הבחירהפרשת השבוע ברסלב | פרשת קרח

כוח הבחירה לטוב ולרע – בידיים שלך !

בין אם אתה מיוחס בין אם אתה לא.

כוח הבחירה

לכבוד… אחדשה"ט !

אכתוב לך פירור הקשור עם פרשת השבוע קרח

כתוב (במדבר טז, א) "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי … ויקומו (והתקוממו) לפני משה "

גדול ה"יחוס", וכוחו וחשיבותו רב ועצום, ואין לזלזל בו כלל .

וכמ"ש חז"ל (ברכות כ.) על ר' יוחנן , אמרי ליה רבנן לא קא מסתפי מר מעינא בישא ,

אמר להו אנא מזרעא דיוסף קא אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא דכתיב בן פורת יוסף , בן פורת עלי עין ,

ואב"א עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו – אין עין הרע שולטת בו , [אמר במעתיק זהו הסוד והיסוד של עין הרע בברסלב ויותר טוב מהסרת עין הרע בעופרת , כמובא בתפילה נגד עין הרע שכתבו רבני ישיבת ברסלב מאיר].

וחשיבות היחוס גדול כ"כ עד כדי כך שמינוי הנשיא בישראל תלוי בו ,

שהרי את גאון הגאונים וגדול הגדולים ר' עקיבא לא מינוהו לנשיא, משום חוסר היחוס

ואילו את ר' אליעזר בן עזריה הצעיר בן הי"ח שנה בלבד מינוהו לנשיא משום יחוסו,שהיה דור עשירי לעזרא הסופר, כמ"ש חז"ל (שם כז.).

ואמרו חז"ל (פסחים סב:) מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כוחן של חכמים .

ואמרו (קדושין ע:) אין הקב"ה משרה שכינתו , אלא על משפחות מיוחסות שבישראל. ואמרו (ב"ר פב) קשה היא שלשלת היוחסין שתעקר מישראל .

וחשיבות מיוחדת יש ליחוס במה שנוגע לשידוכין ,כמ"ש חז"ל (פסחים מט.) לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם .

ואמרו (ב"מ פה.) כל שהוא תלמיד חכם , ובנו תלמיד חכם – שוב אין התורה פוסקת מזרעו .

ואמרו (תענית לא.) מיוחסות שבהן הן אומרות "תנו עיניכם במשפחה".

ואמרו (כתובות כח:) אחד מן האחים שנשא אישה שאינה הוגנת לו –באים בני המשפחה ואומרים , אחינו בית ישראל  שמעו , אחינו פלוני נשא אישה שאינה הוגנת לו , ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרענו.

ואמרו(קדושין ע.) כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו, והקב"ה רוצעו.

ואמרו (ב"ב קט: ) לעולם ידבק אדם בטובים , שהרי משה רבנו שנשא בת יתרו – יצא ממנו.. יהונתן (משרת לע"ז) , אהרן שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס

ואמרו (שם קו.) נושא אישה יבדוק באחיה .

ואמרו (ילקוט שמעוני במדבר סימן תרפ"ד) בשעה שקיבלו בנ"י את התורה, נתקנאו אומות העולם בהם, מה ראו להתקרב יותר מן האומות? סתם פיהן הקב"ה , אמר להן הביאו לי ספר יוחסין שלכם , כשם שבני מביאים .

והנה אע"פ שגדול היחוס –מ"מ אסור להסתנוור , כי יתכן שיהיה אדם מיוחס ומרושע ומושחת גדול,

כי היחוס אינו מונע את הבחירה וכבר היו דברים מעולם.

ואע"פ שאמרו חז"ל (ילקוט שמעוני משלי ס' תתקמ"ד) אם ראית צדיק שהוא בן אבות לא במהרה הוא חוטא . היינו "שלא במהרה ",

אבל… יכול הוא לחטוא ולפשוע ולהרשיע, וסימנך מנשה (ואגב חז"ל תפסו "צדיק בן אבות ",ולא כל אחד הוא "צדיק" אע"פ שהוא בן אבות).

והנה הפסוק שלנו מיחס את קורח באופן בולט ונדיר, בן… בן…. בן… ממש יחסן, ואעפ"כ… אעפ"כ… הוא ואנשיו – ויקומו לפני משה וכו'.

וחטא והחטיא בדבר הכי חמור שחלק על צדיק האמת.

ומכאן למדנו להסתכל על היחסנים בעיניים פקוחות ומפוקחות . וכמ"ש חז"ל (עדיות פ"ה מ"ז) מעשיך יקרבוך , ומעשיך יחזקוך.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה