כיסופים

כיסופים

"בכסף מלא יתננה לי" (בראשית כג,ט)

את "מערת המכפלה", את הקדושה, את קרבת ה', מלמד אותנו אברהם אבינו, אי אפשר לקבל "במתנה" מ"עפרון החתי". כשרוצים לזכות ולהוציא לאור את הקדושה מבעד לקליפות ומחסומי העפרוריות (עפרון) והפחדים (חת), יש לקנותה "בכסף מלא" – מלאות הכיסופים!

"כי לגודל עוצם הקדושה שהיתה שם, וכשהיתה תחת יד עפרון היו הקליפות מסבבין אותה מאד, ועל כן אצל עפרון היתה חושך אפילה כמובא, על כן לא היה באפשר להוציאה מעפרון במתנה בחינם, כי אם בכסף מלא; כי אי אפשר להוציא ולהעלות הקדושה בחינם, בפרט קדושה גבוהה כזאת, ועל כן נתן לו ארבע מאות שקל כסף, שהם מרמזין… שעל ידי זה נכנעו הקליפות שרצו להתאחז שם ונפלו ונתבטלו, ועלתה השדה והמערה ונקנה לאברהם כמו שכתוב ויקם שדה עפרון, 'תקומה היתה לו', כמו שפירש רש"י שם.." (ליקוטי הלכות, חושן משפט, מתנה ד, יא).

אברהם אבינו מלמד אותנו עקרון יסוד להשגת וקניית מדרגות חדשות דקדושה והוא – הרצון המתמיד, ההשתוקקות והכיסופים.

שנזכה (:
שבת שלום ישיבת ברסלב !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה