מלכות ה'

מלכות ה'

עיקר בריאת העולם הי' בשביל לגלות יראתו ומלכותו. כ"ש בראשית ברא אלקים וכו', בראשית – בחי' יראה, כ"ש בתיקוני זוהר – בראשית ירא בשת, כי היראה היא בחי' מלכות [פחד מהמלך ומגזירות מלכותו חוקיו ומשפטיו ועשיית רצונו של מלכות], שבשביל זה הי' כל הבריאה כדי לגלות מלכותו בעולם.

וכל הנסים והנפלאות והאותות הנוראות שעשה הש"י במצרים ועל הים וכו' הכל הי' כדי לגלות יראתו ומלכותו, כ"ש "למען תדע כי לה' הארץ". וכתיב "למען ספר שמי בכל הארץ", ושם הוא בחי' יראה, כ"ש "ליראה את השם הנכבד והנורא הזה וכו'" וכתיב "וייראו גוים את שם ה' וכו'". וכתיב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". [א"ה ואלוי על כן קוריאם שמו שם לה' השם יתברך, השם יעזור כנ"ל].

ופרעה כשלא רצה להכניע א"ע ולקבל עול יראתו ע"י האותות והמופתים. כתוב בו "ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון את ה'" ובישראל כתיב "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה'":

ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב, יו"ד הל' בכור בהמה טהורה, ה' ד, א' ג.

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה