להיות גדול הדור גם אם צוחקים עליך שאתה מוגבל ולא כישרוני

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וארא. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

אתה יכול להיות גדול הדור גם אם צוחקים עליך שאתה מוגבל ולא כישרוני :

וזהו (שמות ו-יב) "וידבר משה לפני ה' לאמר, הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתים".

הרס"ג פירש ש"ערל שפתיים" היינו מי שאינו יכול להוציא את האותיות במבטאם הנכון.

ורש"י פירש אטום שפתים, וכן כל לשון ערלה היינו אטום ומכוסה – ע"כ כלומר שהפה לא נפתח, ואינו יכול לדבר דברים צחים המתקבלים ונכנסים לאוזן השומע.

והרמב"ן (ויקרא יט-כג) פירש שהעילגות הוא אוטם וסגירות בגידי הלשון, או בגידי השפתים שלא יפתחו כראוי.

ורבינו מיוחס כתב שכל דבר שאינו מתוקן – קרוי 'ערל'.

והבכור שור כתב שכל שאינו יכול לדבר ולעשות מה שאדם נורמלי ודרך העולם לדבר ולעשות – קרוי 'ערל'.

התרגום אונקלוס פי' "ואנא יקיר ממלל", כלומר כבד הדיבור.

והנה לעיל (ד-י) כתיב: ויאמר משה אל ה' לא איש דברים אנכי.. כי כבד פה וכבד לשון אנכי.

ופי' בתרגום אונקלוס "ארי יקיר ממלל, ועמיק לישן אנא. פי' ערל שפתים ועמוק לשון אנכי.

והראב"ם פירש שלא היה לו חיתוך הדיבור לחלק אותיות הלשון והגרון והשפתיים וכו'.

ורבינו חננאל כתב שקשה הי' למשה לבטא אותיות השיניים שהן זשרס"ץ ואותיות הלשון שהם דטלנ"ט,

והאברבנאל כתב שלא הי' יכול לבטא אותיות בומ"ף,

ובתורה שלימה איתא שהיה עילג באותיות גיכ"ק,

והרשב"ם פירש שלא היה בקי בלשון מצרים, ובחיתוך הלשון.

ובמכלל יופי כתב 'כבד פה', להוציא הדיבור כמנהג העילגים. ו'כבד לשון' – לסדר הדברים. ע"כ.

ולדעתי אסור לומר כן, ולא יעלה על הדעת שלא היה מסוגל לסדר הדברים, חס מלומר כאלה שטויות. (אא"כ נחרץ כהרשב"ם, אלא דהוה ליה לפרושי). והנה העולם מסביר ומפרש שמשה רבינו הי' מגמגם (שטאמלער בלע"ז) וככה מלמדים את התשב"ר זה כמה דורות. ויש אומרים שזהו כוונת רש"י בכתבו "כבד פה"– בלב"א בלשון לעז, דהיינו מגמגם,

והנה איך שלא יהי', דרך העולם שאדם שיש לו איזה חסרון וגרעון בצורת גופו, או בתיפקוד גופו, כגון נמוך קומה, כבד פה וכבד לשון וערל שפתיים ומגמגם, רגליו עקומות, אצבעותיו משונות, אזניים או עיניים ואף משונה, או שהוא צולע על ירכו, וק"ו חסר יד או אצבע או כל מום אחר, האדם הזה שפל בעיניו ומתוסכל מאד, ואם החסרון הוא מלידה או שקרה לו בילדותו, על הרוב הוא סובל מאד מהילדים שמציקים לו וצוחקים עליו, ויש גם שסובלים בנערותם, ויש שגם בבגרותם, רבים פוסלים אותם ולא מחשיבים אותם לאדם נורמטיבי. ויש שלא מחשיבים אותם לכלום ולא סופרים אותם.

אבל לא כן הוא אצל השי"ת שעליו נאמר (ישעיה נה-ח) כי לא מחשבותי מחשבתיכם, ולא דרכיכם דרכי נאום ה'. וכתיב (ש"א, טז-ז) ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, וה' יראה ללבב. כי הלא תראה שה' בחר בהר סיני הנמוך קומה לעומת הרים מרשימים בגובהם ויופיים, והלא תראה שמבחר כל הנבראים הוא משה רבינו כידוע ומפורסם ואעפ"כ כל ימיו הי' ערל שפתיים וכבד פה ולשון.

הסטייפלר זצ"ל וחתנו של חיים סולובייצ'יק ה"ה ר' צבי גליקסמן זצ"ל, היו כבדי שמיעה והי' מגדולי ישראל, רבי משה פיינשטיין גדול הפוסקים הי' נמוך קומה, וכן הרבה מגאוני ליטא, וביותר ר' יענקל'ה גלינסקי, שהי' מגדולי הדרשנים ולא הפריע קטנות קומתו, הגאון רבי חיים מצאנז ניהל עדה והי' מגדולי הפוסקים והאדמורי"ם והי' צולע. וכהנה רבות מאד.

נמצא שהחסרון הגשמי לא צריך להפריע לו להתעלות בעבודת ה' ובזיכוי הרבים, ואין שום סיבה להיות מתוסכל ולהסתגר ורבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום (משלי יט-כא).

אמר המעתיק : גם אם אתה לא כישרוני עדיין אתה יכול להיות משומרי הלשון, נדיב לבד, בעל חסד, בעל מידות טובות, דרך ארץ ועוד מעלות נפלאות שתורת השם ית' אוהבת מחשיבה ומעריכה מאד.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה עלון לשבת פרשת וארא

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה