ממה הכי יש לך התלהבות ?

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר שמיני | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (ויקרא ו-ב) "ויקחו בני אהרן.. ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציוה אותם".

'ההתלהבות' משולה לשלהבת האש שבוערת, וישנה התלהבות לדבר שבקדושה שהיא רצויה מאד, והיא היתה מצויה אצל החסידים הראשונים, שחתרו ומצאו כדי מידתם הראויה לעבוד את ה' מתוך דביקות והתלהבות וחיות, להתפלל לה' בכח ובכוונה עצומה בבחי' (תהלים לה-י) כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך.

וכן עסק התורה הי' מתוך ברע"ן (חום, אש, והתלהבות), וכן קיום כל המצוות, וכן אמירת כל ברכה, וכל החשיבה היתה נתונה לאהבת ה' ועשיית נחת רוח לפניו יתברך.

התלהבות | פרשת השבוע שמיני

ולהבדיל ישנה גם התלהבות להבלי עוה"ז ותאוותיו בתשוקה עצומה, כי יש אדם שמעביר את התפילה ומקיים המצוות בצורה יבישה (כי חייבים ואין ברירה) והכל הוא בלי חיות, אלא כמצוות אנשים מלומדה (ישעיה כט-יג), לצאת ידי חובה ולהפטר מחובתו, וכל זה במה שנוגע לרוחניות, שמקיים הכל כחצי ישנוני אפטי (אפאתי) ומתוך פיהוק,

אבל כשמגיע להבלי עוה"ז ותאוותיו אזי הוא מתעורר ומלא זריזות וחיות, כגון אחרי גמר תפילת שחרית, מכין לעצמו ארוחת בוקר בהתלהבות, ומורח לחמו בשמחה, ושם תבלינים שונים בביצה שמכין לארוחתו, וחותך את העגבניה והמלפפון וכו' לפי גודל הרצוי לו, ומוסיף שמן, מלח, פלפל, ותבלינים נוספים לפי טעמו וכו' ואוכל בהתלהבות ובשמחה, וכל זה נמשך במצב מרומם ועליז, וכל כולו בטעם החייך האהוב עליו,

עד שמגיע לברך ברכת המזון שאז מעביר את זה מהר בלי כוונה, ולפעמים גם מתוך עיסוקים נוספים (כגון קריאת עיתון פה ושם תוך כדי, או מתוך, ניקוי השולחן). וכל זה ביהודי "שומר תורה",

אבל יש עוד נבראים בעולם שמתלהבים כמו בהמות וחיות על כל דבר תאוה, הקטנות עם הגדולות.

ויש שמתלהבים על דבר מצוה או דבר טוב, שהוא נגד רצון ה' בבחי' "ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציוה", כגון בשעתו כשדחפו לפני קום המדינה בארץ את השפה העברית, שאצלם זה הי' חזון הכל, לחנך את הנוער וכו' לדבר עברית, ויחד עם הנ"ל, להרחיק אותם לגמרי לגמרי מכל קשר עם התורה וקיום מצוות, ובשעתו עברית ופריקות עול הלכו צמודים ביחד, וע"כ גדולי הדור הרחיקו בשעתו את העברית, ולא משום עצם התנגדות על לשון הקודש כמובן וכפשוטו. ובשעתו דחפו את העיברית עם כל ההתלהבות והאש עד שאיימו לרצוח אפילו הורים חילונים שלא הסכימו עם דרכם המיליטנטית.

(אגב כשנפגש בן יהודה עם הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל בנסיון לקבל הסכמתו לעיברית אצל החרדים, ולא קיבל זעם ופלט "שטותים ידבר מר" והעלה רש"ס חיוך, ותיקנו "שטויות" אומרים בלה"ק).

ויש ימניים כולל דתיים שאצלם אדמת א"י מעל הכל, ומוכנים להקריב כל התורה בשבילה, ויש להיפך שהקנאות מעל הכל ומוכנים לעבור על התורה למען הקנאות, ואפי' פועלים בהתלהבות, מתוך חוסר יישוב הדעת, ומתוך חוסר דעת תורה, ולבסוף מעשיהם מתנקמים במטרה שלמענה פעלו, ואלו ואלו טועים.

ויהי רצון שנלך בדרך הצדיקים ובהדרכתם מתוך יישוב הדעת, ועשיית רצונו יתברך בלב שלם.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה עלון לשבת פרשת שמיני – בקישור הבא – https://drive.google.com/file/d

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 0504161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה