לקט נחמן מספרי ברסלב

29.5.2015 - 1פינת ההתבודדות – פרנסה בנקל

עצה גדולה וקלה שהכל יכולין לזכות לתשובה ולחיי עולם הבא על- ידי הדיבור לבד, אך גם על זה יש מניעה גדולה, כי הבעל דבר הניח עצמו על זה מאד להטריד את כל אדם בטרדת הפרנסה שעל- ידי-זה עיקר הנפילה לכנסת ישראל לשער החמשים של הטומאה, עד שאינו מניחו לעסוק אפילו בעצה קלה כזאת לצעוק להשם יתברך כראוי, אבל באמת גם זה אינו מניעה כלל כי צריכין להזכיר את עצמו שאי אפשר בשום אופן להמשיך לעצמו פרנסתו על-ידי יגיעתו וטירחו כי זהו כפירה לומר חס ושלום, כחי ועוצם ידי עשה וכו', רק צריכין להאמין שכל הפרנסה נמשכת רק מאיתו יתברך בישועת השם ובחסדו, ועל-ידי- זה אפילו הבעל מלאכה ומשא ומתן יכול למצוא לנפשו כמה שעות ביום שיעסק בהם באמירת תהלים והתבודדות לפרש שיחתו לפניו יתברך כנ"ל, ועל-ידי-זה יזכה בודאי לתשובה שלמה. ( השתפכות הנפש עה)

 

פינת ההתחזקות

כשמקרב האדם את עצמו אל הקדושה אפילו רק בבחינת שכנות, כמו שכן שדר אצל בעל-הבית רק לפי שעה אף-על-פי-כן גם על-ידי-זה נתוספים הבתים הקדושים של התפילה ברבוי עצום בלי שעור וערך ומספר, ונעשין על-ידי-זה שעשועים גדולים למעלה בלי שעור אף-על-פי שאחר-כך נתרחק חס ושלום, כמו השכן שיוצא אחר-כך מבית הבעל הבית ונתרחק ממנו. וכמו שרואין בחוש, למשל כשיש תשעה אנשים אפילו אם כלם צדיקים גדולים אף-על-פי-כן אין יכולין לומר דבר שבקדושה, ברכו או קדיש וקדושה. וכשבא אצלם אדם אחד אפילו פחות שבפחותים מן השוק מצרפין אותו למנין עשרה ונגמר על ידו אמירת הדבר שבקדושה. אף-על-פי שתכף ומיד חלף הלך לו וחזר אל השוק, אף-על-פי-כן כמה שעשועים גרם להשם יתברך כי כל הקדושה נגמר על ידו. וכן אפילו אם היו שם כמה מנינים בלעדו אף-על-פי-כן כל מה שנתוסף אליהם עוד נפש אחת מישראל נתוסף קדושתו וכבודו יתברך יותר ויותר כי ברב עם הדרת מלך. אדרבא, כל מה שנתוסף נפש אחת אל קיבוץ גדול דקדושה נעשה על-ידי-זה תקונים נפלאים ונוראים ביותר כמבאר בפנים. (משיבת נפש לג )

מי שאינו יודע דרך השם, יקטין את עצמו . ס. המידות.

 

סיפורי צדיקים

היו שני צדיקים מתלמידי הבעל שם טוב ז"ל שהיו חולקים ביניהם משך כמה וכמה שנים. כשהגיע עת פטירתו של אחד מהם כתב צואה ומסרו לבנו וצוה עליו שאחר פטירתו ימסרהו להצדיק בעל מחלקתו, אחר פטירתו כשהביא צואתו להצדיק ופתחו צואתו היה כתוב בו, הרי קודם ההסתלקות רואה אדם יותר את האמת, ובכן אמר לך כעת שעומד אני לפני פטירתי רואה אני שכל המחלקת שהיה בינינו היה לשקר, ובכן שולח אני אליך את בני, ואנא ממך למדהו תורה.

 

****************

הצדיק רבי איזיק המלר זצ"ל תלמיד הרב בעל התניא, אמר פעם לאחד שיבוא עמו לבית הקברות ויקח עמו גרזן, והגיע לאיזה מצבה וצוה עליו לשברו, משום שהיה כתוב שם שבחים נוראים מפלגים שלא לפי ערכו של הנפטר, ואמר לו שאין ביכולתו של הנפטר לבוא לתיקונו מחמת השקר הכתוב עליו, ובזה ששבר המצבה יתתקן כראוי.

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

כתיבת תגובה