איך זוכים לכפרת עוונות? פרשת השבוע מצורע

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר מצורע | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

כבוד הרב היום שאין לנו בית המקדש איך זוכים לכפרת עוונות?

כפרת עוונות | פרשת מצורע

(ויקרא יד-ד) "וציוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות".

אמרו חז"ל (ויקרא רבא, טז-ז) צפרים אלו [המכפרות] – צפורי דרור [הן], שאוכלות מפתו ושותות מימיו [של אדם, מעצמם בלבד, ואין אדם טורח להביא להן מזון ומים שבביתו, אלא הן לוקחות ממה שרואות בחצירו, גינתו, גגו או ביתו].

[ובא ללמדנו] ומה אם צפרים שאוכלים מפיתו ושותין ממימיו – מכפרות עליו, כהן שנהנה מישראל עשרים וארבע מתנות – על אחת כמה וכמה. ע"כ.

נמצא שהחסד שאדם עושה – עוזר וגורם כפרת עוונות של האדם עצמו וכפרה על מעשיו.

ובאמת מקרא מלא הוא, כמ"ש (משלי טז-ו) בחסד ואמת יכופר עוון.

וכן אמרו חז"ל (ברכות נה.) כל זמן שבית המקדש קיים – מזבח מכפר [ע"י הקרבת הקרבנות] על ישראל, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו – [ע"י הכנסת אורחים, או שנותן פרוסת לחם, או שאר מאכלים לעני, וע"י גמילת חסד ותומכה בישיבות הקדושות ולומדי התורה].

ואמרו (בבא בתרא ט.) בזמן שבית המקדש קיים – אדם שוקל שיקלו [שבו קונים קרבנות ציבור] ומתכפר לו, עכשיו אם עושים צדקה – מוטב, ואם לא..

ואמרו (דברים רבה ה) הקרבנות אין מכפרים אלא לשוגג, והצדקה מכפרת בין לשוגג בין למזיד,

ואמרו (ברכות ה:) כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וכו' מוחלים לו על כל עוונותיו.

ואמרו (תוספתא פאה פ"ד-הי"ח) הצדקה וגמ"ח – שלום ופרקליט גדול בין ישראל לאביהם שבשמים.

ואמרו (ר"ה יח:) בזבח ומנחה – אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים.

ואמרו (ירושלמי תענית-פ"ג-ה"ד) ובצל ידי כיסיתיך (ישעיה נא-טז) – זו גמילות חסדים, שכל העוסק בגמילות חסדים זוכה לישב בצילו של הקב"ה.

ואמרו (סנהדרין צח:) מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

ואמרו (ב"ר סט) ישראל שעושים חסד עם גדוליהם בידיהם וברגליהם, על אחת כמה וכמה שינצלו מן הפורענות.

ואמרו (אבות דרבי נתן פ"ד-ה) פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו, וראה בית המקדש חרב, אמר רבי יהושע אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שהיו מכפרים בו עוונותיהם של ישראל, אמר לו, בני, אל ירע לך – יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, ואיזה? זה גמילות חסדים, שנאמר (יהושע ו-ו) כי חסד חפצתי, ולא זבח.

וכן מצינו בדניאל איש חמודות שהיה מתעסק בגמ"ח. ומה הן גמילות חסדים (דניאל ו) אל-הך די אנת פלח ליה בתדירא – הוא ישיזבינך. וכי מה עבודה שהיה דניאל מתעסק? אלא גמילות חסדים שהיה מתעסק בהן, היה מתקן את הכלה ומשמחה, ומלוה את המת, ונותן פרוטה לעני. ע"ש.

ואיתא (בילקוט שמעוני יהושע-סי' תקכב) אמר הקב"ה חביב עלי החסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה המלך לפני.

ואמרו (מדרש שוחר טוב-תהלים סה) מי שהוא גומל חסדים יהא מבושר שנשמעת תפילתו, שהוא מתפלל להקב"ה, והוא נענה.

ואיתא במדרש הנעלם (ז), לעולם יגמול אדם חסד אפילו עם מי שהרע לו, ולא יהיה נוקם ונוטר, וזה דרכן של ישראל הקדושים.

ואמרו (ילקוט שמעוני, רות, סי' תרב) גדול כוחן של גומלי חסדים שאין חסין לא בצל כנפי הארץ, ולא בצל כנפי השחר, ולא בצל כנפי השמש, ולא בצל כנפי הכרובים, אלא בצילו של הקב"ה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תפילה לפני נתינת צדקה

תרומות / צדקה / מעשרות לישיבה – יתקבלו בברכה 0504161022

אתם סוחרים טובים חכמים ונבונים? בואו להשקיע במנייה מנצחת!

הסכם יששכר וזבולון – עם ישיבתו של רבי נחמן מברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה