כוח הדיבור | עשיית חסד במסירות נפש | פרשת וירא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וירא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

כמה מילים מראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר" – על כוח הדיבור מליקוטי מוהר"ן + עשיית חסד במסירות נפש על פרשת וירא

כוח הדיבור

(בראשית יח-א) "וירא אליו ה'.. והוא יושב פתח האוהל כחום היום".

מבואר בדברי רבינו הקדוש (ליקוטי מוהר"ן ח"א. סי' לא (ח-ט), וזה לשונו (קהלת ח-יד) יש הבל אשר נעשה על הארץ וכו' [אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים] – זהו בחינת גילגולי נפשות

[פי' אין הכוונה כאן בעיקר על מושג הגילגולים הסטנדרטי והמוכר והידוע לכל, אלא למושג אחֵר חדש, כפי שיבואר בהמשך מיד],

כשאדם משתוקק לאיזה דבר, ומוציא ההשתוקקות אחר כך בהבל פיו, כנ"ל, אזי נעשה נפש [בחי' (בראשית ב-ז) נפש חיה – ותרגם אונקולוס רוח ממללא], והנפש הזאת היינו הרוח ממללא, הולכת באוויר, ומגיע לאדם אחֵר, ומעורר את האדם האחֵר לתשוקה. ולפי התשוקה, לפי הנפש, לפי הרוח ממללא [אם טוב או רע, אם מצדיק או מרשע] – כן נתעורר האדם.

אם התשוקה בא מצדיק לרשע – אזי נתעורר הרשע בהרהורי תשובה, בבחינות (שם) יש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים.

ואם להיפך להיפך [דהיינו אם התשוקה בא מרשע לצדיק, אזי נתעורר הצדיק בהרהורים אסורים ובתאוות ותשוקות מגושמות, בבחי' (שם) צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים.].

והכל נעשה ע"י הבל פיו שהוא הנפש, כי זה ידוע לכל וכו' וכשהוא מקבל דיבורו – הוא מקבל נפשו [בבחי' (שה"ש ה-ו) נפשי יצא בדברי] ונתעורר לדבר הזה. ומי שהוא במדריגת אברהם, היינו בחי' "בעל נפש" – אזי בודאי כל אכילותיו וסעודותיו בבחי' לחם הפנים, בחי' התהלך לפני (עיין בפנים הביאור הנפלא),

וזה בחי' (ש"א כא-ז) לחם חם ביום הלקחו – היינו לחם הפנים, היינו לחם חם דרגין דאברהם, שהוא בחינת (בראשית יח-א) כחם היום. ע"כ. והנה למדנו מדברי רבינו הקדוש ז"ל כמה דברים חשובים מאד למעשה, למדנו שהדיבורים יש להם כח עצום מאד להשפיע מאד מאד על זולתו,

ואם בדרכים נסתרים (וכמבואר בפנים בליקו"מ, דהיינו שאדם צדיק מדבר ולא ישירות ולא מתכוון לרשע מסויים ובכלל לא מתכוון לרשע, ובכל זאת הדיבורים מגיעים לרשע, וכן להיפך כשהרשע מדבר, קל וחומר בן בנו של קל וחומר כשהדיבורים הם ישירים, ויש דו-שיח בין צדיק לרשע פנים בפנים, שהדיבורים ביכולתם להשפיע לטוב ולהיפך ח"ו.

ויש בדבר ברכה וקללה, דהיינו שאם אכן הדיבורים של הצדיק מול הרשע, הם ורק הם משפיעים לטובה – הרי יש כאן ברכה עצומה, אבל אם ח"ו להיפך או עכ"פ גם להיפך, והארס והרעל, והבלי העוה"ז, והשקפות הפסולות והכפרניות של הרשע חודרים לצדיק – אזי יש בדו שיח הזה קללה גדולה וקילקול גדול, ויש להתרחק ולהמנע מכך.

ואמר לי מו"ר ר' לוי יצחק זצ"ל שמנהג אנ"ש החשובים באומן היה, שכשהיו נפגשים עם יהודי שנתפס לקומוניזם, וכיוצ"ב… מרעין בישין, חילונים למיניהם, היו מקדימים ואומרים לו, תרצה לשמוע אותי – מה טוב אדבר עמך, בכל אופן אני לא אוכל לשמוע דברי כפירה שבפיך.

וכל מי שעוסק בקירוב, ופוגש אנשים כאלה – צריך להיות מודע, ולהזהר בכך.

עשיית חסד במסירות נפש

עוד למדנו גודל תשוקת ואהבת החסד של אברהם אבינו, אשר מתוך יסורים נוראים של שלישי למילה, ובסכנה הנוספת של אדם מבוגר מאד, ובמזג אויר של חמסינים הקשים מנשוא בבחי' "כחום היום" ובנוסף לכך באותו יום הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה לא להטריחו, ובכל זאת כ"ז לא מנע מאברהם אבינו תשוקתו העצומה לעשיית חסד, ואכן פעל למעלה, והצליח להוציא מחשבתו הטובה למעשה. ולא רק עם אורחיו, אלא פעל השפעה נצחית, של פרנסה הנמשכת מלחם הפנים, לחם חם ביום הלקחו, בזכות בחי' 'כחום היום'.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחץ כאן – להורדה והדפסה של העלון לשבת פרשת וירא

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה