מעלת הלימוד בספרי רבינו

מעלת הלימוד בספרי רבינו

מה הדבר שהכי שווה לקנות בעולם ?

אמרו חז"ל דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת – מה קנית. הרי שהכל תלוי בדעת, ע"כ הדבר הראשון שאנו מבקשים עליו בתפילת שמונה עשרה ג´ פעמים ביום הוא דעת כמו שאומרים "חננו מאתך חכמה בינה ודעת" ובנ"א "דעה בינה והשכל", כי בלי זה אין מותר לאדם מן הבהמה, והאדם הוא רק בהמה אמיתית בתחפושת ובדמות אדם, אבל באמת בהמה הוא.

וע"כ תיקנו חז"ל בברכה זו הבדלה על שם "אם אין דעה הבדלה מנין", כי השכל הוא אור גדול ומאיר לאדם בכל דרכיו כמ"ש רבינו ז"ל, וכמ"ש חכמת אדם תאיר פניו, היינו לפניו בכל דרכיו. כמובא ליקו"מ (ח"א, א). ועכ"פ מבואר בחז"ל שאפשר וניתן לקנות דעת כמו שאמרו "דעת קנית".

איך קונים שכל ודעת ?

וקנין הדעת הוא ע"י תורה ותפילה, תורה – היינו לקנות דעת תורה שהוא דעת אלוקים, דעת אמת, הנמצא בספרי הצדיקים ובפרט בספרי רבינו ז"ל. ותפילה – היינו לכוון מאד בברכת אתה חונן לאדם לדעת, וגם להתיישב בדעתו היטב בשעת התבודדות לפניו יתברך ולהפנים את הישוב הדעת שבהתבודדות עד שיבוא לידי ביטוי מעשי ממש.

והנה עיקר המתקת כל הדינים והצימצומים והמרירויות דהאי עלמא והבילבולים והעגמת נפש הנגרמת לאדם באשמתו ושלא באשמתו, וכל הצרות, והמצרים, וכל הכאבים, וכל צער בגוף ונפש הכל בכל עיקר המתקתם הוא על ידי השכל והדעת, ובמיוחד השכל והדעת שקנה מהצדיק האמת שהוא מילחא דעלמא, מלח ברית, הממתיק כל הדינים והצימצומים, ויש לכל צמצום בחינת שכל פרטי שע"י זה השכל דייקא נמתק זה הצימצום, שזה בחי´ מה שהשי"ת ברוב רחמיו על כל מכה ומחלה וצרה הקדים לה רפואה למכה, ויש על כל בעיה כמה וכמה פתרונות,

אך יש בחינת שכל הכולל בחינת חכמה עילאה ששם נמתקים כל הצמצומים והדינים, אך אי אפשר לקבל משם כי אם על ידי ריבוי הספרים של התורה הקדושה, כמבואר בדברי מוהרנ"ת זצ"ל בליקוטי הלכות (הלכות גיטין ה"ג, אות ב), ובפרט ספרי רבינו זצ"ל אשר כוללים כל דרכי עבודת ה´ וכל העצות הנצרכים בכל ימי חלדו עלי אדמות עד שיבוא משיח צדקינו, וכמ"ש רבינו ז"ל העולם לא טעמו אותי כלום עדיין, אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור.

מעלת הלימוד בספרי רבינו

וכן רבינו ז"ל אמר במפורש שמי שעוסק בליקוטי מוהר"ן אין צריך עוד ספר מוסר, כנראה בחוש ועוסק בהם תמיד, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו. וגם אמר שאם יתמידו בספריו יכולים לזכות להיות נעשה איש כשר באמת, ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הקדושים, כי יש בהם פנימיות הרבה מה שאין נראה על פי פשוטו כלל.

אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד בהם הרבה. ובפרט היום שיש התעוררות גדול בלימוד בספרי רבינו ז"ל וגם יש לוחות מודפסות עם סדר לימוד עמוד היומי – שיש להצטרף ללימוד הזה [אשר כידוע] ופרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ע"כ עכ"פ מינימום יש ללמוד הלימוד הנ"ל וכל המרבה הרי זה משובח. [וכן טוב מאד מאד להצטרף לשאר הלימודים הקדושים המופיעים בלוחות כגון כמה משניות וכמה הלכות, כי מהם הונה של תורה, וכך דרך החכם לומר לעצמו אלמד היום ב´ משניות ומחר ב´ משניות, וכמ"ש חז"ל וכידוע מהמציאות].

ועכ"פ העיקר לזכור שהמתקת הכל הוא ממך אליך אברח, כי אנה מפניך אברח, אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך, ואין לברוח כ"א אל השי"ת תורתו הקדושה וצדיקיו האמיתיים.

♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה