למה כדאי להתקרב לצדיקים? פרשת שמיני, הרב אלימלך מליזנסק זצ"ל

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר שמיני | לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(ויקרא ט-א) "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל". איתא בדברי רבינו הקדוש מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא. סי' ע) הנה כתיב (משלי י-כה) וצדיק יסוד עולם, וזה הצדיק הוא רק יחידי בעולם, שכל הדברים נמשכים ממנו, ואפילו כל הצדיקים הם ענפים ממנו, כל אחד לפי בחינתו,

כי זה הצדיק הוא עניו ושפל, ומשים עצמו כעפר, בבחי' (בראשית יח-כז) ואנכי עפר ואפר, וע"כ הוא יסוד עולם, בחי' עפר, שכל הדברים הם על עפר האדמה, בבחי' (אלקי נצור) ונפשי כעפר לכל תהיה.

כי הארץ יש לה כח המושך, וכן הצדיק, והיה ראוי שימשכו כל בני אדם לזה הצדיק שיש לו כח המושך, אך ע"י כח המכריח מפסיקין ומרחיקין ממנו, וכשיפסק כח המכריח, ימשך עצמו ויתקרב ביתר שאת לצדיק.

וזה בחי' משכן, כי משכן היה לו כח המושך להמשיך אלוקותו למקום שהיה עומד שם, בבחינת (שה"ש א-ד) משכני אחריך ונרוצה, כי כל מה שמתקרב יותר אליו, הוא רץ ביותר, מחמת כח המושך,

וזה "ויהי ביום השמיני קרא משה" וכו'. כי כשהצדיק צריך לקרות את ראשי העם הוא קורא אותם בזה שהוא מקים את המשכן, ששם הכבוד, וע"ז קורא אותם, כי כולם באים אלא לקבל הכבוד ממנו. עיי"ש בפנים.., כי קיצרתי.

פרשת שמיני

קרבת הצדיקים נותנת – קרבת אלוהים ברוחניות וגשמיות

 

וכתב הרבי ר' אלימלך מליזנסק זצ"ל (נועם אלימלך פ' נח, ברא-ו-ט) שהצדיק ע"י מעשיו הקדושים, שעושה איזה דבר קדושה, הוא ממשיך את הבורא ית' לעולם הזה.

וכתב עוד (שם) שהצדיק השלם ההולך תמיד באחדות אמיתי הוא משפיע שפע טובה וברכה לכל ישראל.

וכ"כ עוד (פ' לך לך) שהצדיק אשר מקדש ומטהר עצמו, נעשה הוא בעצמו בְרָכָה, דהיינו בְרֵכָה עליונה, להשפיע לכל, אך הרוצים לקבל שפע והשפעה ע"י הצדיק צריכים להסכים עם הצדיק.

אבל מי שאינו מסכים עם הצדיק, בודאי לזה בלתי אפשרי שיושפע זו ההשפעה ע"י הצדיק.

וכתב עוד (שם) שהצדיק יודע שהוא משפיע, ומחמת זה רוצים לפעמים להשפיע לקרוביו ותלמידיו, אבל באמת רצון ה' שלא יעלה על מחשבתו כלל שהוא משפיע, רק יעבוד את ה' בתמימות ושלימות והשפע ממילא יבוא.

עוד כתב (פ' וירא) הצדיק משפיע לישראל בני חיי מזוני, אך כדי להשפיע צריך שירד קצת מדביקותו ולהטות לראות צרכי העולם, והוסיף (פ' תולדות) שבני חיי מזוני צריך אתערותא דלתתא שיתן הצדיק את דעתו עליהם שהם צורך לעולם, ועי"ז יוכל הצדיק להשפיע אותם לעולם.

וכתב עוד (פ' ויצא) שהצדיק בתורתו הקדושה בורא שמים חדשים, ועי"ז יכול לבטל דינים, כי הקב"ה גוזר, והצדיק מבטל, כי הגזירה נגזרה באיזה עולם, וע"י שהצדיק בורא שמים חדשים, נמצא שהגזירה לא היתה בזה העולם וממילא הגזירה בטלה.

וכתב עוד (פ' נשא) שהצדיק שרוצה להשפיע לישראל שפע, צריך לדבק עצמו עמהם, כי א"א לעשות טובה בשלימות כ"א ע"י שידבק עצמו באחדות גמור.

עוד כתב (פ' ואתחנן) הצדיק נקרא איש אלקים כמ"ש (תהלים צ-א) משה איש האלקים, מפני שהצדיק הוא בעל הדינים, והם בידו לכל אשר יחפוץ יטנו להכניעם ולהמתיק אותם, והצדיק הוא הדיין, כי הדינים נקראים אלקים, וכאשר ידין ויגזור למטה כן יקום, כי כשיש דין למטה – אין דין למעלה, ולכן עי"ז יכול לבטל כל הדינים מישראל, וכל הגזירות, ולכן נקרא הצדיק "איש האלקים" פירוש "בעל האלקים".

ויהי רצון שיהא לנו אמונת חכמים בשלימות.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחץ כאן להורדה והדפסה של העלון לשבת

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה