להאמין בעצמך | פרשת השבוע כי תצא

כי צריך כל אדם להאמין בעצמו, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל : מי בז ליום קטנות ? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא ? קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בעצמם. כי צריך כל אדם להאמין שהוא מסוגל להיות צדיק גדול מאד, אע"פ שכרגע הוא רחוק מאד מאד מזה, וצריך להאמין שיכול להיות…

גם כשהכל נראה סגור - בתפילה וקצת חכמה אפשר לפתוח שערי רחמים להשתנות ולזכות לישועות !!
גם כשהכל נראה סגור – בתפילה וקצת חכמה אפשר לפתוח שערי רחמים להשתנות ולזכות לישועות !!

פרשת השבוע כי תצא

בס"ד, לכבוד….אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך איזה פירור על פרשת השבוע כי תצא.

(דברים כא, י) כי תצא למלחמה על אויבך, ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו.

כי צריך כל אדם להאמין בעצמו, וכמ"ש חז"ל (סוטה מח: ) ע"פ , מי בז ליום קטנות (זכריה ד, י), מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא ? קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בעצמם.

כי צריך כל אדם להאמין שהוא מסוגל להיות צדיק גדול מאד, אע"פ שכרגע הוא רחוק מאד מאד מזה, וצריך להאמין שיכול להיות תלמיד חכם גדול מאד, וללמוד ולדעת כל התורה כולה אע"פ שכעת הוא רחוק מאד מזה, וצריך להאמין שיכול להגיע לשלימות הדעות והמידות, ולהתקדש ולנקות את עצמו מזוהמת התאוות. ואע"פ שכעת תפוס במה שתפוס, וקשור במה שקשור ומסובך במה שמסובך, מ"מ אם ירצה באמת – יוכל לנתק את עצמו מכל קשריו שרובם ככולם ממש הם רק דמיונות וחבלי השווא.

וכשיחשוב כך שבאמת בידו להתגבר תמיד על היצר הרע – באמת יזכה להתגבר עליו. כי הקדושה (ויקרא רבא כד, ב) תמיד יותר חזקה מהטומאה והס"א, וכמ"ש ואתה מרום לעולם (תהילים צב, ט), לעולם ידך על העליונה, וכמ"ש (בראשית ד'-ז) לפתח חטאת רובץ… ואתה תמשול בו, כי זה כלל גדול, שהאדם תמיד תמיד יכול לנצח את יצרו. ואין מציאות אחרת.

וזה שאמר הכתוב "כי תצא למלחמה על אויבך" היינו היצר הרע כנודע, וקאמר הפסוק שאם תצא ללחום עמו עם ההרגשה שאתה מעליו- [דהיינו "על" אויביך], ולעלות עליו, ולרכוב עליו, ולהתגבר עליו – אם ככה תאמין בעצמך- אזי בודאי "נתנו ה' אלקיך בידך, ושבית שביו".

וזה ג"כ "ושבית שביו" היינו בתכסיסים שהוא משתמש כנגדך, אתה תשתמש כנגדו, דהיינו, שהוא בא להטיל עליך פחד ומפעיל כנגדך מלחמה פסיכולוגית שאין לך כח כנגדו ולא תוכל לו, וחבל על הזמן, ושתכנע נגדו, ואתה תשמש עם אותם טיעונים ותאמר לו, הרי ה' איתי ורוצה בהצלחתי, והרי ה' נתן לי את כל הכלים וכל הכח הדרוש כדי לנצח אותך, והרי אני יותר חזק ממך, וא"כ ממה יש לי לפחד, בודאי אוכל לך, וכמ"ש חז"ל (ריש פ"ח דסוטה) גבי יוצאי המלחמה (דברים כ) אל ירך לבבכם, מפני צהלת הסוסים וציחצוח חרבות, אל תיראו- מפני הגפת התריסין ושפעת הקלגסין. אל תחפזו – מקול קרנות. אל תערצו – מפני קול צווחות ע"ש, שכל אלו הם תכסיסי מלחמה פסיכולוגית.

והעיקר שיחזיק מורל גבוה, ויהיה בבחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'" (דברי הימים ב-יז,ו). וידע בידיעה ברורה ובשיכנוע עצמי גמור כי תמיד בכל מצב [אפילו אחרי תרדמה וכשלון של שנים רבות מאד] יוכל להתעורר ולנצח את היצר. ויוכל להתחיל מחדש ולהצליח בעבודת ה', ויוכל לחזור בתשובה שלימה ולהתקרב ביותר להשי"ת ולצדיק האמת.

פרשת השבוע כי תצא

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

 

קריאת קודש לקראת ראש השנה !

הוראת קבע – ישועות קבע

קחו יוזמה להיות שותפים בהפצת תפילות , קירוב רחוקים והפצת יהדות – בטעם טוב !

תורמים ורואים ברכה וישועה = בלי להתרברב זה עובד – כי לתורה יש כוח שעל ידה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות !!!

לדף התרומות donate !!!

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה