ליקוטי תפילות

ספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

“ליקוטי תפילות” הוא ספר תפילות של רבי נתן מברסלב, ובו ימצא האדם תפילה לכל זמן ועת, וכל אשר יעבור על האדם, וכל צרכיו הן ברוחניות הן בגשמיות. והם מסוגלים ביותר לקרב את האדם אל אביו שבשמיים ולפעול ישועות.

התפילות בנויות על פי התורות של רבי נחמן מברסלב, בספר ליקוטי מוהר”ן, אשר כתבם ברוח הקודש ואמר עליהם שהמשיכם משער החמישים.

 

ספר ליקוטי תפילות – לרבי נתן מברסלב

לקריאה להורדה והדפסה הספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב >> ספר ליקוטי תפילות

ליקוטי תפילות הוא לקט תפילותיו של רבי נתן מברסלב, ובו תפילה לכל זמן ועת וכל אשר יעבור על האדם וכל צרכיו הרוחניים והם מסוגלים ביותר לקרב את האדם אל אביו שבשמיים. התפילות בנויות על פי התורות של רבי נחמן מברסלב, בספר ליקוטי מוהר”ן, אשר כתבם ברוח הקודש ואמר עליהם שהמשיכם משער החמישים.

העיקרון שעליו בנה רבי נתן את התפילות על פי ציווי רבו, מבוסס על מקור באחת התורות של רבינו רבי נחמן מברסלב, המובא בספר ליקוטי מוהר”ן חלק שני תורה כ”ה: …

גם טוב לעשות מהתורה – תפילה, דהיינו כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפילה, דהיינו לבקש ולהתחנן לפניו יתברך על כל מה שנאמר שם באותו המאמר, מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה, וכמה הוא רחוק מזה, ויבקש מאיתו יתברך שיזכהו לכל הנאמר שם באותו המאמר. והמשכיל והחפץ באמת, יוליכו ה’ בדרך אמת, ויבין בעצמו דבר מתוך דבר, איך להתנהג בזה, באופן שיהיו דבריו דברי חן וטענות נכונות, לרצותו יתברך שיקרבהו לעבודתו באמת”.

“ועניין השיחה זו עולה למקום גבוה מאד, ובפרט כשעושה מתורה תפילה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה “למרות שהתפילות הובאו לדפוס על ידי מחברם, הן היו תפילותיו האישיות, כפי שכותב רבי נתן מברסלב בהקדמה : “שמתי אל ליבי להעתיק מהתפילות שרשמתי לעצמי כאשר פקד עלי רבנו זכרונו לברכה ! שטוב לכתוב לעצמו התפילות כשזוכין לאיזה תפילה סדורה, כדי שיוכל לאומרה גם בפעם אחר, וכן עשיתי.

אחר כך ראיתי שטוב להעתיקם בלשון כלליות באופן שיהיו שווין לכל נפש, ולמוסרם לאנשי שלומנו לבל אמנע הטוב מבעליו… וכאשר העתקתי קצתם ומסרתים לקצת אנשים, הוטבו בעיניהם מאד מאד והפצירו בי להעתיק להם כולם…”

ר’ נחמן מטשערין כתב את הספר “ליקוטי תפילות ותחנונים“, בו הוא השלים וכתב תפילות לכל התורות בליקוטי מוהר”ן, שר’ נתן לא כתב עליהם תפילות, כמו גם על תורות שר’ נתן אומנם כתב עליהן תפילות, אך לא על כל פרטיהן.

הספר פורסם בשנת תרל”ו על ידי המחבר בעצמו, ובשנים מאוחרות יותר הוא שולב במהדורות אחדות לתוך ספר ליקוטי תפילות של ר’ נתן. על פי אותו עיקרון של ר’ נתן שכתב תפילות על תורות ר’ נחמן מברסלב, כתב תלמידו של ר’ נתן, ר’ אפרים ב”ר נפתלי, את הספר “תפילות הבוקר”, ובו תפילות המיוסדות על תורותיו של רבו ר’ נתן הכתובות בספרו “ליקוטי הלכות”.

ספרים בהוצאות שונות גדלים וכו’ של הליקוטי תפילות, ועוד שאר ספרי ברסלב ניתן להשיג [ישנה אפשרות למשלוחים] בחנות של ברסלב “משך הנחל” 02-6286823  רחוב סלנט 37 מא”ש מתחת לבית הכנסת הגדול של חסידי ברסלב ! שעות פתיחה 10:00 – 20:00.

רבי נתן מרסלבליקוטי תפילות

כל יהודי ויהודי צריך לחתור לדעת ולהשיג את כל התורה כולה הן נגלה הן נסתר, כי הם חיינו, ובכל דיבור ודיבור מתורתינו הקדושה – טמון רצונו יתברך,

ואמרו חז”ל (מדרש משלי פרשה י) בוא וראה כמה קשה יום הדין, שעתיד הקב”ה לדון את כל העולם: בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, הקב”ה הופך את פניו ממנו, ומצירי גיהנום מתגברים בו, והם נוטלים אותו ומשליכים אותו לגיהנום. בא מי שיש בידו שנים סדרים [כגון נשים ונזיקים הנלמד בעולם התורה בישיבות הקדושות!] או שלשה [כגון תוספת סדר מועד, הנלמד בישיבות החסידיות], הקב”ה אומר לו, בני, כל ההלכות למה לא שניתָ אותם [היינו כל ההלכות והסיכומים היוצאים משאר ג’ סדרים].

