ליקוטי תפילות קנא

ליקוטי תפילות קנא

לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה רס"ג ליקוטי מוהר"ן)

שומר ישראל שמור שארית ישראל, ואל יבא שום חולאת וכאב ומכאוב על עמך ישראל, מלא רחמים רחם עלינו ועל כל ישראל, ושמרנו והצילנו בכל עת שלא נאכל יותר מההכרח כלל רק נזכה שתהיה אכילתנו ושתיתנו במדה ובמשקל ובמשורה, שלא נאכל שום אכילה יתרה שהוא בחינת מאכל בהמה, וכן תצילנו ותשמרנו שלא יבוא לתוך פינו שום מאכל שלא נתברר עדין ממאכל בהמה למאכל אדם. חוסה עלינו כרב רחמיך והיה בעזרנו ושמרנו בכל עת שתהיה אכילתנו רק מאכל אדם לבד, ולא שום מאכל בהמה כלל. ועל ידי זה נזכה שתשמרנו ותצילנו מכל מיני חלאים, ובפרט מחלי הקדחת רחמנא לצלן, שבאה על ידי שאוכלין אכילה יתרה חס ושלום שהיא בחינת מאכל בהמה, או על ידי שאוכלין מאכל שלא נתברר עדין למאכל אדם, שהוא גם כן בחינת מאכל בהמה.

רחם מלא רחמים, כי אתה יודע כמה פגמים ומכשולות באים על ידי רבוי אכילה ושתיה, וכמה חלאים באים על ידי זה רחמנא לצלן, ובפרט חלי הקדחת שנתפשטה עתה מאד, ה' ישמרנו מעתה. רחם על כל ישראל ועלי ושמרני תמיד שאזהר מעתה, ואשמר את נפשי לבלי לאכל שום אכילה יתרה כלל, ואתה תגן בעדנו ותשמרנו ברחמיך שלא יבוא לתוך פינו שום מאכל שלא נתברר למאכל אדם, באופן שתציל אותי ואת כל עמך ישראל מכל מיני חלאים, ומכל מיני מכות ומכאובות ומחושים ובפרט מחלי הקדחת. ותרחם על כל ישראל על כל מי שכבר הגיע עליו חלי הקדחת רחמנא לצלן (ובפרט על פלוני בן פלונית) ותשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. ותסבב ברחמיך הרבים ותשלח עליהם זעה טובה מן השמים, ועל ידי זה תתישב דעתם ויתמזגו במזג השוה ולא יתערבו ולא יתבלבלו החסדים והגבורות שהם כח האש ומים שבה עוד. ולא יתגבר זה על זה כלל, באופן שתציל אותם ואת כל ישראל מרבוי קרירות וחמימות ורעידת האיברים של חולי הקדחת רחמנא לשזבן. ויזכו כלם לרפואה שלמה, ויתישב דעתם בשלמות באמת.

ונזכה כולנו עמך בית ישראל לעסוק בתורתך ועבודתך באמת תמיד בדעת שלם כל ימי חיינו עד שנזכה להכיר אותך באמת, ולעבדך בלב שלם ובישוב הדעת בקדושה ובטהרה מעתה ועד עולם. שומר עמו ישראל לעד, שמרנו תמיד מכל דבר רע בגשמיות וברוחניות ויקים בי מקרא שכתוב: "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם", אמן:

 אתר ברכת המזון – כל הנוסחים לכל העדות וההלכות – ברכת-המזון

ברכת המזון | חשיבות ומעלת הברכה

הראה עוד

מאמר מקושר