בא מי שיש בידו הלכות, אומר לו בני תורת כהנים למה לא שנית. _ בא מי שיש בידו תורת כהנים, הקב”ה אומר לו בני, חמישה חומשי תורה למה לא שנית שיש בהם קריאת שמע תפילין ומזוזה. _ בא מי שיש בידו חמישה חומשי תורה, אומר לו הקב”ה למה לא למדת הגדה. _ בא מי שיש בידו אגדה, הקב”ה אומר לו בני תלמוד למה לא למדת? עי”ש באריכות [והו”ד במשנה ברורה, בביאור הלכה (סי’ קנה, ס”א ד”ה עת ללמוד( וגם על זוה”ק וכתבי האריז”ל יצטרך לתת דין וחשבון, וכבר אמר רבינו ז”ל (שיחות הר”ן סי’ ע”ו) שצריכים ללמוד בכל שנה ש”ס עם הרי”ף והרא”ש ג”כ, וארבע שו”ע הגדולים עם כל המפרשים והפוסקים הגדולים, וכל המדרשים כולם, וכל ספרי הזוהר ותיקונים וזוהר חדש וכל ספרי קבלה מהאריז”ל, לבד מסדר בעיון.

ואנו בדורותינו דור עני ואביון הצועד לקראת עיקבתא דמשיחא בודאי כל יהודי ויהודי בעולם יצטרך לתת דין וחשבון – למה לא למד ספרי רבינו ז”ל דהיינו ליקוטי מוהר”ן שיחות הר”ן וכו’ וכו’ וגם ליקוטי הלכות וליקוטי תפילות וכמ”ש מוהרנ”ת ז”ל בכבודו ובעצמו שנצטרך לתת דין וחשבון על כל יום ויום שאין אומרים אותם, ע”כ. נורא נוראות!!!

[אמר המעתיק : הסבירו החסידים – כי בכל מה שיעבור על האדם כל הנפילות והקטנות וכל הצרות – יוכל האדם למצוא תרופה ומזור ועידוד וחיזוק להציל ולהחיות נפשו, וממילא יתן את הדין “נכון עברו עליך צרות ונפלת והחיים קשיים.., אבל ישאלו את הדם : למה לא עסקת בספרים הקדושים הללו שהיו מחזקים אותך ומרימים אותך והייתה עוסק בתפילות והייתה נושע וממילא החיים היו שונים והיתה קרוב אל השם ויותר רוחני וכו’ וכו'”.] 

והספר ליקוטי תפילות כשלעצמו הוא ספר פלא, פלאֵי פלאות, שכל אדם בכל עת ובכל מצב איפה שיזדמן לו שיפתח הספר הקדוש הלזה ימצא את עצמו, ודבריו יהיו נוגעים ללבו ולמצבו ממש, והוא ספר מוסר ממש, כלומר מצד היותו ספר תפילות לכל נושא ולכל צורך ולכל זמן והזדמנות, מי שהתפלל בו, ואפילו מי שלא יתפלל בו, אלא יקרא בו כקורא בתורה, כדרך שקוראים ספרי מוסר יראה שאכן הוא ספר מוסר והדרכה והשקפה רוחנית אדיר.

והוא סיכום למעשה לתורות של ליקוטי מוהר”ן, והוא סיכום השגות אלוקות בצורה המרגשת כל לב, בצורה מושכת בבחי’ משכיני אחריך נרוצה (שיר השירים א, ד).

אשרי מי שזוכה להתפלל מתוך הליקוטי תפילות פיסקא פיסקא לאט לאט, יטעום טעם גן עדן וימאס בכל התאות, וישתוקק השתוקקות נמרצת להדבק בקדושה ולהתקרב להשי”ת בכל נימי ליבו, וצריך לזה שַלות נפש ורצון להשתפכות הנפש וישוב הדעת מינימלי, כי אם רצונו לגמור הספר ולעשות את היומית והספק כל שהוא – יקבל את הגוף (כשעכ”פ יבין מה שהוא אומר), ויפסיד את הנשמה. וטובה תפילה אחת ברגש ודביקות מאשר כל הספר בלי הנ”ל, ומ”מ גם מזה אל תנח ידך (קהלת יא, ו).

והספר הקדוש הלזה הוא ידיד נאמן וכדאי מאד מאד להתחבר עמו תמיד, וכדאי לקנותו בכמה גדלים וצורות בבחי’ קנה לך חבר (אבות א, ו), כי לפעמים מתאים גודל יותר קטן כגון בנסיעות, ולפעמים מתעורר מדפוס אחר או כריכה ונייר שונה כפי שינוי הרצונות שיש באדם.

אשרי המשתדל לקיים מה שמבקש מתוך הליקוטי תפילות, והוא מדריך המאיר כל הדרכים ברוחניות המוציא מן החושך ומביא לאור באור החיים, והמתמיד בו יזכר בכל דבר שהשי”ת רוצה שיזכור והיצר הרע רוצה להשכיח ממנו. וכמו שכתב בעל מסילת ישרים בקדמת ספרו שעיקר התועלת מספרו יוצאת מתוך החזרה בו כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע וישים אל לבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה, כן הוא לענינינו בל”ת.

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שזכינו לדעת (אפילו מעט מן המעט) מרבי כזה ומתלמיד כזה אשר מאירים את כל העולם וכל הלבבות כשמש וכירח גם בחושך גלותינו.

בברכת התורה ולומדיה. 

ראש מוסדות ברסלב הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

לזיכוי הרבים ואהבת ישראל קבצים להורדה והדפסה של הליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

 ליקוטי תפילות – חלק א , ליקוטי תפילות – חלק ב

מנוקד ונוח לקריאה / הורדה >> ספר ליקוטי תפילות

הראה עוד

השאר תגובה / או שמות לברכה